Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Призначення керуючого (тимчасової адміністрації) для управління енергопостачальником

1. У разі допущення енергопостачальником порушення умов та правил ліцензійної діяльності з постачання електричної енергії, порядку розрахунків із споживачами та оптовим постачальником електричної енергії, визначеного статтею 151 Закону України "Про електроенергетику", унаслідок чого завдається або може бути завдана шкода інтересам учасників оптового ринку електричної енергії України, споживачів або держави, НКРЕКП застосовує процедуру призначення керуючого (тимчасової адміністрації) для управління енергопостачальником.

2. Процедура призначення керуючого (тимчасової адміністрації) реалізується шляхом усунення органу управління енергопостачальника від керівництва та передачі його повноважень призначеному НКРЕКП одноособовому органу (керуючому) або колегіальному органу (тимчасовій адміністрації).

3. Метою діяльності та основним завданням керуючого (тимчасової адміністрації) є приведення діяльності енергопостачальника у відповідність із законодавством, відновлення його платоспроможності, забезпечення усунення виявлених порушень, причин і умов, які призвели до заборгованості перед оптовим постачальником електроенергії, та здійснення інших заходів щодо стабілізації діяльності енергопостачальника.

4. Тимчасова адміністрація здійснює в установлений НКРЕКП термін необхідні заходи щодо виконання визначених завдань.

5. Рішення НКРЕКП про призначення керуючого (тимчасової адміністрації) енергопостачальника приймається на засіданнях НКРЕКП та оформляється відповідною постановою.

6. Затверджена постанова передається керівництву енергопостачальника під розписку (за винятком випадків, коли таке вручення неможливе), для чого керівництво енергопостачальника запрошується на засідання Комісії.7. Керуючий (тимчасова адміністрація) призначається на визначений постановою термін та діє в межах визначених у постанові повноважень.

8. У разі наявності фактів, що свідчать про неправомірність дій з боку керівництва енергопостачальника, або інших підстав для негайного призначення керуючого (тимчасової адміністрації), керуючий (тимчасова адміністрація) призначається без попереднього повідомлення керівництва енергопостачальника.

 

Керуючим (керівником або працівником тимчасової адміністрації) енергопостачальника можуть бути:

- член НКРЕКП;

- посадова особа апарату НКРЕКП;

- незалежний експерт - фізична особа, що має вищу економічну, юридичну або технічну освіту та досвід роботи, необхідний для виконання функцій керуючого (тимчасової адміністрації) енергопостачальника;

- юридична особа, яка провадить діяльність у сфері електроенергетики не менше року.

 

Керуючим (керівником або працівником тимчасової адміністрації) не може бути особа, яка виступає у відносинах з цим енергопостачальником як акціонер (засновник), пов'язана з ним особа та працівник енергопостачальника.

Керуючий (керівник або працівник тимчасової адміністрації) у разі наявності обставин, які можуть перешкодити неупередженому виконанню ним обов'язків, повинен негайно повідомити про це НКРЕКП.

Призначення незалежного експерта або юридичної особи для виконання функцій керуючого (керівника або працівника тимчасової адміністрації) здійснюється НКРЕКП на конкурсній основі.

НКРЕКП публікує в офіційному друкованому органі постанову про застосування процедури призупинення повноважень керуючого (тимчасової адміністрації) енергопостачальника та оголошення про конкурс на здійснення повноважень керуючого (керівника або працівника (працівників) тимчасової адміністрації).

Керуючий (керівник або працівник тимчасової адміністрації) приступає до виконання своїх повноважень негайно після видання наказу про його призначення.

Керуючий (керівник або працівник тимчасової адміністрації), крім членів та посадових осіб апарату НКРЕКП, приступають до здійснення своїх повноважень на підставі угод з НКРЕ. Ці угоди укладаються не пізніше триденного терміну після прийняття НКРЕКП постанови про призначення керуючого (тимчасової адміністрації) та вступають у силу з моменту їх підписання сторонами.

Керуючий (тимчасова адміністрація) для здійснення своїх повноважень у разі необхідності та в межах кошторису, затвердженого НКРЕКП, має право залучати до роботи відповідних спеціалістів. Розміри оплати праці цих спеціалістів встановлюються керуючим (керівником або працівником адміністрації) в межах затвердженого кошторису.

Оплата праці керуючого (тимчасової адміністрації), крім членів та посадових осіб апарату НКРЕКП, та залучених спеціалістів здійснюється за кожний місяць роботи згідно з укладеними договорами за рахунок енергопостачальника, до якого застосовано процедуру призначення керуючого (тимчасової адміністрації).

Керуючий (тимчасова адміністрація) у своїй роботі керується постановою НКРЕКП про призначення, установчими документами енергопостачальника та законодавством. При цьому керуючий (тимчасова адміністрація) виконує функції органів управління енергопостачальника.

Керуючий (тимчасова адміністрація) перевіряє договірну, бухгалтерську, касову та іншу документацію енергопостачальника.

Керуючий (тимчасова адміністрація) повідомляє НКРЕКП, відповідні правоохоронні та контролюючі органи про порушення посадовими особами енергопостачальника законодавства.

 

Керуючий (керівник тимчасової адміністрації):

- здійснює повноваження органів управління енергопостачальника, у разі необхідності організовує комплексну перевірку діяльності енергопостачальника та звірення фінансової звітності з фактичним станом справ, у тому числі за допомогою зовнішнього аудиту, НКРЕКП, відповідних спеціалістів;

- виконує інші функції відповідно до постанови НКРЕКП про призначення керуючого (тимчасової адміністрації) та інших актів законодавства України.

 

Керуючий (тимчасова адміністрація) щомісяця подає НКРЕКП звіт про результати своєї діяльності, в якому повинні, зокрема, міститися:

- загальні відомості щодо відповідності діяльності енергопостачальника вимогам законодавства;

- детальна інформація щодо виконання заходів, передбачених постановою НКРЕКП про призначення керуючого (тимчасової адміністрації);

- пропозиції щодо подальшої діяльності керуючого (тимчасової адміністрації).

 

Діяльність керуючого (тимчасової адміністрації) припиняється у разі:

- загальний термін діяльності керуючого (тимчасової адміністрації) не може перевищувати дванадцяти місяців. В окремих випадках (за рішенням НКРЕКП) встановлений термін діяльності керуючого (тимчасової адміністрації) може бути продовжений на шість місяців.

- закінчення терміну, на який було призначено керуючого (тимчасову адміністрацію);

- прийняття НКРЕКП відповідного рішення про дострокове припинення діяльності керуючого (тимчасової адміністрації) у зв'язку з досягненням мети процедури призначення керуючого (тимчасової адміністрації), за клопотанням керуючого (тимчасової адміністрації), внаслідок неналежного виконання керуючим (тимчасовою адміністрацією) своїх повноважень або внаслідок заміни процедури призначення адміністрації іншим видом санкцій, а також з інших підстав, передбачених законодавством України.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.