Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Органи, що здійснюють управління ПЕК, їхня структура і повноваження

Продовж довгого періоду часу системі управління ПЕК не приділялось достатньо уваги і вона формувалась несистематизовано.

Історична довідка.

19 квітня 1954 року можна вважати вихідною датою формування органів, що здійснюють управління ПЕК в Україні. В той день Президія Верховної Ради СРСР ухвалила Указ “Про перетворення загальносоюзного Міністерства вугільної промисловості СРСР в союзно-республіканське Міністерство вугільної промисловості СРСР і утворення союзно-республіканського Міністерства вугільної промисловості Української РСР”, на виконання якого Рада Міністрів СРСР і Рада Міністрів Української РСР прийняли, відповідно, Постанови від 3 червня 1954 р. № 1094 і від 18 червня 1954 р. № 853 “Питання організації Міністерства вугільної промисловості Української РСР”.

У квітні 1956 року було створено Міністерство будівництва підприємств вугільної промисловості Української РСР.

У 1956 році Мінвуглепрому УРСР були передані шахти Міністерства місцевої і паливної промисловості УРСР у зв'язку з ліквідацією останнього. Попри ці та інші заходи, стан справ у вугільній галузі продовжував залишатися напруженим і вимагав вживання кардинальних заходів.

У 1995 році був створений Державний комітет України з енергозбереження та Державна інспекція з енергозбереження. У лютому 1997 року Кабінетом Міністрів України була схвалена Комплексна державна програма енергозбереження України, а у 1998 році Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики.

Управління ПЕК становить цілеспрямований та активний вплив державних органів управління на економічні процеси на макро- і мікрорівні, створення й удосконалення умов економічного розвитку відповідно до певного суспільного устрою шляхом базування на економічних законах за допомогою певних форм, методів та засобів централізованого впливу на функціонування та розвиток ПЕК з метою підвищення його результативності.На сьогодення в Україні сформовані основні органи управління ПЕК, до яких зокрема можна віднести:

1. Верховна Рада України.

2. Кабінет Міністрів України.

3. Галузеві міністерства.

3.1. Міненерговугілля.

3.2. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

4. Відомства.

4.1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ).

4.2. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України(Держенергоефективності України).

4.3. Державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України.

5. Державні інспекції та відповідні комісії.

5.1. Державна експертиза з енергозбереження.

5.2. Державна інспекція ядерного регулювання України(Держатомрегулювання України).

5.3. Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії (Держенергонагляд).

5.4. Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж.

6. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Розглянемо ключові державні органи управління ПЕК.

Верховна Рада Україниу відповідності до норм Конституції України (п. 3, 6, 11, 13, 30, 31. Ст. 85; п. 5, 8, 12, 15, 22. Ст. 92) має наступні компетенції в ПЕК: прийняття законів; затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; розгляд і прийняття рішень щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України; здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції; затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України Указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації. Варто зазначити, що виключно законами України визначаються засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку; правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання; організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики; засади місцевого самоврядування; засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них. Згідно ЗУ “Про нафту і газ” Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у нафтогазовій галузі та здійснює законодавче регулювання відносин у ній.

 

У відповідності до Розділу ХІ Енергетичної стратегії України на період до 2030 року (Державне управління та регулювання ПЕК), до повноважень Кабінету Міністрів України, як вищого органу управління, належить виконання Законів України у сфері ПЕК, затвердження енергетичної політики та умов управління державними енергетичними активами, удосконалення системи управління ПЕК.

Згідно ЗУ “Про нафту і газ” Кабінет Міністрів України та інші уповноважені на це органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом, реалізують державну політику в нафтогазовій галузі та здійснюють управління нею.

Також, згідно ЗУ “Про теплопостачання” до повноважень Кабінету Міністрів України у сфері теплопостачання належать: розробка та реалізація державної політики у сфері теплопостачання; координація діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері розробки державних (міждержавних, регіональних) цільових програм розвитку систем теплопостачання, довгострокового прогнозування споживання теплової енергії, нормативно-правових актів щодо формування цін на теплову енергію; організація здійснення контролю та обліку в цій сфері та ін.

 

У відповідності з Указом Президента України “Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України” від 6 квітня 2011 року № 382/2011 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України(Міненерговугілля України) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах.

Міненерговугілля України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міненерговугілля України очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

Міністр має першого заступника та заступника Міністра - керівника апарату. Перший заступник, заступник Міністра, призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняються з посад Президентом України.

Звичайно є закономірним той факт, що дане міністерство має найбільш широкий спектр повноважень в ПЕК. Наводимо наступні повноваження, які можна виділити, як пріоритетні:

· визначає пріоритетні напрями розвитку ПЕК;

· забезпечує нормативно-правове регулювання у ПЕК;

· інформує та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики у ПЕК;

· формує прогнозні баланси електроенергії об'єднаної енергетичної системи України, нафти і нафтопродуктів, вугілля й вугільної продукції;

· затверджує державне підприємство, яке здійснює функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України;

· формує та реалізує заходи щодо здійснення енергетичного нагляду та дотримання якості вугільної продукції;

· погоджує інвестиційні програми ліцензіатів із передачі та постачання електричної енергії;

· приймає рішення щодо введення підземних сховищ нафти, газу чи продуктів їх переробки у дослідно-промислову та промислову експлуатацію;

· приймає рішення щодо введення родовища або окремого покладу нафти і газу в дослідно-промислову розробку;

· видає дозвіл на виведення з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів;

· здійснює моніторинг ринку газу, нафти, нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини і продуктів їх переробки;

· розробляє цільові програми щодо диверсифікації джерел і шляхів постачання вуглеводів, ядерного палива та ядерних матеріалів;

· планує, розробляє і впроваджує державні програми використання ядерної енергії, підвищення ядерної та радіаційної безпеки;

· формує та реалізує заходи щодо створення в Україні ядерно-паливного циклу, включаючи розвиток уранового, цирконієвого виробництв та ядерного палива щодо організації будівництва нових ядерних установок та об'єктів атомної промисловості;

· затверджує статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, здійснює контроль за їх дотриманням;

· здійснює управління корпоративними правами держави у межах компетенції та порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

· затверджує галузеві програми розвитку ПЕК та здійснює контроль за їх виконанням;

· проводить конкурсний відбір інвестиційних проектів у ПЕК, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка;

· здійснює в межах компетенції науково-технічну політику в ПЕК.

 

Органом державного регулювання діяльності в енергетиці є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі в тексті – НКРЕКП), це державний колегіальний орган, підпорядкований Президенту України і підзвітний Верховній Раді України. НКРЕКП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами. Голова, члени НКРЕКП призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України. Основними завданнями НКРЕКП є:

· державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання в частині діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках із використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі - сфера теплопостачання), на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі - природний газ), нафти та нафтопродуктів;

· забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сфері енергетики та нафтогазовому комплексі;

· сприяння розвитку конкуренції у сфері виробництва і постачання електричної енергії, на ринку природного газу, а також створенню конкурентного середовища у сфері теплопостачання;

· сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

· захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі.

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України(Держенергоефективності України - правонаступник Національного агенства України з питань забезпечення ефективності використання енергетичних ресурсів та Державної інспекції з енергозбереження.) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство).

Держенергоефективності України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання ПЕР, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

До основних повноважень даного органу відносять:

· реалізація державної політики у сферах ефективного використання ПЕР, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

· здійснення державного контролю у сфері ефективного використання ПЕР;

· забезпечення збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України.

· вносить на розгляд Міністерства пропозиції щодо формування державної політики у сферах ефективного використання ПЕР, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і забезпечує її реалізацію;

· розробляє державні цільові, погоджує галузеві та регіональні програми у сферах ефективного використання ПЕР, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, здійснює контроль за виконанням державних цільових програм у цій сфері;

· забезпечує створення системи моніторингу показників енергетичного балансу України, бере участь у розробці державних і регіональних паливно-енергетичних балансів;

· організовує та проводить державну експертизу з енергозбереження у порядку, встановленому законодавством;

· розробляє державні норми, правила та стандарти у сфері ефективного використання ПЕР, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, може виступати замовником науково-технічних досліджень і проектних робіт;

· здійснює державний контроль у сфері ефективного використання ПЕР;

· надає за результатами перевірки підприємств обов'язкові до виконання приписи стосовно усунення порушень вимог законодавства щодо ефективного використання ПЕР та контролює виконання цих приписів;

· утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держенергоефективності України;

· виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

· забезпечує міжнародне співробітництво у сферах ефективного використання ПЕР, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Держенергоефективності України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозиції Першого віце-Прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України, та звільняє з посади Президент України. Має двох заступників, у тому числі одного першого, яких призначає на посади Президент України за поданням Прем’єр-Міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держенергоефективності України, погоджені з Першим віце-Прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України, та звільняє з посади Президент України.

 

Центральним органом виконавчої влади, який є головним у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії є Державна інспекція ядерного регулювання України(Держатомрегулювання України).

Серед головних повноважень можна виділити наступні:

· формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;

· здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;

· здійснення повноважень компетентного органу з фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок, з питань безпечного перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, з питань аварійного оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії;

· узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;

· готує загальнодержавні та інші програми з безпеки використання ядерної енергії;

· координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, що згідно із законодавством відповідають за забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

· організовує і проводить наукові та науково-технічні дослідження у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Держатомрегулювання України очолює Голова, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

Голова Держатомрегулювання України має першого заступника та заступника, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови, та звільняються з посад Президентом України.

Перший заступник Голови є за посадою Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України.

 

Державний енергетичний нагляд за технічним станом та організацією експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних установок і мереж, режимами споживання електричної та теплової енергії суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії здійснює Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд).

Має наступні повноваження:

· вимагати від суб'єктів електроенергетики та споживачів енергії усунення виявлених порушень вимог законодавства;

· видавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергії обов'язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання;

· зупиняти експлуатацію електричних, теплових, тепловикористальних установок та мереж через їх незадовільний технічний стан та/або організацію їх експлуатації шляхом видання споживачам електричної та теплової енергії та суб'єктам електроенергетики вмотивованого письмового рішення осадової особи, уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо неприпустимості продовження такої експлуатації;

· застосовувати відповідно до діючого законодавства штрафні санкції до суб'єктів господарювання за правопорушення в електроенергетиці;

· вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного енергетичного нагляду (контролю);

· приймати рішення про відбір зразків частин енергетичного обладнання у разі його пошкодження та призначати експертизу енергетичних об'єктів і технічну діагностику енергетичного обладнання (його окремих частин);

· фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.

Держенергонагляд очолює Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром Міненерговугілля.

Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду має чотирьох заступників за відповідними напрямами діяльності, що за погодженням з Міненерговугілля призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку.

 

Відповідно до Закону України “Про електроенергетику” державний нагляд в електроенергетиці здійснює Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж (далі - Державна інспекція). Державна інспекція відповідно до завдань державного нагляду в електроенергетиці:

· проводить систематичну перевірку технічного стану об'єктів електроенергетики та організації їх експлуатації, періодичний технічний огляд зазначених об'єктів згідно з Правилами технічної експлуатації електричних станцій і мереж, здійснює контроль за виконанням Правил улаштування електроустановок, за усуненням виявлених порушень вимог нормативно-правових актів з питань електроенергетики;

· здійснює нагляд за наявністю, обліком та організацією виконання нормативно-правових актів з питань електроенергетики, а також за термінами виконання та якістю планово-запобіжних ремонтів об'єктів електроенергетики;

· здійснює контроль за виконанням профілактичних заходів щодо запобігання аваріям і відмовам у роботі об'єктів електроенергетики;

· перевіряє за дорученням центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, готовність до експлуатації об'єктів, які вводяться в експлуатацію, з наданням висновків і приписів, що є обов'язковими для виконання всіма проектними, будівельно-монтажними, налагоджувальними та експлуатаційними організаціями і спрямовані на забезпечення надійного та безпечного функціонування об'єктів електроенергетики згідно з нормативними актами;

· дає приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів, готує та надсилає на об'єкти електроенергетики інформаційні листи, оперативні повідомлення та аналітичні огляди з питань порушень, що сталися у процесі експлуатації таких об'єктів;

· створює комісії для розслідування аварій та відмов у роботі об'єктів електроенергетики згідно із встановленим у галузі порядком;

· установлює терміни позачергових перевірок знання Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та відповідних інструкцій посадовими особами об'єктів електроенергетики, що допустили аварії, нещасні випадки, грубі порушення зазначених Правил та інструкцій, не виконали приписи Державної інспекції.

 

ПовноваженняДержавного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України (див.Ст. 14 ЗУ “Про електроенергетику”).

 

ПовноваженняДержавної експертизи з енергозбереження (див.Ст. 23 ЗУ “Про енергозбереження”таПостанову КМУ “Про державну експертизу з енергозбереження”.

 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в оперативне регулювання режимів енергоспоживання.

Окремі повноваження щодо управління в енергетиці, пов’язані з розміщенням енергетичних об’єктів і формуванням соціально значимих тарифів, можуть делегуватися відповідним органам місцевого самоврядування.

Згідно ЗУ “Про нафту і газ” до повноважень органів місцевого самоврядування у відносинах, пов'язаних з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ нафти і газу, переробкою нафти і газу, зберіганням, транспортуванням та реалізацією нафти, газу та продуктів їх переробки, в межах їх компетенції належить: надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на відповідній підпорядкованій їм території об'єктів нафтогазового комплексу, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію; участь у розробці комплексних планів нафтогазопостачання споживачів на підпорядкованій їм території; участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об'єктів нафтогазової галузі у надзвичайних умовах та інші повноваження, визначені законодавством. Разом з тим органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в господарську діяльність суб'єктів, що здійснюють геологічне вивчення нафтогазоносності надр, розробку родовищ нафти і газу, переробку нафти і газу, зберігання, транспортування та реалізацію нафти, газу та продуктів їх переробки, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Згідно ЗУ “Про теплопостачання” до основних повноважень органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання належать: регулювання діяльності суб'єктів відносин у сфері теплопостачання в межах, віднесених до відання відповідних рад; затвердження місцевих програм розвитку у сфері теплопостачання, участь у розробці та впровадженні державних і регіональних програм у цій сфері; затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері теплопостачання проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, схем теплопостачання та іншої містобудівної документації; здійснення контролю за забезпеченням споживачів тепловою енергією відповідно до нормативних вимог; погодження на розміщення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці нових або реконструкцію діючих об'єктів теплопостачання та сприяння розвитку систем теплопостачання на відповідній території; встановлення для відповідної територіальної громади в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на теплову енергію, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, крім тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках комбінованого виробництва теплової і електричної енергії.

Хотілося б зазначити, що в Дніпропетровській області є Управління ПЕК (далі – управління) яке є структурним підрозділом Дніпропетровської обласної державної адміністрації, утворене головою обласної державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне голові облдержадміністрації та підпорядковується заступникові голови облдержадміністрації за розподілом функціональних повноважень. До основних повноважень відносять:

· сприяє виконанню завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності підприємств ПЕК області;

· участь у реалізації державної політики щодо поліпшення інвестиційного та інноваційного клімату в області для залучення коштів на розвиток ПЕК та у сфері енергозбереження;

· координує в межах компетенції діяльність підприємств, організацій, установ ПЕК області;

· вивчає проблемні та невирішені питання на основі аналізу роботи підприємств ПЕК, сприяє їх вирішенню;

· вносить пропозиції щодо розміщення на території області нових підприємств, ліквідації нерентабельних підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, що належать до сфери його управління, координує та погоджує вирішення цих питань з відповідними державними органами;

· забезпечення реалізації на території області державної політики в ПЕК та у сфері енергозбереження;

· розроблення та здійснення заходів щодо підвищення енергоефективності в усіх галузях економіки області, у бюджетній, соціальній сфері, житлово-комунальному господарстві;

· подає пропозиції щодо розвитку ПЕК до програми економічного та соціального розвитку області, та інші повноваження.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.