Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Призначення і роль державних фінансів

Правові й організаційні засади державних фінансів

Становлення та розвиток державних фінансів України

 

Система державних фінансів

Державні фінанси — складова частина фінансової системи держави, її центральна підсистема, через яку здійснюється вплив держави на економічний і соціальний розвиток. Вона мас свої особливі принципи організації та функціонування. Це зумовле­но функціями й роллю держави в регулюванні й забезпеченні економічних, соціальних і демократичних засад життя населен­ня й створенні сприятливих умов для діяльності виробничих і невиробничих структур.

Фінанси виникли, та упродовж тривалого часу розвивалися як система мобілізації коштів, матеріальних і фінансових ресур­сів для потреб правлячої еліти різних форм державних утворень і оборони своєї території. Для зазначених цілей запроваджува­лися різні форми податків, зборів і платежів. Використання їх не підлягало жодному контролю з боку населення, тому протя­гом майже шести століть під поняттям "фінанси" у свідомості людей відкладалися різні форми зиску й несправедливого змен­шення доходів населення.

Виникнення та розвиток фінансів пов'язано з існуванням держави й товарно-грошових відносин. Фінанси досягли свого найвищого розвитку в XIX ст., коли функції держави значно розширилися й удосконалилися, а товарно-грошові відносини зайняли панівне становище в економічних системах. Фінанси стали універсальним і дуже активним елементом економічного життя. Центральне місце в фінансовому житті держави посідає бюджет. Набули високого розвитку методи й форми мобіліза­ції коштів та розподілу їх для задоволення потреб населення, вдосконалення й розширення виробничих процесів у державі.Наприкінці XVIII ст. в результаті посилення демократич­них засад з'являється фінансове й насамперед бюджетне право. Мобілізація та використання фінансових ресурсів набувають правової основи, стають об'єктом контролю з боку парламенту та інших законодавчих структур. Дані про державні фінанси оприлюднюються. Щодо питань мобілізації та використання державних фінансів ведеться жорстока боротьба між правлячи­ми колами й різними соціальними групами населення. За цих умов набула розвитку й відокремилася в самостійну галузь знань фінансова наука.

У цей період розширюються межі державних фінансів. Держава стає власником великої кількості майна, галузей еко­номіки, землі, природних багатств. Вона бере на себе зобов'я­зання із забезпечення низки соціальних потреб населення. Практично кожний громадянин стає пов'язаний з державни­ми фінансами.

Сфера фінансової діяльності кожного члена суспільства значно розширюється в умовах ринкової економіки. З огляду на це зростає потреба в спеціальних знаннях, вмінні правиль­но оцінювати явища й процеси в галузі фінансів, які відбува­ються в державі. На сьогодні фінанси слід розглядати насам­перед як економічну категорію, що відображає процеси, пов'язані із створенням, розподілом і використанням фондів фінансових ресурсів.

Форми мобілізації ресурсів можуть бути різними. Так, дер­жава мобілізує фінансові ресурси для своїх потреб у формі по­датків, зборів і платежів. Витрачаються ці ресурси через асиг­нування на різні заходи загальнодержавного значення, тобто на оборону, забезпечення громадського порядку, утворення органів влади й управління, збереження довкілля, надання громадянам безплатних послуг у сфері освіти, медичної допо­моги, оволодіння професією, а також грошових виплат у фор­мі допомоги.

В економічному житті фінанси є досить складним явищем. За їх допомогою держава перерозподіляє значну частину вало­вого внутрішнього продукту, який є головним об'єктом фінан­сових відносин. З огляду на це фінанси слід розглядати як сис­тему відносин, що склалася в суспільстві в процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту. З одного бо­ку, суб'єктом цих відносин є держава, а з другого — населен­ня й підприємницькі структури.

Держава для виконання своїх функцій повинна мати у своєму розпорядженні певну величину фінансових ресурсів, що створюються в її народногосподарському комплексі. З цією метою вона здійснює свою фінансову діяльність шляхом законо­давчого визначення форм мобілізації доходів і витрат із метою досягнення економічного й соціального прогресу в державі.

Державні фінанси — головна ланка фінансової системи держави. Вона опосередковує майже 80% усіх фінансових ре­сурсів і містить різноманітні фінансові інститути, за допомогою яких держава здійснює свою фінансову діяльність. Державні фінанси охоплюють: сукупність усіх бюджетів держави; центра­лізовані та децентралізовані фонди цільового призначення; фі­нанси підприємств і організацій державної та комунальної форм власності; державний кредит; державне особисте і май­нове страхування.

Усі ланки державних фінансів мають власну сферу функ­ціонування, проте вони тісно пов'язані між собою. Основу державних фінансів становлять фінанси підприємств і органі­зацій державної та комунальної форм власності. Тут ство­рюється понад 90% валового національного продукту, який є головним об'єктом фінансових процесів. За умов становлення ринкової економіки частка державного сектора зменшувати­меться, однак ще тривалий час цьому секторові належатиме вирішальна роль у процесах розподілу й перерозподілу, здійс­нюваного за допомогою фінансів.

Сукупність усіх бюджетів держави складає її бюджетну систему. Принципи побудови бюджетної системи регулюють­ся бюджетним законодавством і залежать насамперед від адмі­ністративно-територіального поділу в державі. Взаємовідноси­ни між різними складовими бюджетної системи визначаються рівнем розвитку демократичних засад у державі. У більшості країн світу зведений або консолідований бюджет держави включає всі ланки бюджетної системи. Зведений бюджет Ук­раїни включає державний бюджет України, бюджет Автоном­ної Республіки Крим і місцеві бюджети.

Державному бюджету належить центральне місце в системі державних фінансів. Він охоплює всі сфери економічної діяльності держави. За своєю сутністю бюджет характеризує фінансове становище держави. Проте бюджет — дуже складна економічна категорія, до якої не можна підходити однозначно, як і використовувати його показники без детального аналізу структури бюджетної системи держави.

Централізовані та децентралізовані фонди України цільо­вого призначення включають Пенсійний фонд, Фонд соціаль­ного страхування, Фонд сприяння зайнятості, Фонд конверсії, Валютний фонд, позабюджетні фонди місцевих органів само­врядування. Вони певною мірою доповнюють державний бюджет, проте специфіка їх полягає у тому, що ці фонди мають виключно цільове призначення і на інші цілі не використову­ються. По суті, перелічені фонди є новою складовою держав­них фінансів України, що перебуває на стадії становлення.

Державний кредит є заборгованістю держави перед своїми громадянами та господарськими структурами. Його величина свідчить про раціональність і ефективність фінансової політи­ки держави та регулюється законодавством. Великий борг дає підстави для висновку, що держава живе за рахунок майбутніх поколінь. Він лягає тягарем на видаткову частину бюджету, оскільки потребує витрат на обслуговування боргу.

Державне майнове й особисте страхування є одним із методів створення страхових фондів для збереження майна громадян і господарських структур. Держава є страховиком і розпорядником страхових фондів.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2019 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.