Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб. інд. с. р. Л п лаб. інд. с. р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Лекції.
Тема 1. Вступ в енергетичне право. 0.5 5,5
Тема 2. Поняття, предмет, метод та система Енергетичного права. 0.5 2,5
Тема 3. Джерела Енергетичного права.
Тема 6. Економічний механізм енергозбереження. 0.5 7,5
Тема 7. Поняття та структура власності в ПЕК.
Тема 8. Державне управління, нагляд та регулювання діяльності в ПЕК. 0.5 4,5
Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2. Практичні заняття.
Тема 2. Поняття, предмет, метод та система Енергетичного права. 0,5 2,5
Тема 4. Загальні положення та сфера дії законодавства про електроенергетику. 0,5 5,5
Тема 5. Загальні положення законодавства про енергозбереження. 0,5 7,5
Тема 8. Державне управління, нагляд та регулювання діяльності в ПЕК. 1,5 5,5
Тема 9. Порядок накладення на суб’єктів господарювання штрафів за порушення законодавства про електроенергетику.        
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

  

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Поняття, предмет, метод та система Енергетичного права.
2. Загальні положення та сфера дії законодавства про електроенергетику.
3. Загальні положення законодавства про енергозбереження.
4. Державне управління, нагляд та регулювання діяльності в ПЕК.
5. Порядок накладення на суб’єктів господарювання штрафів за порушення законодавства про електроенергетику.

Практичне заняття № 1

Тема: Поняття, предмет, метод та система Енергетичного права

 

1. Джерела енергії. Поняття та види. Основні види енергоресурсів.

2. Охарактеризуйте паливно-енергетичний комплекс України.

3. Місце Енергетичного права в системі права України, його взаємозв’язок з АП, ЦП, ГП, КП.

4. Дайте аналіз об’єднаній енергетичній системі України. Її функціонування в особливий період.

5. Особливості регулювання відносин в електроенергетиці, охарактеризуйте її об’єкти та суб’єкти. Особливості права власності в електроенергетиці.

6. Наведіть принципи державної політики в електроенергетиці. Державне управління та нагляд (контроль) в електроенергетиці.

 

Практичне заняття № 2

Тема: Загальні положення та сфера дії законодавства про електроенергетику

 

1. Охарактеризуйте оптовий ринок електричної енергії України. Розкрийте порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії.

2. Сформулюйте загальні принципи встановлення тарифів на енергію та особливості антимонопольних обмежень в сфері електроенергетики.

3. Поняття, величина та коефіцієнт “зеленого” тарифу.

4. Дайте характеристику питанням охорони об’єктів електроенергетики та охорони навколишнього природного середовища.

5. Розкрийте права, обов’язки та відповідальність енергопостачальників.

6. Наведіть права, обов’язки та підстави відповідальності споживачів енергії.

 

Практичне заняття № 3

Тема: Загальні положення законодавства про енергозбереження

 

1. Розкрийте завдання законодавства про енергозбереження та основні принципи державної політики енергозбереження.

2. Дайте характеристику об’єктам та суб’єктам правового регулювання відносин у сфері енергозбереження.

3. Розкрийте економічні заходи для забезпечення енергозбереження та сформулюйте шляхи стимулювання енергозбереження.

4. Охарактеризуйте взаємну економічну відповідальність постачальників і споживачів ПЕР.

5. Сформулюйте види правопорушень та види відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження.

6. Охарактеризуйте питання міжнародного співробітництва України у сфері електроенергетики та енергозбереження.

 

Практичне заняття № 4

Тема: Державне управління, нагляд та регулювання діяльності в ПЕК

 

1. Проаналізуйте стан державного регулювання в електроенергетиці. Роль Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Міністерств в управлінні енергетичною галуззю.

2. Сформулюйте основні завдання та повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Повноваження Голови НКРЕКП.

3. Наведіть основні завдання та права Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Повноваження Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

4. Правовий статус Державної інспекції ядерного регулювання України. Повноваження Голови Державної інспекції ядерного регулювання України.

5. Завдання, склад та повноваження Держенергонагляду. Повноваження Голови Держенергонагляду.

6. Сформулюйте основні завдання та порядок здійснення державного нагляду в електроенергетиці.

 

Практичне заняття № 5

Тема: Тема: Державне управління, нагляд та регулювання діяльності в ПЕК

1. Розкрийте основні функції Державної інспекції з ЕЕСМ (експлуатації електричних станцій і мереж.).

2. Сформулюйте права державних інспекторів з ЕЕСМ.

3. Розкрийте порядок проведення Державного енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії.

4. Розкрийте повноваження Державного підлриємства, що здійснює централізоване диспетчерське оперативно-технологічне управління об’єднаною енергетичною системою України.

5. Проаналізуйте повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в регуліванні режимів енергоспоживання.

6. Поняття, визначення, мета, основні завдання державної експертизи з енергозбереження.

7. Охарактеризуйте організації, які проводять державну експертизу з енергозбереження.

8. Наведіть порядок проведення державної експертизи з енергозбереження об’єктів, які підлягають експертизі.

 

Практичне заняття № 6

Тема: Порядок накладення на суб’єктів господарювання штрафів за порушення законодавства про електроенергетику.

 

1. Проаналізуйте правопорушення в електроенергетиці.

2. Сформулюйте види відповідальності суб’єктів господарювання за правопорушення в електроенергетиці.

3. Наведіть порядок накладення на суб’єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання.

4. Підстави та порядок застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику.

5. Проаналізуйте підстави призначення керуючого для управління енергопостачальником.

6. Зупинка дії ліцензії на проведення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії на відповідній території.

7. Анулювання дії ліцензії на проведення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії на відповідній території.

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Поняття, предмет та систкма трудового права. Джерела трудового права.
2. Колективні договори і угоди.
3. Укладення трудового договору.
4. Зміна трудового договору.
5. Припинення трудового договору.
6. Робочий час і час відпочинку.
7. Оплата праці. Гарантійніта компенсаційні виплати.
8. Дисципліна праці. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.
9. Охорона праці. Трудові спори. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства.
  Разом

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРАВО»

1. Охарактеризуйте поняття та види джерел енергії. Дайте аналіз основним видам енергоресурсів.

2. Дайте поняття паливно-енергетичних ресурсів, їх характеристика.

3. Проаналізуйте структуру ПЕК (паливно-енергетичний комплекс) України.

4. Поняття Енергетичного права. Місце Енергетичного права в системі права України.

5. ,Взаємозв’язок Енергетичного права з іншими галузями права (АП, ЦП, ГП, КП).

6. Предмет, метод та система Енергетичного права.

7. Поняття джерел Енергетичного права, їх особливості та класифікація.

8. Розкрийте систему законів, що регулюють правовідносини в енергетиці.

9. Розкрийте смисл підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини в енергетиці.

10. Розкрийте сферу дії Закону України "Про електроенергетику".

11. Закон України “Про альтернативні джерела енергії”: структура, зміст, основні положення.

12. Закон України “Про альтернативні види палива”: структура, зміст, основні положення.

13. Закон України “Про нафту і газ”: структура, зміст, основні положення.

14. Закон України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу”: структура, зміст, основні положення.

15. Закон України “Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період”: структура, зміст, основні положення.

16. Закон України “Про заходи, спряиовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу”: структура, зміст, основні положення.

17. Поняття, особливості управління та розвитку об'єднаною енергетичною системою України. Її функціонування в особливий період.

18. Розкрийте особливості регулювання відносин в електроенергетиці. Охарактеризуйте об'єкти та суб'єкти електроенергетики. Особливості права власності в електроенергетиці.

19. Наведіть принципи державної політики в електроенергетиці. Державне управління та нагляд (контроль) в електроенергетиці.

20. Охарактеризуйте загальні аспекти державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

21. Розкрийте питання ліцензування діяльності в електроенергетиці.

22. Охарактеризуйте оптовий ринок електричної енергії України та розкрийте порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії.

23. Сформулюйте загальні принципи встановлення тарифів на енергію та особливості антимонопольних обмежень в сфері електроенергетики.

24. Охарактеризуйте поняття, величину та коефіцієнт “зеленого” тарифу.

25. Дайте характеристику питанням охорони об'єктів електроенергетики та охорони навколишнього природного середовища.

26. Наведіть особливості умов праці та застосування страйків в електроенергетиці.

27. Розкрийте питання забезпечення енергопостачання в умовах надзвичайного стану та особливого періоду, дайте визначення надзвичайній ситуації в державі.

28. Сформулюйте права, обов'язки та охарактеризуйте відповідальність енергопостачальників.

29. Наведіть права, обов'язки та підстави відповідальності споживачів енергії.

30. Сформулюйте види правопорушень та види відповідальності за порушення законодавства про електроенергетику.

31. Розкрийте зміст, структуру та склад законодавства про енергозбереження.

32. Розкрийте завдання законодавства про енергозбереження та охарактеризуйте основні принципи державної політики енергозбереження.

33. Дайте характеристику об'єктам і суб'єктам правового регулювання відносин в сфері енергозбереження.

34. Сформулюйте види правопорушень та види відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження.

35. Поняття енергозбереження. Мета і завдання економічного механізму енергозбереження. Пріоритетні напрями енергозбереження.

36. Особливості управління у сфері енергозбереження. Державне управління у сфері енергозбереження. Державний контроль у сфері енергозбереження.

37. Розкрийте економічні заходи для забезпечення енергозбереження та сформулюйте шляхи стимулювання енергозбереження.

38. Проаналізуйте джерела формування Державного фонду енергозбереження. Наведіть заходи, завдяки яким можливе зниження енергоємності.

39. .Охарактеризуйте взаємну економічну відповідальність постачальників і споживачів ПЕР.

40. Охарактеризуйте питання міжнародного співробітництва України у сфері електроенергетики та енергозбереження.

41. Позиціонування України на міжнародних енергетичних ринках. Переваги, недоліки та структура ПЕК.

42. Охарактеризуйте сучасний стан та структуру власності в електроенергетичній галузі (теплові електростанції, гідроелектростанції, атомні електростанції, вітрові електростанції, об’єднана енергетична система України). Проблеми та перспективи розвитку електроенергетичної галузі.

43. Охарактеризуйте сучасний стан та структуру власності впаливній промисловості (вугільна промисловість, нафтогазовий комплекс, атомна промисловість, біопаливна промисловість). Висновки, проблеми та перспективи розвиткупаливної промисловості.

44. Проаналізуйте принципи державної політики в ПЕК (в електроенергетиці, з енергозбереження, у сфері теплопостачання, в нафтогазовій галузі, у сфері альтернативних джерел енергії, у сфері використання когенераційних установок).

45. Державне управління, нагляд та регулювання діяльності в ПЕК (в електроенергетиці, з енергозбереження, у сфері теплопостачання, в нафтогазовій галузі, у сфері альтернативних видів палива, у сфері альтернативних джерел енергії, у сфері використання когенераційних установок).

46. Наведіть класифікацію органів, що здійснюють управління ПЕК, проаналізуйте їхню роль в управлінні енергетичною галуззю.

47. Проаналізуйте компетенції Верховної Ради України в управлінні ПЕК.

48. Проаналізуйте повноваження Кабінету Міністрів України щодо державного управління та регулювання ПЕК.

49. Проаналізуйте основні повноваження Міненерговугілля України в ПЕК.

50. Сформулюйте основні завдання та повноваження НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах і енергетики та комунальних послуг) України.

51. Розкрийте повноваження Голови НКРЕКП України та особливості роботи НКРЕКП України.

52. Сформулюйте основні завдання та права Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

53. Розкрийте повноваження Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

54. Правовий статус Державної інспекції ядерного регулювання України. Повноваження Голови Державної інспекції ядерного регулювання України.

55. Завдання, склад та повноваження Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії (Держенергонагляд).

56. Правовий статус Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду.

57. Сформулюйте основні завдання та порядок здійснення державного нагляду в електроенергетиці.

58. Розкрийте основні функції Державної інспекції з ЕЕСМ (експлуатації електричних станцій і мереж.).

59. Сформулюйте права державних інспекторів з ЕЕСМ.

60. Розкрийте повноваження Державного підлриємства, що здійснює централізоване диспетчерське оперативно-технологічне управління об’єднаною енергетичною системою України.

61. Проаналізуйте повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в регуліванні режимів енергоспоживання.

62. Охарактеризуйте визначення, мету, основні завдання державної експертизи з енергозбереження.

63. .Наведіть порядок проведення державної експертизи з енергозбереження об’єктів, які підлягають експертизі.

64. Завдання, склад та повноваження Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії (Держенергонагляд).

65. Сформулюйте основні завдання державного нагляду в електроенергетиці та охарактеризуйте Державну інспекцію з ЕЕСМ (експлуатації електричних станцій і мереж.).

66. Розкрийте основні функції Державної інспекції з ЕЕСМ.

67. Сформулюйте права державних інспекторів з ЕЕСМ.

68. Сформулюйте підстави для застосування санкцій на суб’єктів господарювання за порушення законодавства про електроенергетику.

69. Розкрийте порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання.

70. Наведіть загальні положення порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику.

71. Охарактеризуйте порядок призначення керуючого (тимчасової адміністрації) для управління енергопостачальником.

72. Наведіть умови зупинення та анулювання дії ліцензії на провадження підприємницької діяльності з постачання електричної енергії на відповідній території.

73. Сформулюйте випадки зупинення дії та анулювання ліцензії із здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за врегульованим тарифом.

74. Розкрийте особливості адміністративної відповідальності за недотримання вимог щодо ефективного використання ПЕР.

75. Охарактеризуйте Правила користування електричною енергією для населення.

76. Сформулюйте основні положення Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Мета виконання індивідуального завдання полягає у поглибленому самостійному вивченню енергетичного права, чинного законодавства в галузі електронергетики та сфері теплопостачання, функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, передачі електроенергії магістральними та міжнародними електричними мережами, передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами.

Виконання індивідуального завдання необхідно починати з вивчення відповідних розділів підручників, навчальних посібників, нормативно-правових актів, практичних матеріалів, які студент повинен знайти і опрацювати самостійно.

Обсяг роботи повинен становити 12-15 сторінок печатного тексту.

Номера тем індивідуального завдання видаються студенту викладачем.

Модульний контроль індивідуального завдання здійснюється через захист студентом реферату за обраною з переліку рекомендованих тем з актуальних проблем енергетичного права.

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання індивідуального завдання:

¨ актуальність теми і правильність побудови змісту роботи (аналіз історії та сучасного стану законодавства по темі, визначення проблемних питань та шляхів їх вирішення);

¨ повнота розкриття структурних елементів змісту (вступ, загальна частина, постановка проблеми, пропозиції щодо її вирішення, висновки);

¨ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу;

¨ оформлення відповідно до методичних рекомендацій та чинних стандартів;

¨ наявність посилань на джерела інформації (нормативна база, монографії, наукові статті, науково-практичні коментарі, матеріали судової практики, законопроекти, міжнародне законодавство);

¨ самостійність виконання (діагностується під час захисту).

Теми індивідуальних завдань:


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.