Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розподіл робітників підприємства за (вказати назву ознаки)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт

для студентів напряму підготовки 6.030601 – „Менеджмент”

спеціальності „Менеджмент організацій і адміністрування”

 

Затверджено

на засіданні кафедри

менеджменту організацій

Протокол № 9 від 11.03.2010 р.

 

Львів – 2010

 

Статистика: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.030601 – „Менеджмент” спеціальності „Менеджмент організацій і адміністрування” / Укл.: О.З.Сорочак, О.Б.Стернюк, Я.В.Панас. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2010. – 55 с.

 

 

Укладачі: Сорочак О.З., канд. техн. наук, доц.

Стернюк О.Б., асист.

Панас Я.В., асист.

 

 

Відповідальний за випуск: Чухрай Н.І., докт. екон. наук, проф.

 

 

Рецензенти: Войцеховська Ю.В., канд. екон. наук, доц.

Фещур Р.В., канд. фіз.-мат. наук, проф.

 

 


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Статистика як наука вивчає кількісну сторону різноманітних економічних і соціальних явищ, процесів суспільного життя з урахуванням їх якісної сторони. Метою вивчення дисципліни є опанування студентами методологією аналізу та обробки статистичної інформації та методологією розрахунку основних економічних показників, що відображають діяльність окремих підприємств та галузей економіки України.

Дані методичні вказівки розроблені для виконання студентами програми лабораторних робіт з дисципліни «Статистика». Лабораторні роботи призначені для набуття знань та розвитку вмінь студентів проводити статистичні дослідження. Перед студентами ставиться завдання навчитись:- впорядковувати первинний статистичний матеріал;

- обирати метод аналізу відповідно до мети дослідження;

- здійснювати обробку та аналіз статистичних даних;

- графічно представляти дані, отримані в результаті досліджень;

- формулювати висновки та практичні рекомендації за результатами проведеного аналізу.

Перелік лабораторних робіт охоплює весь курс дисципліни «Статистика». В результаті виконання лабораторних робіт студенти отримають необхідні знання та практичні навики для виконання наступних завдань статистичного дослідження:

- проведення систематизації та групування первинних даних;

- розрахунок узагальнюючих показників статистичної сукупності у формі відносних і середніх величин;

- аналіз варіації сукупності даних за допомогою відповідних статистичних показників;

- проведення вибіркового обстеження;

- вивчення взаємозв’язків між різними статистичними сукупностями;

- дослідження динаміки розвитку явищ.

Важливе завдання проведення лабораторних робіт зі статистики полягає в тому, щоб навчити студентів працювати із комп’ютерними засобами, зокрема застосовувати відповідні пакети стандартних прикладних програм. До даних методичних рекомендацій розроблено електронні додатки в середовищі MS Excel, які суттєво спрощують процес обробки інформації і представлення отриманих результатів.


Лабораторна робота № 1

Зведення та групування статистичних даних

Завдання 1. Метод простого групування статистичних даних

Мета завдання: Навчитися систематизувати первинну інформацію, використовуючи зведення та метод простого групування статистичних даних.

 

Зміст завдання: У відповідності із варіантом завдання утворити ряди розподілу робітників підприємства:

a) за віком;

b) за величиною загального робочого стажу;

c) за неперервним стажем роботи на даному підприємстві;

d) за кваліфікаційним розрядом;

e) за розміром заробітної плати.

Таблиця 1.1

Вибір варіантів завдання

Перша літера прізвища студента А-Е Є-Й К-П Р-Х Ц-Я
Номери завдань, які необхідно виконати a b c d e

 

&

Отримані в результаті статистичного спостереження дані потребують упорядкування, систематизації та наукової обробки. З цією метою здійснюють їх зведення – загальне упорядкування даних, підрахунок кількості обстежених одиниць сукупності у відповідності із завданням аналізу.

Подальше групування статистичних даних передбачає розподіл статистичної сукупності на групи за однією або більше ознаками. В результаті здійснюється певна узагальнена оцінка одиниць сукупності та їх систематизація. Групування за однією ознакою називають простим групуванням.

Як привило, при групуванні за кількісною ознакою постає питання щодо кількості груп. Якщо досліджувана ознака має невелику кількість варіантів, то кількість груп визначається за принципом зручності, наприклад, груп може бути стільки, скільки існує варіантів досліджуваної ознаки. В такому випадку переважно формується дискретний ряд розподілу – ряд, в якому досліджувані ознаки виражені окремим цілим числом.

Якщо досліджувана ознака характеризується великою кількістю варіантів, то кількість груп доцільно визначати за формулою Стерджеса:

(1.1)

де N – кількість одиниць сукупності.

При цьому формується інтервальний ряд розподілу із представленням групувальної ознаки у вигляді інтервалу. Величина інтервалу визначається за формулою:

(1.2)

де xmax і xmin – відповідно найбільше і найменше значення ознаки.

В загальному випадку, ряд розподілу – це впорядкований розподіл одиниць статистичної сукупності за групувальною ознакою. Він складається із варіантів (значень групувальної ознаки) і частот (числа, що показують скільки разів повторюються окремі значення групувальної ознаки). Накопичену частоту називають кумулятивною частотою.

Графічно дискретний ряд розподілу зображується у вигляді полігону, інтервальний ряд розподілу можна зображати як у вигляді гістограми, так і у вигляді полігону (при цьому точками з’єднань є середини інтервалів). Накопичену частоту графічно зображають у вигляді кумуляти.

 

Послідовність виконання завдання:

1. Використовуючи первинні дані індивідуального завдання сформувати вихідну таблицю статистичних даних для характеристики робітників підприємства за заданою ознакою.

Таблиця 1.2

Вихідна таблиця статистичних даних

№ з/п Назва ознаки № з/п Назва ознаки № з/п Назва ознаки
     
     
     
     

 

2. Сформувати таблицю впорядкованих даних для характеристики робітників підприємства за заданою ознакою. Для цього потрібно впорядкувати статистичні дані за зростанням досліджуваної ознаки. Результати представити в табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Таблиця впорядкованих даних

Назва ознаки № з/п Назва ознаки № з/п Назва ознаки № з/п
     
     

 

3. Побудувати інтервальний (дискретний) ряд розподілу робітників підприємства за досліджуваною ознакою. Для цього потрібно:

- розрахувати кількість груп та величину інтервалу групування;

- провести підрахунок кількості робітників у кожному інтервалі групування та їх загальну кількість;

- провести підрахунок накопиченої кількості робітників підприємства.

Результати переставити в табл. 1.4.

Таблиця 1.4

Розподіл робітників підприємства за (вказати назву ознаки)

Назва ознаки, (хі) Кількість робітників, осіб (fi) Накопичена кількість робітників, осіб (di)
   
   
   
Разом    

 

4. Зобразити ряд графічно у вигляді гістограми (полігону) та кумуляти.

 

GКонтрольні питання

1. Для чого використовується зведення та групування статистичних даних?

2. Який вид групування називають простим групуванням?

3. Як визначається кількість груп в процесі групування?

4. З яких елементів складається ряд розподілу?

5. Які особливості дискретного та інтервального рядів розподілу?

6. Який вид ряду розподілу використовується у даній лабораторній роботі?

7. Як графічно відображаються ряди розподілу?

8. Що таке кумулята?

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.