Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Використання економічних індексів у статистичному аналізі

Мета роботи: Навчитися проводити аналіз динаміки економічних процесів із застосуванням індексного методу.

Зміст завдання: У відповідності із варіантом завдання для заданої сукупності даних обчислити і проаналізувати:

- індекси фізичного обсягу Ласпейреса та Пааше;

- ланцюгові цінові індекси Ласпейреса та Пааше;

- індекси середніх величин.

 

&

Серед узагальнюючих статистичних показників одне з найважливіших місць належить індексам. Індекс – відносна величина, яка характеризує зміну явища у часі, просторі або ступінь відхилення від стандарту.

При побудові індексів розрізняють порівнювальний рівень, та рівень, з яким проводиться порівняння – базисний. Якщо кожний період порівнюють із попереднім (змінна база порівняння), одержують ланцюгові індекси; якщо використовується фіксована база порівняння – одержують базисні індекси.

При виконанні лабораторної роботи слід використати такі формули:

  Базовий Ланцюговий    
Ціновий індекс Пааше (7.1)
Ціновий індекс Ласпейреса (7.2)
Індекс фізичного обсягу Пааше (7.3)
Індекс фізичного обсягу Ласпейреса (7.4)
           

 

де ро – базова ціна; qо – базова кількість кожного товару; рі – поточна ціна;
qі – поточна кількість кожного товару.

Індекси середніх величин характеризують відносну зміну середнього значення показника х. Рівень середньої залежить від значень ознаки хj та співвідношення ваг:

(7.5)

 

де х – показник який досліджується; fj – частота; dj – частка j-ї складової сукупності.

Відповідно динаміка середньої визначається зміною значень xj та структурними зрушеннями dj. Оцінка впливу кожного з факторів здійснюється у рамках системи індексів середніх величин: змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.Індекс змінного складу характеризує спільну дію обох чинників – показника, який досліджується xj, і структури сукупності dj та визначається за формулою:

(7.6)

Індекс фіксованого складу показує зміну середньої величини за рахунок зміни значень ознаки при незмінній структурі та визначається за формулою:

(7.7)

Індекс структурних зрушень показує зміну середньої за рахунок зрушень у структурі сукупності і визначається за формулою:

(7.8)

Формули індексів фіксованого складу та структурних зрушень різнозважені. В ваги фіксуються на рівні поточного періоду, а в значення ознаки х – на рівні базисного періоду. Такий принцип зважування забезпечує ув’язку трьох індексів у систему:

(7.9)

 

 

Послідовність виконання роботи:

1. Визначити індекси фізичного обсягу Ласпейреса та Пааше для групи товарів, дані про які наведено у таблиці 7.1. (де T – порядковий номер групи, N – порядковий номер студента).

 

Таблиця 7.1

Кількість та ціна реалізованої продукції

Товар Кількість реалізованих одиниць, тис. шт. Ціна, гр. од.
2008 рік 2009 рік 2008 рік 2009 рік
А 10+N 20+T
Б 40-N 20+T
В 5+T 30+N
Г 8+T 22+N

 

Результати обчислень представити у вигляді таблиці 7.2.

Таблиця 7.2

Розрахунок індексів фізичного обсягу Ласпейреса та Пааше

Товар Кількість проданих одиниць, тис. шт. Ціна, гр. од. Проміжні розрахунки Індекс фізичного обсягу Ласпейреса Індекс фізичного обсягу Пааше
q0 q1 2008 p0 p1 q0p0 q1p0 q0p1 q1p1
А                    
Б                
В                
Г                
Σ - - - -        

 

Зробити висновок про суть та особливості розрахунку кожного із індексів.

2. Визначити ланцюгові цінові індекси Ласпейреса та Пааше за досліджуваний період, які наведено у таблиці 7.3.

Таблиця 7.3

Кількість та ціна придбаної продукції

Товар Придбана кількість, тис. шт. Ціна, гр. од.
120-Т 130-Т 150-N 4,50 4,60 4,60
60+N 50+N 30+T 3,60 4,10 4,55
90-N 120-N 100-T 2,20 2,05 2,30

 

Результати обчислень представити у вигляді таблиці 7.4.

Таблиця 7.4

Розрахунок ланцюгових цінових індексів Ласпейреса та Пааше

Товар Придбана кількість, тис. шт. Ціна, гр. од. Проміжні розрахунки Індекс цін Пааше 2008/07 Індекс цін Пааше 2009/08 Індекс цін Ласпейреса 2008/07 Індекс цін Ласпейреса 2009/08
q0 q1 q2 p0 p1 p2 p0q0 p1q0 p0q1 p1q1 p2q0 p1q2 p2q2
                                   
                                   
Σ - - - - - -                      

 

Зробити висновок про суть та особливості розрахунку кожного із індексів.

3. Динаміка депозитних процентних ставок для юридичних та фізичних осіб характеризується даними, наведеними у таблиці 7.5.

Таблиця 7.5


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.