Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Завдання 2. Метод комбінаційного групування статистичних даних

Мета завдання: Навчитися систематизувати первинну інформацію, використовуючи метод комбінаційного групування статистичних даних

 

Зміст завдання: У відповідності із варіантом завдання утворити ряди розподілу робітників підприємства, використовуючи комбінаційне групування за наступними ознаками:

a) вік і розмір заробітної плати робітника;

b) кваліфікаційний розряд і розмір заробітної плати робітника;

c) загальний трудовий стаж робітника і розмір його заробітної плати;

d) неперервний стаж роботи працівника на даному підприємстві та розмір його заробітної плати;

e) загальний трудовий стаж робітника і його кваліфікаційний розряд;

f) неперервний стаж роботи працівника на даному підприємстві та його кваліфікаційний розряд.

Таблиця 1.5

Вибір варіантів завдання

Перша літера прізвища студента А-Е Є-Й К-П Р-Х Ц-Я
Номери завдань, які необхідно виконати b c a d e

 

&

При вирішенні завдань групування за декількома ознаками використовують комбінаційне групування. При комбінаційному групуванні сукупність поділяють спочатку за однією ознакою, а потім всередині кожної групи – за іншою. Так можна групувати за двома, трьома ознаками або й більшою їх кількістю.

Принципи розрахунку кількості груп при комбінаційному групуванні аналогічні до принципів простого групування.

Комбінаційні групування відграють особливу роль у тих випадках, коли досліджуються складні економічні явища. В такій ситуаціях одночасне використання декількох групувальних ознак, взятих у поєднанні одна з одною, дозволяє більш повно та всебічно охарактеризувати досліджуване явище, ніж використання окремих простих групувань. 

Послідовність виконання завдання:

1. Використовуючи первинні дані індивідуального завдання сформувати вихідну таблицю статистичних даних для характеристики робітників підприємства за заданими ознаками.

Таблиця 1.6

Вихідна таблиця статистичних даних

№ з/п Назва ознаки 1 Назва ознаки 2 № з/п Назва ознаки 1 Назва ознаки 2 № з/п Назва ознаки 1 Назва ознаки 2
           
           
           
           

2. Сформувати таблицю впорядкованих даних для характеристики робітників підприємства за заданими ознаками. Для цього потрібно впорядкувати статистичні дані за зростанням першої досліджуваної ознаки. Результати представити в табл. 1.7.

Таблиця 1.7

Таблиця впорядкованих даних

Назва ознаки 1 Назва ознаки 2 № з/п Назва ознаки 1 Назва ознаки 2 № з/п Назва ознаки 1 Назва ознаки 2 № з/п
           
           
           

 

3. Побудувати інтервальний (дискретний) ряд розподілу робітників підприємства за досліджуваними двома ознаками використовуючи метод комбінаційного розподілу. Для цього потрібно:

- розрахувати кількість груп та величину інтервалів групування за ознакою 1;

- розрахувати кількість груп та величину інтервалів групування за ознакою 2;

- провести підрахунок кількості робітників у кожному інтервалі групування та їх загальну кількість.

Результати переставити у вигляді табл. 1.8.

Таблиця 1.8

Комбінаційний розподіл робітників підприємства за (вказати назву ознак)

Назва ознаки 1   Назва ознаки 2 Разом, кількість робітників
           
           
           
             
Разом, кількість робітників            

 

GКонтрольні питання

1. В чому полягає суть комбінаційного групування?

2. Як визначається кількість груп та величина інтервалів у комбінаційному групуванні?

3. З якою метою використовують комбінаційне групування статистичних даних?

Завдання 3. Аналіз статистичних залежностей

Мета завдання: Навчитися використовувати метод аналітичного групування для дослідження взаємозалежності двох ознак.

Зміст завдання: У відповідності із варіантом завдання здійснити аналітичне групування для виявлення залежності:

a) розміру заробітної плати від віку робітника;

b) розміру заробітної плати від кваліфікаційного розряду працівника;

c) розміру заробітної плати від загального трудового стажу працівника;

d) розміру заробітної плати від неперервного стажу роботи робітника на підприємстві;

e) кваліфікаційного розряду від загального трудового стажу робітника;

f) кваліфікаційного розряду від неперервного стажу роботи робітника на підприємстві.

Таблиця 1.9

Вибір варіантів завдання

Перша літера прізвища студента А-Е Є-Й К-П Р-Х Ц-Я
Номери завдань, які необхідно виконати d, e a, f b, e c, f a, e

 

&

Різні види групувань використовуються для розв’язання різних завдань статистичного дослідження. Розрізняють типологічне, структурне та аналітичне групування.

За допомогою типологічного групування виділяються найхарактерніші групи, типи явищ з яких складається неоднорідна статистична сукупність. Наприклад, групування населення за демографічними ознаками такими, як стать, рівень освіти та інше; розподіл підприємства за формою власності, за галузевою належністю тощо.

Структурними називаються групування, які дають характеристику розподілу однорідної сукупності за певними ознаками та показують співвідношення між окремими групами. Прикладом такого групування є розподіл населення за віком, розподіл робітників за стажем роботи, розподіл підприємств за рівнем доходів.

Аналітичне групування використовується для виявлення існування та напряму зв’язку між ознаками, які покладені в основу групування. При цьому одну із групувальних ознак розглядають як групувальну, а іншу як факторну.

Зв’язок між досліджуваними ознаками можна виявити і оцінити, визначивши у кожній групі, сформованій за факторною ознакою, середнє значення результативної ознаки. При існуванні зв’язку між факторною і результативною ознаками групові середні результативної ознаки послідовно змінюються (збільшуються чи зменшуються) від групи до групи.

 

Послідовність виконання завдання:

1. У відповідності із варіантом завдання визначити досліджувані факторну і результативну ознаки.

2. Використовуючи первинні дані індивідуального завдання сформувати вихідну таблицю статистичних даних для характеристики робітників підприємства за заданими ознаками.

Таблиця 1.10

Вихідна таблиця статистичних даних

№ з/п Назва факторної ознаки Назва результа­тивної ознаки № з/п Назва факторної ознаки Назва результа­тивної ознаки № з/п Назва факторної ознаки Назва результа­тивної ознаки
           
           
           
           

 

3. Сформувати таблицю впорядкованих даних для характеристики робітників підприємства за заданими ознаками. Для цього потрібно впорядкувати статистичні дані за зростанням факторної ознаки. Результати представити в табл. 1.11.

Таблиця 1.11

Таблиця впорядкованих даних

Назва факторної ознаки Назва результа­тивної ознаки № з/п Назва факторної ознаки Назва результа­тивної ознаки № з/п Назва факторної ознаки Назва результа­тивної ознаки № з/п
           
           
           

 

4. Сформувати інтервальний (дискретний) ряд розподілу робітників за факторною ознакою. Для цього потрібно:

- провести розрахунок кількості груп та величини інтервалів групування;

- обчислити сумарне значення результативної ознаки та середнє значення результативної ознаки у кожному інтервалі.

Результати розрахунків представити у вигляді таблиці 1.12.

Таблиця 1.12


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.