Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності

Запорізька державна інженерна академія

 

 


М.О. Ткаченко

 

 

ОСНОВИ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Методичний посібник

До вивчення курсу

для студентів ЗДІА

спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства”

Денної та заочної форми навчання

 

 

Запоріжжя

Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

 

ОСНОВИ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Методичний посібник

До вивчення курсу

для студентів ЗДІА

спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства”

Денної та заочної форми навчання

 

 

Рекомендовано до видання

на засіданні кафедри ЕП,

протокол №9 від 24.03.2006 р.

 


Основи зовнішньоекономічної діяльності. Методичний посібник до вивчення курсу для студентів ЗДІА спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства” денної та заочної форми навчання / Укл.: М.О.Ткаченко. – Запоріжжя, 2006. – 405 с.

 

Методичний посібник призначений для вивчення з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” студентами спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства”, а також може бути використаний студентами інших спеціальностей, що вивчають повністю або частково (деякі з тем курсу) дисципліну. Методичний посібник містить перелік тем курсу, питання для контролю знань по темам, теми занять, список рекомендованої літератури.

 

 

Укладач: ст. викл. М.О. Ткаченко

 

Рецензенти: д.е.н., с.н.с. Кузьменко Л.М.

Д.е.н., професор Семенов Г.А.

К.е.н., доцент Глущевський В.В..

 

 

Відповідальний за випуск: зав. кафедрою ЕПД.е.н., професор А.М. Ткаченко

 

 


ЗМІСТ

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів ринкових відносин 4

Тема 2. Регулювання ЗЕД 21

Тема 3. Форми виходу підприємств на зовнішній ринок 108

Тема 4. Форми зустрічної торгівлі 115

Тема 5. Експортно-імпортні операції і порядок їх укладання 132

Тема 6. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку при здійсненні експортно-імпортних операцій 146

Тема 7. Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом 194

Тема 8. Економічний аналіз ЗЕД і ефективність ЗЕД підприємства 230

Тема 9. Валютні операції і принципи міжнародних розрахунків 272

Тема 10. Кредитування зовнішньоторговельних операцій 282

Тема 11. Структура і зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу. Ціна товару, валютні і фінансові умови контрактів, умови платежу, форми розрахунків 292

Тема 12. Посередницькі операції на зовнішніх ринках і торгові операції змагального типу 339

Тема 13. Орендні операції, їх сутність 349

Тема 14. Організація і технологія міжнародних перевезень 370

Тема 15. Організація і техніка підготовки, укладання і виконання зовнішньоекономічних контрактів 389


ТЕМА 1

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

 

План

1. Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності

2. Фактори розвитку зовнішньоекономічної діяльності

3. Суб'єкти ЗЕД

4. Організація роботи зовнішньоторговельної фірми (ЗТФ)

 

 

Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності

Під зовнішньоекономічною діяльністю розуміють економічні відносини в сфері зовнішньої діяльності суб'єктів, що господарюють, при взаємодії з закордонними організаціями і фірмами. Основою зовнішньоекономічної діяльності є відповідні зв'язки, що виникають в результаті різних зовнішньоторговельних або інших видах операцій зовнішньоекономічного співробітництва (рис.1.1).

Зміст зовнішньоекономічних зв'язків складається в безумовному забезпеченні експортних постачань для державних потреб і міждержавних економічних, у тому числі валютно-кредитних, зобов'язань і міжурядових торгових угод України.

Зовнішньоекономічна діяльність на відміну від ЗЕЗ здійснюється на рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств і т.ін.) з повною самостійністю у виборі іноземного партнера, номенклатури товару для експортно-імпортної угоди, у визначенні ціни і вартості контракту, обсягу і термінів постачання і є їхньою виробничо-комерційною діяльністю, як із внутрішніми, так і з закордонними партнерами.

 

  Купівля-продаж результатів творчої діяльності

 

Рис.1.1 Види зовнішньоекономічних зв'язків

 

 

Таким чином, ЗЕД являє собою сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і комерційних функцій.

Зовнішньоекономічну діяльність і зв'язки не слід розглядати як дві роздільні сфери функціонування і державного регулювання. Характер ЗЕЗ держави істотно визначає стратегію ЗЕД галузевих міністерств, відомств, окремих підприємств і об'єднань.

Як види ЗЕД варто назвати зовнішньоторговельну діяльність, виробничу кооперацію, інвестиційне співробітництво, валютні і фінансово-кредитні операції. Обов'язковими супутніми ЗЕД умовами є виконання визначених операцій по забезпеченню просування товару від продавця до покупця; по своєчасному наданню різного роду зовнішньоторговельних послуг транспортних, експедиторських, страхових, банківських, по здійсненню платіжно-розрахункових операцій, а також наявність комерційної і валютно-фінансової інформації про кон'юнктуру зовнішніх товарних і грошових ринків. Сукупність елементів ЗЕД показана на рис. 1.2.

Під зовнішньоторговельною операцією розуміють дії, спрямовані на встановлення, зміну і припинення цивільно-правових відносин у сфері купівлі-продажу між підприємствами й організаціями, що знаходяться в різних країнах.

Зовнішньоторговельна операція передбачає виконання платежу за поставлений товар, виконану послугу чи надану консультацію, ліцензію і т.д. Крім того існують так звані товарообмінні угоди, здійснювані без залучення коштів.

Крім традиційних форм міжнародних угод виділяють також торгівлю змагального типу. Сюди відносять: аукціони, міжнародні торги, біржову торгівлю.

Серед основних видів ЗЕД України виділяють:

Ø експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

Ø надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності;

 

 

 
 

 


Рис. 1.2 Сукупність елементів зовнішньоекономічної діяльності

 

Ø науково-виробнича кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

Ø міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами;

Ø кредитні та розрахункові операції між суб'єктами ЗЕД та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

Ø спільна підприємницька діяльність;

Ø підприємницька діяльність, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності;

Ø організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій та інших подібних заходів, що здійснюються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;

Ø товарообмінні (бартерні) операції;

Ø орендні операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;

Ø операції з придбання, продажу та обміну валюти;

Ø роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

Ø інші види ЗЕД, не заборонені законодавством України.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.