Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Бартерні операції як вид зустрічної торгівлі

 

Операції натурального обміну відомі під назвою бартерних. Під бартером розуміють обмін визначеної кількості одного товару на іншій у вигляді натурального обміну без використання механізму валютно-фінансових розрахунків.

 

Постачання товарів АВ

 

Постачання товарів ВА

 

Характерними рисами бартерної угоди є:

1) разовий характер:

2) участь у ній (найчастіше) двох сторін;

3) оформлення угоди одним контрактом;

4) визначення кінцевої специфікації й обсягу угоди до підписання контракту;

5) відносно короткий, у порівнянні з іншими формами зустрічної торгівлі, термін виконання угоди, який зазвичай не перевищує одного-двох років.

Мета, яку переслідують сторони при укладанні бартерних угод, часто зводиться до однієї чи декількох із нижченазваних:

1) пом'якшення проблеми інвалютного фінансування імпорту;

2) спрощення розрахунків;

3) розширення можливостей просування на ринок країни-контрагента;

4) додаткова можливість одержання імпортного обладнання в обмін на товар, реалізація якого ускладнена в звичайних комерційних умовах.

Говорячи про переваги і недоліки бартеру, необхідно чітко поділяти між інтересами окремих фірм і інтересами держави в цілому. З погляду окремих фірм, до переваг бартеру належать, наприклад, можливість розробки нових ринків збуту продукції і послуг. Деякі фірми використовують бартер для забезпечення більшої гарантованості постачань потрібного їм товару. Бартер дає фірмам можливість перебороти нетарифні бар'єри й обмеження, що позитивно відбивається на конкурентноздатності фірм на конкретних ринках, і приносить їм значну економію на складських і транспортних витратах.Держава завдяки бартеру одержує додаткові ресурси. Наприклад, США кошти, отримані від бартеру залишків сільськогосподарських товарів, використовує для утримання армії, зокрема на поліпшення умов життя особового складу. Крім того, розвинуті держави використовують бартер у ситуаціях, пов'язаних з погіршенням умов торгівлі.

Недоліки бартеру:

1.Обов'язковість збігу потреб партнерів. Продавець, зацікавлений у бартері, змушений шукати покупця, який має той товар, потрібний продавцю.

2.Складність укладання бартерних угод у порівнянні зі звичайними комерційними контрактами. Бартер частіше пов'язаний із проведенням складних цінових переговорів та з узгодженням кількості зустрічних товарів. При бартерних угодах часто виникають труднощі з керуванням якістю товарів. У звичайних комерційних контрактах передбачається погоджена якість предмета угоди. Оскільки бартер передбачає двосторонній обмін, контроль погодженої якості товарів ускладнюється.

3.Однобічність вигоди в бартерній угоді. У тих випадках, якщо контракт укладається під тиском одного з партнерів, в іншої сторони часто виникають труднощі у використанні чи реалізації отриманого зустрічного товару.

4.Великі витрати часу, пов'язані з виконанням угоди. Бартерні угоди вимагають більш тривалого періоду переговорів, оскільки багато фірм не знають специфіки товарів, якими обмінюються. З іншого боку, у бартері винагорода, що виплачується посередникам, трохи вища, ніж у звичайних комерційних угодах, і складає в практиці західних фірм 1,5-3,0% (проти 2,0%) вартості контракту.

Для здійснення бартерних угод між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України й іноземним суб'єктом господарської діяльності оформляється єдиний договір, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, не опосередкований рухом засобів у готівці чи безготівковій формі. У бартерному договорі відзначається загальна вартість товарів, що експортуються й імпортуються, виражена в іноземній валюті з обов'язковим вираженням її в доларах США. На кількість товарів, що обмінюються, не впливає зміна цін на світовому ринку. Рух зустрічних потоків товарів відбувається, як правило, одночасно.

У бартерних контрактах обов'язково обумовлюються:

1.Предмет контракту.

2.Оцінка вартості товару.

3.Облік виконання зобов'язань.

4.Упакування і маркування.

5.Повідомлення про відвантаження.

6.Відповідальність сторін.

7.Претензії.

8.Застосовуване право при вирішенні суперечок.

9.Інші положення.

Текст починається зі слова контракт, а потім йде № і літера Б, що дає можливість визначити вид контракту, місце і дату підписання угоди, визначення контрагентів із указівкою країни й міста, назви підприємств і фірм.

На відміну від інших контрактів у бартерних контрактах сторони виступають під назвами «Підприємство», «Фірма» і т.п.. Оцінка вартості товарів, що постачаються, здійснюється з метою збалансованості взаємних постачань, контролю за виконанням взаємних зобов'язань і можливого урегулювання питань щодо претензій. У цьому пункті відзначаються умови постачання відповідно до Інкотермс-2000. Термін розрахунків за бартерними контрактами не повинний перевищувати трьох місяців.

У пункті «Упаковка і маркування» обумовлюється упакування відповідно до характеру товару, що може забезпечувати його збереження під час транспортування. Особливі умови упакування відзначаються в додатках до контракту. Обов'язковою умовою є те, що в кожне вантажне місце може бути вкладений пакувальний аркуш із указівкою переліку упакованих предметів, кількості, номера місця, маси брутто і нетто, найменування сторін за даним контрактом.

Пунктом «Повідомлення про відвантаження» сторони ставлять собі в обов'язок повідомляти дату і час відвантаження товару, що засвідчуються обумовленими сторонами документами.

Пункт «Відповідальність сторін, звільнення від відповідальності» передбачає умови, за якими контрагенти мають право вимагати відшкодування за порушення.

За бартерним контрактом сторони мають право висувати претензії з обов'язковим додаванням документів, що обґрунтовують ці претензії. Контракт обумовлює, що суперечки і розбіжності вирішуються шляхом переговорів між контрагентами. Лише у виняткових випадках сторони звертаються до арбітражу.

У пункті «Інші положення» обумовлюється, що сторони не мають права передавати свої повноваження третім особам, усі зміни повинні бути підписані уповноваженими на те особами, контракт набуває чинності з дати його підписання.

У додатках чітко обумовлюється назва товару, кількість, якість відповідно до діючих ДСТ і відповідно до сертифіката, що видається підприємством, гарантії, термін пред'явлення претензій.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.