Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Експорт і імпорт основних послуг

Розглянемо деякі види основних послуг більш детально.

Під орендою розуміють договір про надання однією стороною - орендодавцем іншій стороні - орендарю майна у виняткове користування на встановлений термін за визначену винагороду. За орендодавцем зберігається право власності на здане в наймання майно, орендар же має право на його використання і стає власником лише в тих випадках, коли орендний договір містить умову про можливий викуп майна орендарем.

Аудиторські послуги - це діяльність, пов'язана з підготовкою висновку про фінансовий стан організації, фірми, правильності ведення бухгалтерського обліку і складання балансів відповідно до законодавства. У процесі аудиторської перевірки організація повинна забезпечувати належні умови для виконання договору, надавати аудиторам усі необхідні документи і повідомляти про всі обставини діяльності організації, що можуть мати значення для перевірки. При цьому аудитор не несе відповідальності за достовірність наданих матеріалів. Датою закінчення робіт вважається дата представлення відповідного висновку за підсумками аудиторської перевірки, після чого сплачується погоджена і зазначена в договорі винагорода.

Банки й інші фінансові установи надають різні фінансові послуги, такі, як факторинг, форфейтинг, трастові операції. Факторинг - це комісійно-посередницька діяльність, пов'язана з переуступкою банку клієнтом-постачальником неоплачених рахунків-фактур за поставлені товари чи зроблені послуги та права одержання платежу за ними. Діяльність факторингових компаній і банківських факторингових відділів покликана вирішувати проблему ризиків і термінів платежів між постачальниками і покупцями й надавати цим відносинам більшої стійкості. Зазвичай банк сплачує одноразово 80-90% вартості рахунка-фактури, а потім 10-20% після того, як буде погашена вся сума боргу покупцем. За ці операції компанія-фактор стягує комісію в розмірі близько 3% плюс щомісячний відсоток за аванс. Операцією, подібної до факторингу, є форфейтинг - одноразова операція, пов'язана зі стягуванням коштів за допомогою перепродажу придбаних прав на товари і послуги. Під трастовими операціями мають на увазі операції банків та інших фінансових інститутів з розпорядження майном і виконання інших послуг з доручення й в інтересах клієнтів на правах довіреної особи.Міжнародний туризм поділяється на три основних види: наукові, ділові і розважальні поїздки (рекреаційний туризм). Частка останнього складає майже 70% усіх туристичних поїздок. Основу туризму складають фірми по організації туристичних поїздок і продажу путівок і турів, а також фірми, що організовують пересування туристів, забезпечують їх житлом, інформацією та іншими послугами. З туризмом тісно пов'язаний експорт послуг при проведенні різних культурно-масових заходів: виставки образотворчого мистецтва, виступ ансамблів, акторів на гастролях, продаж фільмів, аудіо- і відеокасет.

 

Експорт і імпорт супутніх послуг

Як було зазначено вище, до супутніх чи логістичних послуг належать ті з них, що надаються в процесі просування товарів від продавця до покупця.

Це, у першу чергу, послуги з транспортування вантажів. Купівля-продаж послуг з перевезення товару оформляється договором на перевезення різними видами транспорту - морським, річковим, залізничним, авіаційним, автомобільним, трубопровідним. На перших трьох видах транспорту, як правило, перевозяться вантажі великих партій, високої вартості й на велику відстань. Саме такі характеристики вантажів і траси дозволяють максимально використовувати переваги цих видів транспорту. Автомобільний транспорт доцільніше використовувати при перевезеннях на невеликі відстані. Авіатранспорт використовують для перевезення коштовних і швидкопсувних вантажів.

Під транспортно-експедиторськими послугами розуміють комплекс супутніх послуг, що надаються в процесі перевезення вантажів. Вони включають: оформлення транспортних і митних документів, організацію перевезення (пошук перевізника, укладання договору), збереження і складування товару, організацію наватажувально-розвантажувальних робіт і операції з визначення якості й кількості товару. Такі послуги надаються спеціалізованими компаніями чи транспортними підприємствами. Безпосереднє збереження вантажу, його навантаження і розвантаження здійснюється морськими і річковими портами, залізничними станціями, аеропортами й іншими вантажними терміналами. Для цього такі підприємства обладнані відповідними технічними засобами, трудовими ресурсами, мають великі площі для відкритого й закритого збереження вантажів. Транспортно-експедиторські компанії укладають з ними договір на термінальне обслуговування. Перевірка якості й кількості вантажу також виконується спеціалізованими фірмами, що мають відповідну ліцензію. Це так звані сюрвейєрські компанії. Крім того, контрольні роботи з вантажу можуть бути зроблені торгово-промисловою палатою.

Під час перевезення, як правило, вантаж необхідно застрахувати. Страхувальниками за договорами страхування виступають продавці, або покупці в залежності від умов контрактів купівлі-продажу. На страхування крім вантажів приймаються очікуваний прибуток, фрахт, різні витрати, пов'язані з перевезенням.

Просування товарів від продавця до покупця часто здійснюється через компанії, що надають посередницькі послуги. Посередники - це фізичні чи юридичні особи, що сприяють обігу товарів і послуг на зовнішніх і внутрішніх ринках. Вони сприяють здійсненню угод купівлі-продажу, підряду, розвитку орендних операцій, наданню страхових транспортних, туристичних послуг. Класифікацію посередників можна провести за поєднанням двох ознак:

· від чийого імені працює посередник;

· за чий рахунок посередник веде свої операції.

Більш детально типи посередників і особливості укладення посередницьких контрактів будуть розглянуті в темі 12.

Супутніми послугами є також банківські послуги, пов'язані з міжнародними розрахунками за поставлений товар і надані послуги. Такі розрахунки здійснюються в безготівковій формі через банки-кореспонденти, якими є українські банки, що мають право на ведення міжнародних валютних операцій і що підписали з іноземними банками угоди, які передбачають взаємне відкриття кореспондентських рахунків і використання комп'ютерних мереж для передачі доручень, документів і даних. Порядок здійснення міжнародних розрахунків регулюється різними уніфікованими правилами, конвенціями й іншими документами, до застосування яких приєдналася Україна.

 

Міжнародний підряд

За договором підряду одна сторона - підрядчик зобов'язаний виконати за завданням іншої сторони - замовника певну роботу, здати її замовнику, який зобов'язаний її прийняти й оплатити. За договором підряду можуть бути виконані різні види робіт:

· науково-дослідні й конструкторські;

· дослідницькі та проектні;

· будівельні й монтажні;

· економічні обґрунтування;

· маркетингові дослідження і т.д.

Структура контракту. За своєю структурою підрядні контракти схожі на договори закупівлі-продажу і мають з ними багато подібних умов, наприклад визначення сторін, порядок пред'явлення і врегулювання претензій, форс-мажорні обставини, арбітражний розгляд суперечок та ін.

Предмет контракту. В умові підрядного контракту, присвяченого предмету договору, вказуються основні зобов'язання підрядника й замовника. При цьому варто мати на увазі, що ця умова для кожного підрядного контракту буде різною і повинна враховувати його конкретні особливості й умови виконання.

Ціна та загальна сума контракту. Існують такі види цін підрядних контрактів:

1. Глобальні ціни встановлюються за виконання підрядником усього комплексу зобов'язань за контрактом;

2. Ціни на частину робіт можуть бути зазначені в контракті поряд із глобальними цінами. У цьому випадку вся робота розбивається на окремі частини та вказується вартість кожної з них окремо. Якщо використовується цей вид цін, то при зміні обсягів робіт можна з більшою точністю змінити глобальну ціну контракту;

3. Усереднені одиничні розцінки. Ще більш ефективний метод, коли замовник жадає від підрядника вказати не тільки розбивку глобальної ціни на окремі укрупнені частини, але й усереднені одиничні розцінки на окремі види робіт. Наприклад, можна зажадати вказівки одиничних розцінок на такі види робіт: 1 м3 цегельної кладки, виїмка 1 м3 ґрунту екскаватором, установка 1 світильника і т.д. Нерідко підрядні контракти взагалі не мають глобальної ціни, і замовник пропонує вказати у своїй пропозиції одиничні розцінки усіх видів робіт;

4. Ціни за системою «вартість плюс винагорода». Суть системи полягає в такому: підрядник, виконавши визначений обсяг робіт, представляє замовнику рахунок, підтверджений випискою з табеля робочого часу про фактично витрачені людино-години праці, копіями рахунків на придбання матеріалів і оренду будівельних машин і устаткування чи розрахунком амортизаційних відрахувань. Підрядник збільшує підтверджену розрахунками і документами вартість робіт на величину винагороди для компенсації своїх адміністративно-господарських витрат і одержання прибутку від виконаної роботи.

Умови і порядок платежів. Існує дві основні системи оплати підрядних робіт:

1. Погодинна оплата - найменш вигідний варіант, оскільки не стимулює своєчасності виконання прийнятих зобов'язань;

2. Поетапна чи відрядна система оплати праці підрядчиків передбачає часткову оплату робіт після завершення визначеного в контракті етапу. Крім цього, у контракті можна зафіксувати визначений відсоток премії для підрядчика при прискоренні завершення робіт і економії засобів замовника.

Терміни виконання робіт. Термін початку робіт з підрядного контракту може бути встановлений у зв'язку з датами різних подій:

· від дати підписання підрядного контракту;

· від дати переказу замовником авансу, якщо його виплата передбачена контрактом;

· від дати отримання підрядчиком від замовника фінансової гарантії оплати робіт і т.д.

Якщо підрядний контракт передбачає виконання підрядником ряду послідовних робіт, контракт може мати проміжні терміни їх початку і закінчення.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.