Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Організація роботи зовнішньоторговельної фірми (ЗТФ)

 

У складі підприємств, організацій і об'єднань першої групи учасників ЗЕД, як правило, що мають умови для здійснення стабільних експортних постачань своєї конкурентоспроможної продукції на зовнішній ринок, створюються ЗТФ, що являють собою особливий різновид фірми.

У міжнародній практиці фірма розглядається як відокремилася в ході виробничо-технологічного процесу господарська структура, зареєстрована чи/і діюча у відповідної організаційно-правовій формі по законодавству країн місцезнаходження

Організаційні принципи побудови ЗТФ залежать від функцій, відбитих у статуті. Статут ЗТФ містить, як правило, що випливають розділи: загальні положення і зведення, предмет діяльності, мети і задачі фірми її права й обов'язки, принципи керування фірмою й організації її роботи, порядок висновку зовнішньоторговельних операцій, реорганізації і ліквідації, організації документообігу і звітності.

Права ЗТФ визначаються діючим українським законодавством. Якщо фірма є юридичною особою» то в рамках її прав передбачається самостійне здійснення як в Україні, так і за рубежем угод і інших юридичних актів. Відсутність статусу юридичної особи зобов'язує ЗТФ діяти від імені і з доручення своєї організації чи підприємства.

Найбільш значимими проблемами в період становлення ЗТФ і накопичення практичного досвіду є формування її оптимальної структури, обумовленої цілями і задачами ЗТФ, вибір експортної стратегії, а також вивчення основних статей і елементів повного циклу експортно-імпортної угоди, правил і процедур виходу на зовнішній ринок і дотримання їх послідовності, а також умов роботи на зовнішньому ринку з обліком сформованої міжнародної практики.Виходячи з цільових особливостей фірми і змісту основних етапів зовнішньоторговельної операції (рис. 1.4), головними функціональними підрозділами є маркетингова й оперативно-комерційна служби, а також відділи, що забезпечують обслуговування ЗЕД фірми, — планово-економічні розрахунки, валютно-фінансові і кредитні операції, облік і звітність, юридичні й інженерно-технічні питання.

 

 
 

 


Рис. 1.4. Зміст основних етапів зовнішньоторговельної операції

 

У компетенцію маркетингової служби ЗТФ входять:

Ø вивчення можливостей і ринків збуту, забезпечення реклами і просування товару, підготовка конкурентних матеріалів і конкурентного листа» необхідних для формування базисних умов контракту.

Ø прогнозування кон'юнктури товарних ринків і динаміки цін, контроль і участь у розрахунках і обґрунтуванні контрактних цін, аналіз ефективності експортно-імпортних операцій і окремих угод, забезпечення необхідною інформацією з кон'юнктури, цінам і іноземним фірмам;

Ø методичне забезпечення роботи з вивчення зовнішніх ринків і вимозі до якості продукції, аналогічної той, котра поставляється на експорт, а також забезпечення участі фірми в роботі ярмарків і виставок.

Функції оперативно-комерційної служби включають:

Ø проведення переговорів з інофірмами, підготовку комерційних розрахунків по визначенню базисних і валютно-фінансових умов контракту (ціни, умов і способів розрахунку, вибору валюти, ціни і платежу, термінів постачання і способів доставки) і висновок контрактів;

Ø організацію постачань (перевезення і страхування зовнішньоторговельних вантажів) по контрактах і контроль за їхнім виконанням, забезпечення технічного і гарантійного обслуговування експортованої й імпортованої технічної продукції;

Ø розгляд рекламацій по експорті і пред'явлення таких по імпорті;

Ø ведення комерційного переписування з іноземними контрагентами;

Ø організацію й аналіз кредитних і розрахункових операцій, акцепт рахунків і обробку зовнішньоторговельних документів, оплату рахунків і контроль за здійсненням зазначених операцій.

Організаційно-правове і договірне забезпечення роботи ЗТФ і її служб, оформлення документів по рекламаціях, ведення арбітражних справ у рамках міжнародного і національного законодавства покладається на юридичну службу.

Доцільність створення ЗТФ у складі підприємства-експортера варто визначати шляхом зіставлення витрат підприємства по відсутності власної фірми (комісія, сплачена за експортно-імпортні операції, і інші витрати за посередницьку діяльність спеціалізованих фірм і організацій) і витрат, зв'язаних з її змістом. При цьому варто врахувати, що ефект може бути видний тільки після одного-двох років роботи фірми.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И.П.Фаминского. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 512 с.

2. О.П.Гребельник, О.О. Романовський. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Деміур, 2003. - 296 с.

3. Гамов Н.С., Третьяков А.С. Внешнеэкономическая деятельность. Теория. Практика. Маркетинг: Учебное пособие. - З.: ИПК «Запоріжжя» — РИО «Издатель», 1998. – 171 с.

4. Иванова М.Б. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие. — М.: Издателство РИОР, 2004. — 105 с.

5. Мировая экономика / Под ред. Л.Тарасевича. – СПб: Питер, 2001. – 320 с.

6. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – 6-те вид., випр. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. – 350 с.

7. Бураковський І.А. Теорія міжнародної торгівлі. — К.: Основи, 1996.

8. Рокоча В.В. Міжнародна економіка: теорія та політика. — К., 2000.

9. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Международная экономика. — К., 1999.

 

 

Контрольні питання:

1. ЗЕД (визначення)

2. Зміст зовнішньоекономічних зв'язків

3. Види зовнішньоекономічних зв'язків (перелік)

4. Зовнішньоторговельна операція (визначення)

5. Основні елементи ЗЕД (перелік)

6. Які групи факторів впливають на розвиток ЗЕД (перелік)

7. Економічні фактори, які впливають на розвиток ЗЕД (сутність)

8. Ресурсні фактори, що впливають на розвиток ЗЕД (сутність)

9. Критерії класифікації учасників ЗЕД (перелік)

10. Основні суб’єкти ЗЕД України (перелік)

11. Зовнішньоторговельна фірма (визначення)

12. Головні функціональні підрозділи ЗТФ, виходячи з цільових особливостей фірми і змісту основних етапів зовнішньоторговельної операції (перелік)

13. Функції оперативно-комерційної служби ЗТФ (перелік)

14. Доцільність створення ЗТФ (сутність)

 


ТЕМА 2

РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД

 

План

1. Основні положення теорій управління зовнішньоекономічною діяльністю

2. Міжнародна правова основа зовнішньоекономічної діяльності

Гаазькі конвенції, що стосуються уніфікованого права по міжнародній купівлі-продажу товарів

Віденська конвенція ООН 1980 р. Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів

Всесвітня торговельна організація: структура, основні функції

Базисні умови поставки товарів у міжнародних договорах купівлі-продажу товарів

Розв'язання міжнародних спорів

3. Показники функціонування зовнішньоекономічної системи країни

4. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Принципи зовнішньоекономічної діяльності України

Визначення ЗЕД в законодавстві, суб'єкти та види ЗЕД України

Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Систематизація методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності

5. Міжнародна практика и методи державного регулювання

6. Принципи регламентації зовнішньої торгівлі

7. Митне регулювання (тарифне і нетарифне регулювання)

8. Валютно-кредитне регулювання

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.