Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Оцінка конкурентоспроможності продукції

 

Важливе значення при виході на зовнішній ринок має конкурентоспроможністьпродукції та підприємства.

Конкурентоспроможність— це перевага товару на цільовому ринку над конкуруючими аналогами за ступенем задоволення потреб, у тому числі й за сумарними витратами споживача на придбання і користування товаром.

Методика оцінювання конкурентоспроможності продукції включає наступні етапи:

1. Аналіз ринку й вибір зразка товарів для порівняння.

2. Визначення набору порівнюваних параметрів.

3. Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможностітовару.

1. Аналіз ринку

За зразок береться товар, що користується попитом. Порівняння здійснюється в такій послідовності:

Для порівняння вибирають параметри двох видів:

а) параметри, що характеризують споживчі властивості товару (потреб);

б) параметри, що характеризують економічні властивості товару (вартість).

а) і б) відносяться до "твердого" параметра, але іноді використовуються "м'які" параметри, які характеризують зовнішній вигляд товару.

2. Порівняння за вартістю

Величина економічного інтегрального параметра визначається ціною виробу С1, витратами на транспорт С2, установку С3, на навчання персоналу С4, і т.д.

С1 + С2 + С3 + С4 + … = Сспоживання (6.1)

Ціна споживання - усі витрати протягом терміну служби виробу.

3. Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності товару: параметри товару на експорт порівнюються з параметрами зразка за показником конкурентоспроможності.

Для розрахунку показника конкурентоспроможності потрібно розрахувати параметричні індекси:

Іп – оцінює задоволення потреб покупцівІп = , (6.2)

де ai – питома вага i-го параметричного індексу, що відбиває ступінь важливості даного товару для покупця;

Ii – значення параметричного індексу i-го параметру;

n – кількість порівнюваних параметрів виробу.

In ≤ 1; Ii ≥ 1.

Далі розраховується зведений індекс конкурентоспроможності за економічними параметрами:

Іе = , (6.3)

де bj – питома вага j-го економічного індексу, що відбиває ступінь важливості для покупця даного параметра;

Ij - значення індексу j-го економічного параметра;

m – кількість економічних параметрів.

Далі розраховується інтегральний показник відносної конкурентоспроможностінашого товару в порівнянні зі зразком:

К = . (6.4)

Якщо К > 1, то аналізований виріб перевершує за конкурентоспроможністю зразок.

Якщо К = 1, на одному рівні.

Якщо К < 1, уступає зразку.

Висновок: підвищити конкурентоспроможність можна або за допомогою зменшення ціни, або за допомогою підвищення якості.

Конкурентоспроможність товару багато в чому визначається конкурентноздатністю самої фірми.

Аналіз конкуренції

Мета аналізу конкуренції в ціновій сфері полягає в оцінці здатності конкурентів до дії та протидії у відповідь на наші цінові рішення.

Інтенсивність реакції конкурента (конкурентів) на цінові дії фірми може бути описана за допомогою поняття еластичності реакції.

Функція реакції конкурента (конкурентів) має вигляд:

Цr,t = f(Цi,t) (6.5)

де Ц - змінна маркетингу (зокрема, ціна);

t - час;

r - реагуючий конкурент;

i - наша фірма.

Еластичність реакції можна визначити як:

εr,t = (6.6)

Інтерпретація значень еластичності реакції:

- якщо близько до нуля — реакція конкурента (конкурентів) відсутня, лінії поводження незалежні;

- у межах від 0,20 до 0,80 — часткова реакція;

- у межах від 0,80 до 1,00 — майже повна реакція (налаштування);

- більше 1,00 — відсіч конкурента (конкурентів).

Щоб оцінити наші власні можливості у відповідь на цінові дії конкурентів і обрати свою позицію, варто відповісти на кілька питань (рис. 6.1).

 

Щоб обхватити На тривалу При зміні ціни слідом за

найбільшу частку перспективу конкурентом

ринку

При ігноруванні дій

Щоб спровокувати На нетривалий термін конкурентів

загальне зниження для розпродажу надли-

цін та загальне шків товару або стиму-

збільшення попиту лювання продажу

 

Рис. 6.1. Логіка аналізу цінових дій конкурентів

 

Аналізуючи можливі комбінації відповідей на зазначені питання, виробник може виробити свою цінову позицію.

На рівень конкурентоспроможності фірми впливають такі основні фактори:

1. Рівень технології виробництва.

2. Комерційні умови продажів, застосовувані фірмою.

3. Доступність придбання товару.

4. Ефективність реклами.

5. Застосовувані види цінової політики.

6. Рівень підтримки державних органів.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.