Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Види аналізу в сільськогосподарських підприємствах.

Аналіз господарської діяльності в системі управління сільськогосподарським виробництвом.

Предмет та завдання аналізу господарської діяльності.

наліз господарської діяльності - самостійна галузь наукових знань, що має свій предмет і об'єкти дослідження.

Сукупним об'єктом аналізу є основна (звичайна) діяльність підприємства та її економічні результати. Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Предметом аналізу господарської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки економічних процесів діяльності підприємств. Тільки розкривши причинно-наслідкові зв'язки різних сторін діяльності, можна визначити, як зміняться фінансові результати основної діяльності за рахунок того чи іншого фактора, провести обґрунтування будь-якого управлінського рішення.

Предмет аналізу господарської діяльності розкривається через його об'єкти: обсяг виробництва і продажу, забезпеченість трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами, фінансовий стан підприємства тощо.

Завдання аналізу господарської діяльності визначаються його змістом та предметом. Основними з них є:

вивчення характеру дії економічних законів, установлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства;

наукове обґрунтування поточних і перспективних планів;

моніторинг виконання планів і управлінських рішень;

визначення економічної ефективності використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;оцінка фінансових результатів діяльності підприємства;

виявлення та вимірювання внутрішніх резервів;

розробка заходів по використанню виявлених резервів.

 

Особливості сільськогосподарського виробництва і аналізу господарської діяльності на сільськогосподарських підприємствах.

За своїм змістом і завданням аналіз господарської діяльності в АПК майже не відрізняється від аналізу в інших галузях національної економіки , проте є деякі особливості в методиці його проведення , які обумовлені специфікою цієї галузі виробництва .

1. Результати господарської діяльності сільськогосподарських підприємств багато в чому залежать від природно - кліматичних умов .

2,Для сільського господарства характерна сезонність виробництва.

3. У сільському господарстві процес виробництва дуже тривалий і не збігається з робочим періодом. Багато показників можна розрахувати тільки в кінці року.

4. Сільськогосподарське виробництво має справу з живими організмами.

5. Основним засобом виробництва в сільському господарстві є земля, природні особливості якої нерозривно пов'язані з кліматичними умовами.

6. Сільське господарство відрізняється від інших галузей виробництва також і тим, що в ньому частина продукції використовується на власні цілі в якості засобів виробництва: насіння, фураж, тварини.

7. З урахуванням специфіки сільського господарства для оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств використовується багато специфічних показників (врожайність, продуктивність худоби, жирність молока та ін.).

8. Разом з тим потрібно зазначити, що в сільському господарстві більше, ніж в промисловості, однотипних підприємств, які здійснюють виробництво приблизно в однакових природно-кліматичних умовах.

9. Наявність широкої бази для порівняння як в рамках окремого підприємства, так і в масштабах району, області дозволяє частіше використовувати в аналізі такі прийоми: зіставлення паралельних і динамічних рядів, аналітичні угруповання, кореляційний аналіз, багатовимірний порівняльний аналіз та ін.

 

Види аналізу в сільськогосподарських підприємствах.

Класифікація аналізу 1. За галузевою ознакою: §галузевий аналіз виявляє ті риси довкілля підприємства, які найбільше впливають на стратегічне бачення й можливості розвитку підприємства в подальшому. Метою галузевого аналізу є визначення привабливості галузі та її окремих товарних ринків. Такий аналіз дозволяє зрозуміти структуру та динаміку галузі, характерні для неї можливості й існуючі загрози, визначити ключові фактори успіху і на цій основі розробити стратегію поводження підприємства на ринку; §міжгалузевий аналіз полягає у визначенні й кількісному вимірюванні показників, що характеризують міжгалузеві зв’язки, залежність цих зв’язків від кількості ресурсів (праця і капітал), які використовуються кожною галуззю. 2. За часом проведення: §попередній (перспективний) аналіз вивчає майбутні процеси і явища. Він проводиться для опрацьовування проектів, обґрунтування бізнес-планів, визначення оптимальних розмірів виробництва, раціонального використання наявних ресурсів, підвищення ефективності виробництва з метою запобігання схваленню економічно неефективних, хоч і технічно прогресивних рішень; §поточний аналіз здійснюється в оперативній або короткостроковій системі управління (за декаду, тиждень, добу, зміну). Він спрямований на вивчення первинних короткострокових причинно-наслідкових зв'язків в об'єкті управління, результати яких відображаються в основному оперативним обліком; §наступний (ретроспективний) аналіз базується на фактичній інформації , він дозволяє виявити окремі недоліки діяльності підприємства, або, навпаки, оцінити досягнуті успіхи. 3. За об’єктами управління: §технічно-економічний аналіз дає змогу вивчення взаємодії технічних і економічних процесів, що встановлюється в процесі виробництва, та з’ясування їхнього впливу на економічні результати діяльності підприємства; 14 §фінансово-економічний аналіз зорієнтований на оцінювання фінансового стану, фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства. Він дає змогу виявити напрямки й обмеження фінансового розвитку та реструктуризації фінансової політики; §соціально-економічний аналіздосліджує соціальні й економічні процеси господарської діяльності, які впливають на економічні результати діяльності; §економіко-статистичний аналіз вивчає масові суспільні явища на різних рівнях управління; §маркетинговий аналіз - це збір інформації про діяльність підприємства, вивчення її по декількох основних напрямах (товар, ціна, покупці, просування) і використання отриманих результатів для вибору напрямів розвитку підприємницької діяльності в цілому і його окремих складових. 4. За методикою вивчення: §порівняльний аналіз полягає в порівнянні абсолютних та відносних фінансових показників окремих підрозділів підприємства з аналогічними показниками інших підрозділів або показників одного підприємства з показниками інших підприємств галузі; §діагностичний аналіз – це дослідницька діяльність, спрямована на встановлення, аналіз і оцінку проблем підвищення ефективності системи менеджменту організації й виявлення головних напрямків їхнього вирішення; §факторний аналіз це аналіз залежностей між показниками за допомогою жорстко детермінованих факторних систем, він призначений для виміру впливу факторів на результативний показник; §маржинальний аналіз, заснований на використанні граничних величин (відносних приростів) для дослідження економічних процесів. Згідно маржинальної доктрини господарські індивіди приймають рішення, виходячи з прагнень досягти максимальної граничної корисності (приріст корисності на одиницю витрачених ресурсів, витрат); §економіко-математичний аналіз полягає у виявленні умов, при яких отримане рішення задачі залишається оптимальним при порівняно невеликих змінах 15 певних факторів. Для цього розраховується і порівнюється декілька схожих варіантів завдання; §стохастичний аналіз використовується для визначення допоміжних зв'язків між показниками. Він дозволяє поглибити детерміноване моделювання, розширити коло досліджуваних факторів та визначити стан об'єкта, що аналізується. За суб’єктами: §внутрішній аналіз – це аналіз сукупності внутрішніх факторів підприємства, які визначають процеси його діяльності. Він охоплює такі основні елементи, як виробництво, фінанси, маркетинг, управління персоналом, організацію; §зовнішній аналіз визначає сприятливі можливості і небезпеки,які загрожують підприємству, а також ідентифікувати ключові фактори успіху в даній сфері діяльності. 5. За обсягом об’єктів, що вивчаються: §галузевий аналіз охоплює всі рівні управління галуззю - від основної ланки підприємства до вищої ланки, яка охоплює, як правило, галузь народного господарства; §міжгалузевий аналіз дозволяє виявити взаємозв'язки окремих галузей, наявність внутрішніх зв'язків між ними, найбільш загальні методологічні риси і особливість господарської діяльності, узагальнити досвід економічного аналізу в різних галузях економіки, збагачує зміст економічного аналізу в цілому та галузевого, зокрема. 6. За змістом програми: §комплексний аналіз - це всебічний аналіз діяльності підприємства та його підрозділів, який упорядковує аналітичну роботу, підвищує її ефективність, допомагає приймати обґрунтовані управлінські рішення; §тематичний аналіз досліджує тільки найбільш актуальні для даної ситуації питання (трудова дисципліна, робота цеху, каси тощо).


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.