Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Загальна оцінка собівартості продукції.

[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]
РОЗДІЛ 9 АНАЛІЗ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 9.1. Показники, джерела і завдання аналізу Важливою умовою підвищення ефективності господарської діяльності сільськогосподарського підприємства та його підрозділів є зниження собівартості виробництва продукції. Під собівартістю продукції розуміють витрати на її виробництво, виражені у грошовій формі. Собівартість сільськогосподарської продукції складається з витрат, пов’язаних з використанням у процесі виробництва сільськогосподарських угідь, машин, механізмів та інших основних засобів, матеріальних і трудових виробничих ресурсів. Собівартість продукції відображують показниками величини витрат на всю продукцію, на одиницю продукції фізичної ваги, на 1 тис. грн валової продукції. Собівартість продукції впливає на підвищення прибутковості кожного підприємства, збільшення виробничого нагромадження, що набуває особливого значення в умовах ринкову і посилення внаслідок цього ролі економічних стимулів розвитку сільськогосподарського виробництва. У собівартості виробництва продукції відображуються ступінь використання виробничих ресурсів, рівень організації і технології виробництва, обсяг виробленої продукції. Тому собівартість вважають важливим якісним показником роботи підприємства, який значною мірою впливає на рівень рентабельності виробництва та величину чистого доходу. Собівартість виробництва продукції як одна з важливих сторін діяльності господарства відображується системою показників. У процесі виробництва формується технологічна собівартість, яка складається з таких видів витрат: основних прямих виробничих, пов’язаних безпосередньо з технологією виробництва продукції, матеріальних (на придбання насіння і садивного матеріалу, добрив, кормів, сировини), на оплату праці та інших прямих витрат. Крім технологічних витрат до складу собівартість виробництва продукції входять загальновиробничі витрати з організації виробництва та управління, які безпосередньо не належать до технології виробництва окремого виду продукції і мають характер накладних витрат. Собівартість продукції з урахуванням прямих і накладних витрат називаютьвиробничою собівартістю. При цьому слід враховувати, що величина накладних витрат у собівартості одиниці продукції залежить від їх абсолютної суми, а також від розподілу цих витрат між окремими видами виробництва продукції, особливо значні відхилення по накладних витратах на одиницю продукції можна спостерігати при порівняльному аналізі собівартості продукції різних господарств. Такі відхилення на одиницю продукції приховують величину прямих витрат, пов’язаних з технологією виробництва, і, таким чином, не точно відображують собівартість виробництва продукції. Щодо реалізованої продукції визначають повну собівартість, яка складається з виробничої собівартості, адміністративних витрат та витрат з реалізації продукції (витрат зі збуту). Витрати з реалізації включають витрати вантажні і транспортні, із сортування та упаковки, приймання і реалізації продукції, не відшкодовані закупівельними організаціями тощо. На рівні підприємства зазначені показники використовують при аналізі собівартості виробництва та реалізації продукції за окремими її видами та загального рівня собівартості продукції по господарству в цілому. З урахуванням зазначеного вище, при аналізі собівартості виробництва продукції господарства доцільно застосовувати такі показники: 1. Виробнича, у тому числі й технологічна, собівартість одиниці окремого виду продукції по галузях господарства. 2. Показники загального рівня витрат на одиницю вартості валової продукції по господарству в цілому, виробничих підрозділах, галузях (рослинництву і тваринництву). 3. Повна собівартість одиниці окремого виду реалізованої продукції. 4. Показники загального рівня витрат на одиницю вартості товарної продукції по господарству в цілому, виробничих підрозділах, галузях (рослинництву і тваринництву). 5. Показники загального рівня матеріальних витрат на одиницю вартості валової продукції орендних підрозділів, фермерських господарств тощо. 6. Цехова собівартість окремих видів продукції орендних підрозділів і фермерських господарств. При аналізі можна вивчати усі ці показники, проте основну увагу приділяють дослідженню виробничої собівартості, особливо в частині технологічних витрат, а також показників цехової собівартості продукції по внутрішньогосподарських підрозділах. Це дає можливість з’ясувати основні причини зміни собівартості і виявити резерви зменшення витрат на виробництво. Джерелами даних для аналізу є форми річного звіту № 2 «Звіт про фінансові результати», форма № 50-с-г І. «Виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції». Через відсутність у річному звіті даних про витрати по статтях і видах продукції останні беруть для аналізу з аналітичного обліку витрат по рахунку № 23 та інших. Дані щодо витрат і продукції по орендних підрозділах господарства містять форми № 82-АПК «Книга обліку доходів і витрат орендаря», № 83-АПК «Особовий рахунок орендаря», «Договір трудового колективу на виробництво продукції при орендних відносинах». Планові дані про виробничу і повну собівартість продукції за видами, витрати на виробництво, собівартість валової і товарної продукції для аналізу беруть з відповідних таблиць плану господарства. Аналіз собівартості проводять для оцінювання досягнутих результатів і здійснення контролю за формуванням витрат. Аналіз зміни собівартості у звітному році, який передує обґрунтуванню її показників у планах підприємства, передбачає вивчення факторів організації виробництва, поліпшення організації обслуговування виробництва, удосконалення управління виробництвом, поліпшення використання основних засобів, організації матеріально-складського господарства, зменшення транспортних витрат, запобігання зайвим витратам. При аналізі виявляють вплив на собівартість зміни структури та якості продукції, відносне скорочення постійних витрат на 1 тис. грн валової продукції, що зумовлено зростанням обсягу виробництва. Особливу увагу звертають на співвідношення зростання продуктивності та оплати праці, використання виробничих ресурсів і потужностей, форми організації виробництва й праці. Під час аналізу з’ясовують причини відхилень фактичних витрат від планових за елементами і статтями, галузями виробництва і основними видами продукції. Результати аналізу використовують для розробки заходів, спрямованих на зниження собівартості продукції, робіт і послуг, підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в майбутньому періоді. Таким чином, аналіз собівартості виробництва продукції є важливим засобом виявлення резервів підвищення ефективності виробництва. Завданнями аналізу є оцінювання досягнутого рівня і виконання плану із собівартості кожного виду продукту і продукції в цілому, виявлення сум економії і перевитрат коштів, причин їх утворення, пошук невикористаних можливостей і додаткових резервів зменшення витрат на виробництво. 9.2. Загальна оцінка собівартості продукції Собівартість сільськогосподарської продукції визначається і аналізується по закінченні року. Аналіз доцільно розпочинати із загального оцінювання рівня собівартості всієї продукції господарства. Собівартість товарної продукції. Кінцевим показником собівартості виробленої і реалізованої продукції є її повна собівартість, тобто такий її значення, яке використовується у розрахунках підприємства з державою та іншими покупцями і від якого залежить рентабельність і прибуток підприємства. При загальному оцінюванні собівартості товарної продукції підприємства використовують показник витрат на 1 грн виручки від реалізації, який розглядається при аналізі як результат впливу насамперед трьох факторів: 1) обсягу і структури продукції з урахуванням каналів реалізації; 2) реалізаційних цін; 3) повної собівартості окремих видів продукції. Тому при аналізі важливо виявити величину зміни зазначеного показника внаслідок дії кожного з факторів. Для цього визначають умовні показники виручки і повної собівартості за фактичного обсягу реалізації продукції у планових цінах

За потреби аналізують повну собівартість одиниці окремих видів реалізованої продукції. Цей показник визначають як відношення загальної повної собівартості до кількості реалізованої продукції відповідного виду. Він залежить від виробничої собівартості та витрат з реалізації. Крім того, важливо проаналізувати повну собівартість одиниці продукції не лише в натурі, а й у заліковій вазі з урахуванням її якостіПри аналізі визначають відхилення показників повної собівартості одиниці продукції, а також загальні суми економії або перевитрат коштів, які у нашому прикладі дорівнюють відповідно додатковому прибутку чи збитку, за рахунок підвищення собівартості реалізованої продукції.
Собівартість валової продукції. Основну увагу при аналізі слід приділити вивченню витрат на виробництво продукції та виявленню можливостей раціонального їх використання. Зниження собівартості виробництва сільськогосподарської продукції є одним з важливих напрямів підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. При аналізі оцінюють досягнутий рівень і виконання плану із собівартості, з’ясовують вплив на неї окремих факторів, виявляють раціональні та нераціональні суми витрат і на цій основі пропонують засоби підвищення ефективності виробництва.
Загальний рівень собівартості виробництва продукції господарства відображується показником витрат на 1 грн валової продукції у порівняльних або реалізаційних цінах, який визначають як відношення загальної суми витрат на виробництво до вартості валової продукції у порівняльних цінах.
Від рівня витрат на 1 грн валової продукції переважно залежить показник витрат на 1 грн виручки. При цьому враховують, що загальний рівень собівартості товарної продукції може відхилятися від собівартості валової продукції внаслідок додаткових витрат на реалізацію, а також відмінності в структурі товарної та валової продукції.
Рівень витрат на 1 грн вартості валової продукції у порівняльних цінах залежить насамперед від двох факторів:
1) обсягу і структури продукції;
2) виробничої собівартості окремих видів продукції.
Для аналізу використовують умовний показник витрат на 1 грн продукції за фактичного обсягу продукції і планового (базисного) рівня собівартості окремих видів продукції

Поряд із завданням економії витрат у кожній галузі виробництва важливою умовою зниження собівартості продукції є збільшення обсягу валової продукції. Це зумовлюється тим, що розмір постійних витрат господарства (наприклад, витрат з організації виробництва та управління, на амортизацію та ремонт основних засобів тощо) у розрахунку на 1 грн валової продукції зменшується. Собівартість продукції сільськогосподарських підприємств залежить також від розмірів виробництва та інтенсивності його ведення.

Збільшення обсягу і підвищення рівня виробництва на сільськогосподарських підприємствах зумовлює зниження собівартості не лише за рахунок постійних витрат, а й кращого використання робочої сили, виробничих фондів, кормових ресурсів тощо. Таким чином, змінні витрати на одиницю продукції зменшуються. Саме цим пояснюється зниження витрат на 1 грн валової продукції у кращих господарствах.
Проте, враховуючи загальні тенденції зміни собівартості продукції залежно від обсягу її виробництва, важливо дотримуватися режиму економії праці та коштів на виробництво продукції у кожній галузі господарства.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.