Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Грошова оцінка земель водного фонду

Для вірного сприйняття змісту цього розділу необхідно розпочати його вивчення з аналізу специфіки існування водних об'єктів як природних елементів. Грошова оцінка земель, які знаходяться під водою, визначається на основі нормативного середньорічного економічного ефекту від використання водних об'єктів, що розташовані на оцінюваній земельній площі (ділянці).

Проаналізуємо фізичний зміст цього абзацу.

 

 

 

  /
  \ / ^"■^ рівень води весною рівень води влітку
     
  сезонна різниця площі водного об'єкта  
         

Рис. 8.5

З малюнку зрозуміло, що оцінювати безпосередньо водний об'єкт досить складно через можливість зміни площі його дзеркала. Зміна може відбуватись не тільки під впливом сезонних факторів. З ставків можуть скидати певні обсяги води у зв'язку із зрошенням полів, необхідністю вилову риби тощо. З врахуванням цього, слід зазначити, що не підлягають грошовій оцінці згідно з наведеним у цьому розділі порядком тимчасові водні об'єкти (водотоки, озера, ставки).

Необхідно усвідомити, що оцінюються корисні властивості земельної ділянки, на якій розташовано водний об'єкт, а не сам водний об'єкт. Земельна ділянка для оцінки приймається у встановлених межах.

Розрахунки грошової оцінки ділянки земель під водою здійснюються за формулою:

(5)

ЦннхТкх К, хК2 хК3х Пд,

де

Глава 8 Грошова оцінка земель ^сільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

Цн - грошова оцінка ділянки землі під водою (у гривнях);

Ен - нормативний середньорічний економічний ефект від використання зазначеної земельної ділянки в розрахунку на 1 га;Тк - термін капіталізації нормативного середньорічного економічного ефекту, який встановлюється на рівні 33 років;

Кі - коефіцієнт, який враховує місце розташування водного об'єкта;

К2 - коефіцієнт, який враховує якісний стан та екологічне значення водного об'єкта;

Кз - коефіцієнт, який враховує функціональне використання водного об'єкта;

Пд - площа земельної ділянки, га.

Нормативний середньорічний економічний ефект, який створюється за рахунок використання корисних властивостей водного об'єкта для задоволення народногосподарських і суспільних потреб є усередненою величиною зазначеного ефекту. Він визначається в перерахунку на одноцільове використання водних ресурсів. До корисних властивостей відноситься водопостачання, виробництво гідроелектроенергії, зрошення, ведення рибного господарства, розвитку водного транспорту та в рекреаційних цілях та інші види використання водного об'єкту.

Для водних об'єктів багатоцільового використання земельних ресурсів встановлюється частка ефекту на рівні 0,33. Цю частку можна розглядати як додатковий коефіцієнт від усередненої суми взаємодії всіх корисних властивостей водного об'єкта. Ця величина знижує вартість грошової оцінки на відміну від коефіцієнта функціонального використання, який теж враховує комплексну дію факторів, але є підвищуючим.

Нормативний середньорічний економічний ефект, утворений земельним чинником, визначається за формулою:

Ен «= (Ев + Е„ + Ег + Е3 + Ерг + Евт + Ер) : п (6)

де:

Ев - розрахунковий нормативний середньорічний економічний ефект від використання водного об'єкта для водозабезпечення міського та сільського населення;

Е„ - те ж саме при промисловому і агропромисловому водопостачанні;

Ег - те ж саме при виробництві гідроелектроенергії;

Е03- те ж саме при зрошенні та обводненні сільськогосподарських земель;

Ерг - те ж саме при веденні рибного господарства;

Еет - те ж саме при використанні водойм з транспортною метою;

Ер - те ж саме при використанні водойм з лікувально-оздоровчою і туристичною метою та для масового відпочинку населення;

п - кількість видів цільового використання водного об'єкта.

Розрахунок по цій формулі можна здійснювати наступним чином: значенням Е, які реально використовуються при експлуатації даного водного об'єкта надають значення 1, а тим які не використовуються - 0 і ділимо на кількість значень, які дорівнюють 1.

Тоді формула набуває, наприклад, такого вигляду: £„ = (1+0+1 + 1+0 + 0 + 0) :3.

Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

Конкретні величини зазначених розрахункових нормативних економічних ефектів у середньому по Україні слід брати з таблиці (таблиця 4.1 Порядку грошової оцінки земель несільськлгосподарського призначення).

Після підстановки конкретних даних з таблиці, формула набуде вигляду Ен = (180 + 0 + 223 + 157 + 0 + 0 + 0): 3 = 186,7.

Коефіцієнт, який враховує місце розташування водного об'єкта (К/), обчислюється за формулою:

К,=КздхКл, (7) де

К3(і - коефіцієнт, який характеризує об'єкт загальнодержавного значення;

Кя - коефіцієнт, який характеризує локальні особливості місця розташування водного об'єкта.

Дані зведені у таблицю 3.2.

За функціональним використанням поверхні водойми розподіляються на:

одноцільового використання;

двохцільового використання;

трьохцільового використання;

багатоцільового використання.

Орієнтовні величини цього коефіцієнта в залежності від кількості напрямів використання водного об'єкта, що розташований на конкретній земельній площі, яка оцінюється, наведені в додатку №3 (таблиця 3.4).

Заслуговує на більш детальний розгляд положення щодо грошової оцінки інших ' земель водного фонду (під гідротехнічними спорудами, водогосподарськими системами; землі островів, прибережних водозахисних смуг, смуг відведення, берегових смуг водних шляхів). Вона здійснюється з урахуванням їх фактичного використання на основі положень, викладених у відповідних розділах цього Порядку та Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Що це означає для практичної діяльності?

Порівняємо дві гідротехнічні споруди схожого призначення, але різного розміру - шлюз на Київському водосховищі і дамба на сільському ставку. В першому випадку ми маємо справу з великим та складним інженерним комплексом, який здійснює самостійну господарську діяльність (має бухгалтерську звітність), а в другому випадку з одним з елементів водогосподарського об'єкту, який самостійного значення не має. З цього зрозуміло, що у першому випадку гідротехнічна споруда має оцінюватись як самостійний об'єкт у відповідності до порядку грошової оцінки земель промисловості, а у другому - як цілісний майновий комплекс водного об'єкту.

Аналогічний підхід має застосовуватись при здійсненні грошової оцінки землі островів, прибережних водозахисних смуг, смуг відведення, берегових смуг водних шляхів. Зрозуміло, що неможливо оцінювати як самостійний об'єкт землю острова, який з'являється тільки у період літнього найнижчого рівня води (межені), або вважати водозахисною смугою кілька дерев та кущів, які не визначені на планах землекористування.

Приклад розрахунку грошової оцінки земель водного фонду.

Вихідні дані:

земельна ділянка земель водного фонду площею 3,2 тис.га;

водний об'єкт використовується за наступними видами цільового використання:

водозабезпечення міського і сільського населення (Ев розрахунковий нормативний середньорічний економічний ефект від

використання водного об'єкта =180 грн./га);

зрошення та обводнення сільськогосподарських угідь (Ез - розрахунковий нормативний середньорічний економічний ефект від використання водного об'єкта =157 грн./га)

ведення рибного господарства (Ерг - розрахунковий нормативний середньорічний економічний ефект від використання водного об'єкта = 127 грн./га);

річна індексації грошової оцінки земель встановлена на рівні 1,0;

термін капіталізації - 33 роки;

водний об'єкт загальнодержавного значення на території нестійкого зволоження Кр = 1,2;

якісний стан водного об'єкту визначено як умовно чистий (Кя = 1,2);

об'єкт цінний в екологічному відношенні (Ке = 1,2);

значення коефіцієнта (Кз), який характеризує функціональне використання водного об'єкта становить 1,75;

Підставляємо дані послідовно у формули:

Ц„ = Е„ х Ір х Тк х К, х К2 х К3 х Пд,

Ен = (180 + 0 + 0 + 157 + 127 + 0 + 0) : 3 = 154,67 грн./га;

К, = 1,2;

#2=1,2x1,2=1,4;

% - 1,75;

Цн =154,67 х 33 х 1,2 х 1,4 х 1,75 х 3200 = 48019467 грн.

Застосовуємо річний коефіцієнт індексації 1,0. Результат розрахунків становить 48019467 грн

Відповідь: грошова оцінка земельної ділянки водного об'єкта становить

48019467 грн.

Контрольні запитання.

1. Як визначити межі об'єкту грошова оцінка земель водного фонду?

2. Що покладається в основу розрахунку грошової оцінки земель водного фонду?

3. Опишіть формули розрахунку і дайте пояснення.

4. Як враховується коефіцієнт функціонального використання водного

об'єкту?

5. Які особливості грошової оцінки інших земель водного фонду?


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.