Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ПРАКТИКУМ З ЕКОЛОГІЧНОГО

ПРАВА УКРАЇНИ

 

 

Одеса 2012


Авторський колектив:

 

Пащенко О.М. – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри трудового, земельного та екологічного права ОДУВС;

Сіряченко І.І. -викладач кафедри трудового, земельного та екологічного права ОДУВС

Рецензенти:

Каракаш І.І. – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету „Одеська юридична академія”

Гуревський В.К. - кандидат юридичних наук, доцент, суддя Малиновського районного суду м. Одеси

 

 

Рекомендовано рішенням кафедри трудового,

земельного та екологічного права

Одеського державного університету внутрішніх справ

протокол № 3 від 26 жовтня 2012 року

Рекомендовано до друку Навчально-методичною радою

Одеського державного університету внутрішніх справ

протокол №__ від ___ __________ 2012 року


ЗМІСТ

Перелік скорочень…………………………………………………………….……………

Вступ………………………………………………………………………….……

Тематичний план навчальної дисципліни «Екологічне право. України»……………………………………………………………………………

 

Змістовий модуль І. Загальна частина

Тема 1. Поняття , система та джерела екологічного права України

Тема 2. Екологічні права та обов'язки громадян

Тема 3. Правові форми використання природних ресурсів

Тема 4. Система державного управління в галузі екології

Тема 5. Основні функції державного управління в галузі екології

Тема 6. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства

Тема 7. Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища 

Змістовий модуль ІІ. Природоресурсне право

Тема 8. Правове регулювання охорони та використання природних ресурсів

Тема 9. Поняття та основні складові екологічної мережі України

Тема 10. Правове регулювання охорони та використання природних комплексів

 

Змістовий модуль ІІІ. Право екологічної безпеки

Тема 11. Правові засади екологічної безпеки

Тема 12. Правове регулювання відносин за надзвичайних екологічних ситуацій

 

Змістовий модуль ІV. Міжнародне екологічне право

Тема 13. Міжнародне право навколишнього середовища

Тема 14.Європейське право навколишнього середовища

 

Самостійна робота…………………

Тематика рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт

Тестові завдання

Додаток 1. Перелік нормативних актів, матеріалів судової практики та рекомендованої літератури до кожної теми.

Додаток 2.Перелік дозвільної документації в сфері екологічних правовідносин (таблиця)

 


 

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

НПС-навколишнє природне середовище;

ЦК України– Цивільний кодекс України;

КУН України – Кодекс України про надра ;

ЗК України– Земельний кодекс України;

ВК України – Водний кодекс України;

ЛК України – Лісовий кодекс України;

ГДК– норматив гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у природних об’єктах;

ГДВ– гранично допустимі викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря – це максимальна кількість шкідливих речовин, що може бути викинута в атмосферне повітря за одиницю часу від одного, або сукупності джерел забруднення атмосфери;

ГДС– гранично допустимі скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти;

ГДР– гранично допустимі рівні акустичного, електромагнітного радіаційного та іншого фізичного шкідливого впливу на довкілля.

 

ВСТУП

Одна з особливостей юридичної освіти на сучасному етапі полягає в тому, що оволодіння знаннями еколого-правових дисциплін є необхідною умовою формування юридичного світогляду майбутніх правників.

Галузь права складає основу предмета навчальної дисципліни. Проте ознаки які визначають самостійність галузі права та навчальної дисципліни є різними. Якщо в першому випадку необхідним є наявність предмета, метода, джерел, принципів правового регулювання тощо, то у другому випадку – визначальними є завдання підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють необхідними комплексом знань. Таким чином закономірним є конструювання комплексних та інтегрованих юридичних дисциплін, які об’єднують інститути різних галузей права.

Самостійна робота є важливим модулем організації навчання у вищому навчальному закладі згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Самостійна робота курсантів та студентів відноситься до позааудиторної роботи, коли курсанти чи студента удома чи в бібліотеці, в практичних органах, юридичних фірмах, громадських екологічних організаціях тощо виконують самостійно певні вид навчальної роботи для підготовки до семінарських, практичних занять, різних видів поточного та підсумкового контролю. Кредитно-модульна система організації навчання передбачає, що на самостійну та індивідуальну роботу студентів має припадати не менше 50 % навчального навантаження. Таким чином, значення самостійної роботи у навчальному процесі зросло, як зросли і вимоги до її організації.

Завдання самостійної роботи:

- опанувати відповідний спеціально-правовий понятійний апарат;

- здобути необхідні спеціальні теоретичні знання;

- набути навичок роботи з комп’ютерними правовими бібліотеками;

- набути навичок пошуку правових документів та наукових матеріалів у комп’ютерній мережі Інтернет;

- набути навичок наукового пошуку у бібліотеці;

- набути навичок роботи з нормативно-правовим матеріалом та судовою практикою;

- набути практичних навичок складання деяких правових документів;

- набути практичних навичок розв’язання правових казусів (задач);

- набути практичних навичок формулювання своєї правової позиції, її обґрунтування, підготовки до її захисту.

Самостійна робота курсантів та студентів охоплює всі види позааудиторних навчальних робіт, що здійснюються ними самостійно і на власний розсуд:

- робота з конспектом лекцій, підручниками, навчальними посібниками, іншими навчально-методичними матеріалами;

- робота за науковими монографіями, статтями;

- робота з рекомендованими нормативно-правовими актами, комп’ютерними правовими бібліотеками;

- робота з матеріалами судової практики, матеріалами іншої юридичної практики;

- робота у мережі Інтернет з правовими ресурсами.

У ході самостійної роботи курсанти і студенти не лише готуються до відповідей на теоретичні питання, але й розв’язують задачі, складають правові документи, пишуть реферати, готуються до участі у діловій грі тощо. Відповіді мають обґрунтовуватися посиланнями на норми права.

Курсанти і студенти самостійно планують час, що витрачається на самостійну роботу. Фактично витрачений на самостійну роботу час може не збігатися з часом, запланованим на самостійну роботу у навчальному плані, програмі навчальної дисципліни чи цих методичних рекомендаціях: одні студенти можуть витрачати більше, інші – менше часу для досягнення якісної підготовки.

Самостійна робота курсантів та студентів не контролюється викладачами безпосередньо і не оцінюється окремо. Якість самостійної роботи курсантів та студентів оцінюється викладачем у ході семінарського чи практичного заняття, відповідних видів поточного і підсумкового контролю.

 

 

Тематичний - модульний план навчальної дисципліни «Екологічне право України»

Тема Години з викладачем Індивідуальна робота Самостійна робота Всього годин
Всього Лекції Семінарські заняття Практичні заняття Контрольні роботи
                 

 

Змістовий модуль 1: Загальна частина
Тема 1. Поняття та система екологічного права України     Індивідуальна задача 6 годин.
Тема 2. Джерела екологічного права України.    
Тема 3. Екологічні права та обов'язки громадян    
Тема 4. Правові форми використання природних ресурсів  
Тема 5. Основні функції державного управління в галузі екології          
Тема 6. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства          
Тема 7. Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища            
ВСЬОГО  
Змістовий модуль 2: Природоресурсне право
Тема 8. Правове регулювання охорони та використання природних ресурсів     Індивідуальне практичне завдання 6 годин.
Тема 9. Поняття та основні складові екологічної мережі України    
Тема 10. Правове регулювання охорони та використання природних комплексів    
ВСЬОГО  
Змістовий модуль 3: Право екологічної безпеки
Тема 9. Правові засади екологічної безпеки     Модульна наукова робота – 14 годин
Тема 10. Правове регулювання відносин за надзвичайних екологічних ситуацій    
ВСЬОГО  
Змістовий модуль 4: Міжнародне екологічне право  
Тема 11. Поняття та основні складові екологічної мережі України    
Тема 12. Правове регулювання охорони та використання природних комплексів   *
ВСЬОГО  
Змістовий модуль 5:
Тема 13. Міжнародне право навколишнього середовища     Тест 10 години
Тема 14. Європейське право навколишнього середовища     *  
ВСЬОГО    
Форма підсумкового контролю: іспит
ВСЬОГО  
                             

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.