Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ТЕМА 7. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Питання

Поняття економіко-правового механізму природокористування.

Система фінансування екологічних заходів.

Податки та збори в сфері екології.

Екологічне страхування.

Методичні рекомендації:

Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою і нормативним матеріалом.

При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на наступне:

Відповідно до ст. 41 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» розрізняються такі заходи господарського механізму у царині екології:

- екологічне оподаткування;

- екологічне податкове стимулювання; функція стимулювання

- матеріальне заохочення;

- відшкодування екологічної шкоди;

- екологічне страхування; функція економічного

- матеріально-технічне забезпечення. забезпечення

Екологічне оподаткування означає впровадження екологічних податків і зборів (наприклад, збір за забруднення довкілля), екологічне податкове стимулювання, на відміну від екологічного оподаткування, передбачає екологічні пільги в загальному законодавстві про оподаткування.

Податки і збори – це обов’язкові платежі. Вони різняться за цільовим призначенням: податки – стягуються до державного бюджету державою і можуть використовуватися на будь-які цілі і потреби держави; збори – носять вузькоцільовий характер: для фінансування певних потреб, визначених законом.

Екологічний податок – це загальнодержавний обов’язків платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.Згідно з ст. 9 та ст. 10 Податкового кодексу України, до загальнодержавних податків та зборів в сфері екології відносяться: екологічний податок; плата за користування надрами; плата за землю; збір за користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне використання води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів; фіксований сільськогосподарський податок. До місцевих податків та зборів належить туристичний збір

Здійснення екологічного страхування регулюється: ст. 49 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року; Законом України “Про страхування” в редакції від 4 жовтня 2001 року.

Екологічне страхування – це договірні правовідносини, які передбачають передачу екологічних ризиків від страхувальників (застрахованих осіб) до страховика (страхової компанії), тобто встановлення обов’язку страховика у разі заподіяння екологічної шкоди застрахованій особі (чи застрахованою особою), надати останній відшкодування у розмірі, визначеному договором.

Страховий випадок (правовий факт, який породжує обов’язок страховика надати страхове відшкодування) при екологічному страхуванні пов’язується з екологічним ризиком і настає в разі заподіяння шкоди природним об’єктам і ресурсам, життю та здоров’ю людей, майну фізичних і юридичних осіб у результаті надзвичайної екологічної ситуації.

Об’єктом екологічного страхування є певний вид майнових інтересів, пов’язаних з певними екологічними ризиками: ризиком цивільної відповідальності за заподіяння екологічної шкоди, ризиком заподіяння екологічної шкоди тощо.

Підставою для виникнення страхових відносин є договір екологічного страхування, укладений між страховиком і страхувальником.

Страхова сума – це загальна грошова сума, в межах якої страховик зобов’язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

Страхові внески виплачуються страхувальником страховику як плата за послуги на основі страхових тарифів, методики їх розрахунку та мінімальних розмірів страхових сум.

Страхове відшкодування – це виплата, яку здійснює страховик на користь страхувальника або третіх осіб у разі настання страхового випадку.

Види екологічного страхування:

1. добровільне;

2. обов’язкове – у випадках, визначених екологічним законодавством.

Екологічне страхування здійснюється спеціалізованими страховими компаніями різних форм власності.

Завдання для самостійної роботи:

1. У яких випадках екологічне страхування є обов’язковим?

2. На які заходи дозволено витрачання коштів екологічних фондів?

3. Яке правове значення господарської оцінки природних об’єктів?

4. Порядок притягнення до відповідальності за порушення законодавства про екологічне оподаткування.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.