Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ, КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

РЕФЕРАТИ

1. Основні напрями екологічної політики України

2. Концепції взаємодії людини і природи

3. Проблеми імплементації концепції підтримного розвитку у законодавство України

4. Міжнародне співробітництво України в екологічній царині

5. Глобальні екологічні проблеми: відлуння в Україні

6. Розвиток екологічного законодавства в УНР та за часів гетьманату 1918 року

7. Правові звичаї, традиції та узвичаєння як джерела екологічного права

8. Судовий прецедент як джерело екологічного права

9. Еколого-правові доктрини та їх роль у регулюванні екологічних правовідносин

10. Рішення Одеської міської ради як джерела екологічного права

11. Тенденції розвитку та проблеми удосконалення екологічного законодавства України

12. Правові аспекти формування екологічної культури

13. Правове регулювання екологічної освіти та виховання

14. Еколого-правове становище людини

15. Правове регулювання доступу громадян до екологічної інформації

16. Проблеми кодифікації вітчизняного екологічного законодавства

17. Договірне регулювання екологічних відносин

18. Проблеми формування екологічної правосвідомості

19. Еколого-правові сервітути

20. Правові гарантії участі громадськості у розв’язанні екологічних проблем

21. Штиби державного управління у царині екології

22. Еколого-правові аспекти приватизації

23. Еколого-правові аспекти банкрутства

24. Правове регулювання екологічного прогнозування

25. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації

26. Проблеми удосконалення системи органів управління у царині екології

27. Громадські екологічні організації та рухи: правовий аспект28. Правова охорона довкілля у промисловості

29. Правова охорона довкілля у сільському господарстві

30. Правова охорона довкілля в енергетиці

31. Правове регулювання енергозбереження

32. Правова охорона довкілля на транспорті

33. Правовий режим державних екологічних фондів

34. Проблеми удосконалення податкового стимулювання впровадження екологічних заходів

35. Правове регулювання громадського екологічного контролю

36. Правові проблеми екологічної статистики

37. Правове регулювання збереження біологічного різноманіття

38. Правові аспекти гігієни довкілля

39. Гарантії права на екологічну безпеку

40. Правове регулювання поводження з небезпечними відходами

41. Правовий режим об’єктів підвищеної небезпеки

42. Правове регулювання застосування пестицидів і агрохімікатів

43. Правові аспекти перевезення небезпечних вантажів

44. Правове регулювання клонування людини

45. Правове регулювання оцінки впливу на навколишнє середовище

46. Правове регулювання застосування біотехнологій

47. Правові аспекти екологічної стандартизації

48. Правове регулювання екологічної сертифікації

49. Правове регулювання екологічного страхування

50. Правова охорона клімату України

51. Правове регулювання використання альтернативних джерел енергії

52. Правова охорона ландшафтів

53. Правове регулювання ведення Червоної книги України

54. Правове регулювання ведення Зеленої книги України

55. Правова охорона довкілля у царині оборони

56. Правове регулювання екологічного маркетингу

57. Правове регулювання оцінки вартості об’єктів довкілля

58. Правове регулювання екологічного маркування

59. Еколого-правові аспекти захисту прав споживачів

60. Правове регулювання обігу продуктів, виготовлених з генетично змінених організмів

61. Правове регулювання забезпечення якості питної води

62. Правова охорона довкілля в інноваційній діяльності

63. Правове регулювання охорони довкілля від шумового забруднення

64. Правове регулювання охорони довкілля від впливу електромагнітного випромінювання

65. Правові засоби запобігання біологічному забрудненню довкілля

66. Гігієнічна регламентація небезпечних чинників: правовий аспект

67. Правове становище громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

68. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації

69. Правовий режим карантину людини

70. Правовий режим карантину тварин

71. Правовий режим карантину рослин

72. Правова охорона довкілля у космічній діяльності

73. Правове забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

74. Еколого-правове становище гірських населених пунктів

75. Правове становище єгерської служби у лісах

76. Правовий режим науково цінних природних комплексів

77. Правове регулювання резервування цінних природних комплексів для заповідання

78. Таксовий метод визначення розміру екологічної шкоди

79. Розрахунковий метод визначення розміру екологічної шкоди

80. Правовий режим Дунайського біосферного заповідника

81. Правове регулювання екологічного туризму

82. Правові аспекти обліку природних рекреаційних ресурсів

83. Правовий режим природних комплексів історико-культурних заповідників

84. Правовий режим прикордонних природних комплексів

85. Правовий режим природних комплексів, зайнятих під військові полігони

86. Проблеми охорони довкілля українського Придунав’я

87. Правове регулювання охорони довкілля у інвестиційній діяльності

88. Правове регулювання консервації екологічно небезпечних об’єктів

89. Еколого-правові проблеми охорони праці

90. Правове регулювання проведення громадських слухань з екологічних питань

91. Правове регулювання бюджетного фінансування екологічних програм

92. Правове значення екологічного планування

93. Правове регулювання координації екологічної діяльності державних органів

94. Еколого-правове значення державного матеріального резерву

95. Співвідношення екологічної експертизи і судової екологічної експертизи

96. Правове регулювання здійснення комплексної експертизи інвестиційних проектів

97. Співвідношення екологічної експертизи і науково-технічної експертизи

98. Правове регулювання здійснення санітарно-епідеміологічної експертизи

99. Правове значення екологічного паспорту промислового підприємства

100. Правове регулювання ведення регіональних кадастрів природних ресурсів

101. Національні доповіді про стан довкілля в Україні: правова характеристика

102. Проблеми удосконалення чинного механізму розв’язання екологічних суперечок

103. Проблеми усунення колізій в екологічному законодавстві

104. Прокурорський нагляд за дотриманням екологічного законодавства

 

КУРСОВІ РОБОТИ

Загальні

1. Міжнародне співробітництво України в екологічній царині

2. Правові звичаї, традиції та узвичаєння як джерела екологічного права

3. Поняття та види природних ресурсів і природних об’єктів

4. Правове регулювання захисту екологічних інтересів

5. Право оренди природних об’єктів

6. Правові форми права природокористування

7. Правове регулювання екологічного аудиту

8. Правове регулювання екологічного моніторингу

9. Правове регулювання ведення Червоної книги України

10. Правове регулювання ведення Зеленої книги України

11. Правове регулювання екологічної інформатизації

12. Правове регулювання доступу громадян до екологічної інформації

13. Правове регулювання екологічної експертизи

14. Співвідношення екологічної експертизи й екологічного аудиту

15. Правові аспекти екологічної стандартизації

16. Правове регулювання екологічного ліцензування

17. Правове регулювання екологічного планування

18. Підстави виникнення та припинення права власності на природні ресурси.

19. Поняття права природокористування. Види права природокористування.

20. Підстави виникнення та припинення права природокористування.

21. Поняття, ознаки та цілі управління в галузі хорони НПС.

22. Екологічний аудит та екологічний контроль як функції екологічного управління.

23. Поняття та функції юридичної відповідальності в галузі екології.

24. Поняття риси та види екологічних правопорушень.

25. Кримінальна відповідальність в галузі екології.

26. Адміністративна відповідальність в галузі екології.

27. Цивільна відповідальність в галузі екології.

28. Дисциплінарна відповідальність в галузі екології.

29. Правовий режим використання й охорони надр.

30. Поняття атмосферного повітря як об’єкту НПС та його правове регулювання.

31. Правовий режим використання й охорони вод.

32. Правовий режим використання й охорони лісів та лісових ресурсів

33. Правовий режим використання й охорони тваринного світу

34. Поняття та складові екологічної мережі України

35. Правовий режим об’єктів природно заповідного фонду України

36. Правовий режим курортних та лікувально-оздоровчих територій.

37. Правові засади екологічної безпеки.

38. Правове забезпечення екологічної безпеки при поводженні з небезпечними хімічними речовинами.

39. Правове забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

40. Правове забезпечення біологічної та генетичної безпеки.

41. Правове регулювання відносин за надзвичайних екологічних ситуацій.

42. Правові засоби реагування на надзвичайні екологічні ситуації.

43. Поняття міжнародного права навколишнього середовища.

44. Міжнародний організаційний механізм забезпечення екологічної безпеки.

Правове регулювання екологічного контролю

105. Порядок здійснення екологічного контролю Державною екологічною інспекцією України

106. Правове регулювання санітарного нагляду за дотриманням екологічного законодавства

107. Прокурорський нагляд за дотриманням екологічного законодавства

108. Екологічний контроль міліції

109. Державний контроль за дотриманням екологічних прав споживачів

110. Правове регулювання здійснення екологічного контролю органами місцевого самоврядування

Правова відповідальність за порушення екологічного законодавства

111. Конституційна відповідальність за порушення екологічного законодавства

112. Конкуренція норм у кримінальній відповідальності за екологічні злочини

113. Конкуренція норм у адміністративній відповідальності за екологічні провини

114. Поняття екологічної шкоди та способи визначення її розміру

115. Відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної екологічної небезпеки

116. Еколого-правова відповідальність

117. Дисциплінарна й матеріальна відповідальність за порушення екологічного законодавства

118. Правове регулювання обмеження, зупинення чи припинення екологічно небезпечної діяльності

Формування екологічної мережі

119. Еколого-правове становище гірських населених пунктів

120. Правове становище єгерської служби у лісах

121. Правове регулювання формування екологічної мережі України

122. Охоронні зобов’язання і охоронні договори як інструмент охорони природних комплексів екологічної мережі

123. Правове регулювання резервування цінних природних комплексів для заповідання

124. Правовий режим Дунайського біосферного заповідника

125. Співвідношення правових режимів природних заповідників і національних природних парків

126. Співвідношення правових режимів заказників, пам’яток природи і заповідних урочищ

127. Правовий режим зоопарку

128. Правове значення літопису природи

129. Співвідношення правових режимів курортів і лікувально-оздоровчих місцевостей

130. Правовий режим природних лікувальних ресурсів

131. Співвідношення державного кадастру природних територій курортів і державного кадастру природних лікувальних ресурсів

132. Співвідношення повноважень Державного департаменту з питань діяльності курортів МОЗ і Державної служби туризму і курортів МКТ щодо управління курортами

133. Правовий режим округу санітарної охорони курортів

134. Правове регулювання екологічного туризму

135. Правові аспекти обліку природних рекреаційних ресурсів

136. Правовий режим дачних ділянок

137. Порядок утворення рекреаційних зон

138. Правове становище музеїв просто неба

139. Правовий режим будинків рибалок і мисливців

140. Правовий режим таборів дитячого відпочинку

141. Правова охорона захисних лісів

142. Правовий режим рекреаційно-оздоровчих лісів

143. Правовий режим лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення

144. Правовий режим експлуатаційних лісів

145. Співвідношення правових режимів лісових ділянок і земельних лісових ділянок

146. Правове значення розрахункової лісосіки

147. Правовий режим особливо захисних лісових ділянок

148. Правове регулювання рубок головного користування у лісах

149. Правове регулювання поліпшення якісного складу лісів

150. Правове регулювання заготівлі другорядних лісових матеріалів

151. Правове регулювання здійснення побічних лісових користувань

152. Правове забезпечення пожежної безпеки у лісах

153. Правове регулювання спеціального використання корисних властивостей лісів

154. Правове регулювання відтворення лісів

155. Правове регулювання лісовпорядкування

156. Правова охорона виключної (морської) економічної зони України

157. Правовий режим анадромних і катадромних видів риб

158. Функціональне зонування населених пунктів

159. Правове регулювання опорядження населених пунктів

160. Правове значення Генеральної схеми планування території України

161. Співвідношення генерального плану населеного пункту і схеми планування території на місцевому рівні

162. Співвідношення детальних планів територій і планів червоних ліній

163. Порядок забудови територій за екологічним законодавством

164. Правовий режим водно-болотних угідь міжнародного значення

165. Правовий режим науково цінних природних комплексів

166. Правовий режим природних комплексів історико-культурних заповідників

167. Правовий режим прикордонних природних комплексів

168. Правовий режим природних комплексів, зайнятих під військові полігони

169. Проблеми охорони довкілля українського Придунав’я

170. Правова охорона ландшафтів

Право екологічної безпеки

171. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації

172. Правова охорона довкілля у промисловості

173. Правова охорона довкілля у сільському господарстві

174. Правова охорона довкілля в енергетиці

175. Правова охорона довкілля на транспорті

176. Правові аспекти гігієни довкілля

177. Гарантії права на екологічну безпеку

178. Правове регулювання поводження з небезпечними відходами

179. Правовий режим об’єктів підвищеної небезпеки

180. Правове регулювання застосування пестицидів і агрохімікатів

181. Правові аспекти перевезення небезпечних вантажів

182. Правове регулювання клонування людини

183. Правове регулювання застосування біотехнологій

184. Правова охорона довкілля у царині оборони

185. Еколого-правові аспекти захисту прав споживачів

186. Правове регулювання обігу продуктів, виготовлених з генетично змінених організмів

187. Правова охорона довкілля в інноваційній діяльності

188. Правове регулювання охорони довкілля від шумового забруднення

189. Правове регулювання охорони довкілля від впливу електромагнітного випромінювання

190. Правові засоби запобігання біологічному забрудненню довкілля

191. Правове становище громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

192. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації

193. Правовий режим карантину людини

194. Правовий режим карантину тварин

195. Правовий режим карантину рослин

196. Правова охорона довкілля у космічній діяльності

197. Правове регулювання охорони довкілля у інвестиційній діяльності


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.