Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Посвідчення права розпоряджатися коштами, що перебувають на рахунку

2.1. Права осіб, що здійснюють від імені Клієнта розпорядження про перерахування й видачу засобів з рахунку, засвідчуються Клієнтом шляхом надання Банку наступних документів, передбачених законом, банківськими правилами й даним договором: _____________________.

Продовження додатка 3

2.2. Клієнт вправі дати розпорядження Банку про списання коштів з рахунку на вимогу третіх осіб, у тому числі пов’язаному з виконанням Клієнтом своїх зобов’язань перед цими особами. Банк приймає ці розпорядження за умови вказівки в них у письмовій формі необхідних даних, що дозволяють при пред’явленні відповідної вимоги ідентифікувати особу, що має право на її пред’явлення.

2.3. За даним договором дозволяється посвідчення прав розпорядження грошовими сумами, що перебувають на рахунку електронними засобами платежу і інших документів з використанням у них аналогів власноручного підпису, кодів, паролів і інших засобів, що підтверджують, що розпорядження дане уповноваженою особою.

Обов’язки Банку

Банк зобов’язується:

3.1. Здійснювати для Клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду законом, установленим відповідно до його банківськими правилами й застосовуваними в банківській практиці звичаями ділового обороту;

3.2. Зараховувати грошові засоби, що надійшли на рахунок Клієнта, не пізніше дня, що слідує за днем надходження в банк відповідного платіжного документа;

3.3. За розпорядженням Клієнта видавати або перераховувати з рахунку кошти Клієнта не пізніше дня, що слідує за днем надходження в банк відповідного платіжного документа, якщо інші строки не передбачені законом і виданими відповідно до нього банківськими правилами.Кредитування рахунку

4.1 Відповідно до даного договору Банк може здійснювати платежі з рахунку, незважаючи на відсутність коштів, тобто здійснювати кредитування рахунку. У цьому випадку Банк вважається надавшим Клієнтові кредит на відповідну суму до дня здійснення такого платежу.

 

Продовження додатка 3

4.2. Права та обов’язки сторін, пов’язані із кредитуванням рахунку, регулюються законодавством про позику і кредит.

Оплата витрат Банку на здійснення операцій по рахунку

5.1. Клієнт оплачує послуги Банку по здійсненню операцій з коштами, які перебувають на рахунку, у наступному розмірі:_____________________________________________________.

5.2. Плата за послуги Банку, передбачена підпунктом 5.1., стягується Банком після закінчення кожного кварталу з коштів Клієнта, що перебувають на рахунку.

Відсотки за користування Банком коштами, що перебувають на рахунку

6.1. За користування коштами, що перебувають на рахунку Клієнта, Банк сплачує відсотки, сума яких зараховується на _________________________. Сума відсотків зараховується на рахунок після закінчення ______________________________________.

6.2. Відсотки, зазначені в підпункті 6.1., сплачуються Банком Наступному розмірі:_______________________ __________________.

Залік зустрічних вимог Банку і Клієнта по рахунку

7.1. Грошові вимоги Банку до Клієнта, пов’язані із кредитуванням рахунка і оплатою послуг банку, а також вимоги Клієнта до Банку про сплату відсотків за користування коштами припиняються заліком.

7.2. Залік зазначених вимог здійснюється Банком. Банк зобов’язаний інформувати Клієнта про зроблений залік у наступному порядку й у наступний термін _________________________________________.

Підстави списання коштів з рахунку. Черговість списання

8.1. Списання коштів з рахунку здійснюється Банком на підставі розпорядження Клієнта.

8.2. Без розпорядження Клієнта списання коштів , що перебувають на рахунку, допускається за рішенням суду, у випадках, установлених законом, а також у наступних погоджених сторонами випадках: _____.

Продовження додатка 3

8.3. При наявності на рахунку коштів, сума яких достатня для задоволення всіх вимог, пред’явлених до рахунку, списання цих засобів з рахунку здійснюється в порядку надходження розпоряджень Клієнта й інших документів на списання (календарна черговість).

8.4. При недостатності коштів на рахунку для задоволення всіх пред’явлених вимог списання коштів здійснюється в наступній черговості:

– у першу чергу – списання по виконавчих документах, що передбачає перерахування або видачу коштів з рахунку для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяного життю й здоров’ю, а також вимог про стягнення аліментів;

– у другу чергу – списання по виконавчих документах, що передбачає перерахування або видачу коштів для розрахунків по виплаті вихідної допомоги й оплаті праці з особами, що працюють за трудовим договором, у тому числі за контрактом, по виплаті винагород за авторським договором;

– у третю чергу – списання по платіжних документах, що передбачає платежі в бюджет і в поза бюджетні фонди;

– у четверту чергу – списання по виконавчих документах, що передбачає задоволення інших грошових вимог;

– у п’яту чергу – здійснюється списання по інших платіжних документах у порядку календарної черги.

Списання засобів з рахунку по вимогах, що ставиться до однієї черги, здійснюється в порядку календарної черговості надходження документів.

Відповідальність банку за затримку зарахування необґрунтоване списання коштів. Банківська таємниця

9.1. У випадках несвоєчасного зарахування на рахунок, що надійшли Клієнтові коштів або їхнього необґрунтованого списання Банком з рахунку Банк зобов’язаний на вимогу Клієнта зарахувати відповідну суму на рахунок, а також сплатити на цю суму відсотки й відшкодувати збитки у відповідності із чинним законодавством.

9.2. Банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій по рахунку і відомостей про Клієнта.

Закінчення додатка 3

9.3. Відомості про операції й рахунки можуть бути надані тільки самому Клієнтові або його представникам, а іншим особам, у тому числі державним органам і їхнім посадовим особам, – винятково у випадках і в порядку, передбачених законом.

9.4. У випадку розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Клієнт, вправі зажадати від Банку повного відшкодування заподіяних збитків, а у випадках, передбачених законом, – також компенсації моральної шкоди.

Заключні положення

10.1. Обмеження прав Клієнта на розпорядження коштами, що перебувають на рахунку, не допускається, за винятком випадків накладення арешту на рахунок за рішенням суду або призупинення операцій по рахунку у випадках, передбачених законом.

10.2. Даний договір розриває за заявою Клієнта в будь-який час.

10.3. Банк вправі зажадати розірвання даного договору у випадках:

– коли сума коштів, що зберігаються на рахунку Клієнта, виявиться нижче наступної суми: _________ __________ і якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження про це Клієнта;

– при відсутності операцій по цьому рахунку протягом року.

10.4. Залишок коштів на рахунку видається Клієнтові або за його вказівкою перераховується на інший рахунок не пізніше семи днів після одержання відповідної письмової заяви Клієнта.

10.5. Розірвання даного договору є підставою для закриття рахунку Клієнта.

10.6. Даний договір складений в ___-х екземплярах і набуває чинності з моменту його підписання сторонами договору.

10.7. Адреси й банківські реквізити сторін:

Банк: __________________________________________

Клієнт: _________________________________________

Підписи Сторін:

Банк Клієнт
__________________ ___________________

М.П. М.П.


Додаток 4

Договір дарування

м.__________ «____» ____________ 20___ р.

 

Сторони:

Дарувальник_______(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі _____________,(посада та ПІБ) діючого на підставі _____________,(статуту, довіреності, положення) з однієї сторони, та

Обдаровуваний_____ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі ______________,(посада та ПІБ) діючого на підставі _______________ (статуту, довіреності, положення) з другої сторони,

уклали цей Договір про наступне:

Предмет Договору

1.1. Дарувальник зобов’язується безоплатно передати Обдаровуваному майно у власність, склад якого, а також порядок та умови передачі визначаються цим Договором.

1.2. Предметом дарування за цим Договором є наступне майно ______________________.

1.3. Дарувальник гарантує, що предмет дарування належить йому по праву приватної власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою, а також не обтяжений будь-яким іншим способом, передбаченим чинним в Україні законодавством.

1.4. Право власності на предмет дарування належить Дарувальнику на підставі ____________________.

1.5. Сторони визначають вартість предмета дарування у сумі ___________________________________.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.