Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Порядок передання приміщення в оренду

3.1. Приміщення та майно‚ що орендуються‚ повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ___________________ з дня набрання чинності цим Договором, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати державної реєстрації Договору) та акта приймання-передавання Приміщення та майна.

3.2. У момент підписання акта передання-приймання Орендодавець передає Орендарю ключі від примі-щення‚ що орендується.

Строк оренди

4.1. Строк оренди приміщення‚ що орендується‚ складає ______ років з моменту прийняття приміщення‚ що орендується‚ за актом передання-приймання.

Орендна плата та розрахунки за Договором

5.1. Розмір місячної орендної плати з урахуванням її індексації складає:___________________________.

5.2. Орендна плата сплачується Орендарем в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця не пізніше ___________________ числа кожного_________________ місяця.

5.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

 

Продовження додатка 11

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися за письмовою вимогою Орендодавця.

5.5. Зобов’язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди.

5.6. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі‚ що визначається на момент оплати.

5.7. Вартість комунальних послуг не входить до орендної плати.

5.8. Усі витрати за користування телефонами оплачуються Орендарем самостійно.5.9. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Приміщення та Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції.

Права та обов’язки Орендодавця

6.1. Орендодавець зобов’язаний:

– забезпечувати безперешкодне використання Орендарем приміщення‚ що орендується‚ на умовах цього Договору;

– видавати Орендарю документи‚ які свідчать про укладення між Сторонами цього Договору;

– не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

6.2. Орендодавець має право:

– контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Приміщення та Майна, переданого в оренду за цим Договором;

– виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання;

– здійснювати контроль за станом Приміщення та Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

 

Продовження додатка 11

Права та обов’язки Орендаря

7.1. Орендар зобов’язується:

– використовувати приміщення‚ що орендується‚ виключно у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору;

– протягом місяця після підписання Договору внести завдаток, передбачений цим Договором;

– своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

– забезпечувати збереження орендованого Приміщення та Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Приміщення та Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;

– дотримуватися протипожежних правил‚ а також правил користування тепловою та електричною енергією‚ не допускати перевантаження електромереж;

– здійснювати за власний рахунок поточний ремонт приміщення‚ що орендується з періодичністю ___;

– не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову та перепланування приміщення‚ що орендується.

– забезпечити Орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором;

– протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше, ніж на його вартість, визначену Орендодавцем;

– щомісяця до 15 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної плати до Державного бюджету України). На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаємороз-рахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння;

 

Продовження додатка 11

– у разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендоване Приміщення та Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізич-ного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна;

– здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Приміщення та Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Орендодавцем договір про відшкодування витрат Орендодавця на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

– своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого Приміщення.

7.2. Орендар має право:

– використовувати орендоване Приміщення та Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору;

– користуватися системами комунікацій‚ які знаходяться в приміщенні‚ що орендується;

– здавати майно в суборенду за письмовою згодою Орендодавця;

– установлювати сигналізацію та інші системи охорони.

Відповідальність Сторін за порушення Договору

8.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.1.2. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

8.2. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується на користь Орендодавця з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати.

Продовження додатка 11

8.3. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі 50 % від суми заборгованості.

Вирішення спорів

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

Дія Договору

10.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється їх печатками та підлягає нотаріальному посвід-ченню й державній реєстрації.

10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.

10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.2 цього Договору та закін-чується ______________________________________.

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.5. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін Договору у разі невиконання іншою стороною обов’язків передбачених цим Договором.

10.6. Орендодавець має право розірвати цей Договір попередивши Орендаря за один місяць.

Прикінцеві положення

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відпо-відними нормами

 

Закінчення додатка 11

чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. На момент укладення цього Договору Орендодавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір.

11.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___________ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.