Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Договір оренди рухомого майна

м.___________ «___» ___________ 20__ р.

 

Приватне підприємство ____________ (надалі – Орендодавець), в особі директора _________________, який діє на підставі довіреності ______________________, з однієї Сторони, та Приватне підприємство «______________» (надалі – Орендар), в особі директора __________, який діє на підставі повноважень наданих Статутом, з другої сторони, надалі іменуються разом – «Сторонами», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір оренди майна (надалі – Договір) про наступне:

Предмет Договору

1.1. Відповідно до умов цього Договору Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне володіння та користування на умовах оренди майно перелік якого визначається у Специфікації, яка є невід’ємною частиною цього Договору (надалі – Об’єкт оренди).

1.2. Загальна вартість Об’єкту оренди становить ______________грн.

1.3. Орендодавець засвідчує відсутність претензій третіх осіб на Об’єкт оренди, а також те, що на момент підписання цього Договору Об’єкт оренди не знаходиться під арештом або забороною, не виступає предметом будь-якого іншого Договору, а право власності на нього не перебуває під жодним обтяженням.

1.4. Об’єкт оренди передається Орендарю для використання його у відповідності до напрямів його господарської діяльності.

Порядок та умови передачі та повернення Об’єкту оренди

2.1. Вступ Орендаря у володіння та користування Об’єктом оренди настає одночасно з підписанням Сторонами Акту про його прийом-передачу.

2.2. Якщо при передачі Об’єкту оренди Орендар виявить його окремі недоліки, він повинен негайно повідомити про це Орендодавця,

 

Продовження додатка 10

відобразивши свої зауваження в Акті прийому-передачі. В такому випадку Орендодавець зобов’язаний самостійно усунути ці недоліки або обумовити в Акті прийому-передачі Об’єкту оренди його нову вартість, виходячи із затрат, необхідних для такого усунення.2.3. У випадку, якщо Орендар не повідомить Орендодавця згідно з п. 2.2 Договору про виявлені недоліки, то вважається, що Об’єкт оренди передано першому в належному стані і в нього не виникатиме жодних претензій щодо стану Об’єкту оренди в майбутньому.

2.4. Передача Об’єкту оренди Орендарю не спричиняє передачу останньому права власності на нього.

Орендар володіє й користується ним протягом строку оренди.

2.5. Об’єкт оренди підлягає поверненню Орендодавцеві у випадках:

– закінчення терміну оренди;

– припинення дії Договору за взаємною згодою Сторін;

– розірвання Договору;

– загибелі Об’єкту оренди;

– оголошення Орендаря банкрутом.

2.6. Орендар зобов’язується повернути Об’єкт оренди Орендодавцю не пізніше 10 (десяти) календарних днів із моменту, коли настала одна з подій, визначених п. 2.5 Договору. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами Акту повернення.

2.7. Обов’язок по складанню Акту прийому-передачі або повернення покладається на Сторону, яка передає або повертає Об’єкт оренди іншій Стороні Договору.

Термін оренди

3.1. Термін оренди становить одинадцять календарних місяців із моменту прийняття Орендарем Об’єкту оренди за Актом прийому-передачі.

3.2. Якщо жодна зі Сторін в 30 денний термін до закінчення цього Договору не заявить про намір його припинити або змінити, цей

Продовження додатка 10

Договір щоразу автоматично продовжується на той самий термін та на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

3.3. Термін оренди може бути скорочений тільки за взаємною згодою Сторін.

Орендна плата

4.1. За користування Об’єктом оренди Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату, незалежно від наслідків своєї господарської діяльності, у розмірі ________________ гривень за кожен місяць терміну оренди, у тому числі ПДВ.

4.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку шляхом перерахування суми, зазначеної у п. 4.1. цього Договору на поточний рахунок Орендодавця щомісячно не пізніше 10-го числа місяця наступного за звітним.

4.3. З ініціативи однієї зі Сторін та за взаємною згодою розмір орендної плати, періодичність платежів та їх форми можуть бути змінені у будь-який час.

4.4. Передбачені п. 4.3 узгодження Сторін фіксуються у відповідних додаткових угодах, що становлять невід’ємну частину даного Договору.

4.5. Орендар вправі здійснювати авансову виплату орендної плати.

4.6. У разі, якщо протягом дії цього Договору оренди визначений Державним комітетом статистики України індекс інфляції за будь-який календарний місяць становитиме більше 400 (чотирьохсот) %, то розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом корегування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Права та обов’язки Сторін

5.1. Орендодавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Орендарю в користування Об’єкт оренди, за Актом прийому-передачі, який становить невід’ємну частину Договору.

5.1.2. Повідомити Орендаря про усі відомі йому недоліки Об’єкту оренди.

Продовження додатка 10

5.1.3. Передати Орендарю Специфікацію та технічну документацію, необхідну для нормального використання останнім переданого Об’єкту оренди.

5.1.4. Своєчасно та в повному обсязі виконувати прийняті на себе зобов’язання відповідно до умов Договору.

5.1.5. Сприяти Орендарю у вирішенні всіх питань, пов’язаних із використанням Об’єкту оренди, та оформленні документів (дозволів та ліцензій), необхідних для здійснення підприємницької діяльності на Об’єкті оренди.

5.1.6. Проводити капітальний ремонт Об’єкту оренди чи його складової частини або оплачувати такий ремонт, якщо за погодженням Сторін їх проводить або замовляє Орендар.

5.1.7. Усувати наслідки аварій та пошкоджень Об’єкту оренди, що сталися за обставин, що не залежать від волі Сторін.

5.1.8. Прийняти Об’єкт оренди від Орендаря після закінчення строку Договору та в інших випадках, передбачених п. 2.5. Договору.

5.1.9. Самостійно та за власний рахунок сплачувати плату за землю (земельний податок) у розмірі та порядку, що встановлені чинним законодавством України.

5.2. Орендодавець мас право:

5.2.1. Здійснювати перевірку наявності, стан, ефективність використання та умови експлуатації та цільове використання Об’єкту оренди Орендарем.

5.2.2. Вимагати від Орендаря відшкодування збитків, завданих із його вини, внаслідок порушення умов Договору.

5.2.3. Виступати з ініціативою дострокового припинення дії Договору в разі погіршення стану Об’єкту оренди з причини неправильного його використання або у випадку прострочення Орендарем сплати орендної плати за два місяці.

5.2.4. Вчасно та в повному розмірі отримувати орендну плату, визначену Договором, а також виступати з ініціативою про збільшення розміру орендної плати.

 

Продовження додатка 10

5.3. Орендар зобов’язаний:

5.3.1. Прийняти за Актом прийому-передачі та використовувати Об’єкт оренди у відповідності з його цільовим призначенням та умовами цього Договору.

5.3.2. Сплачувати орендну плату на умовах, визначених у розділі 4 Договору.

5.3.3. Забезпечити збереження Об’єкту оренди, вживати заходів для запобігання будь-якого пошкодження та псування Об’єкту оренди.

5.3.4. Погоджувати з Орендодавцем розмір орендних платежів, що підлягають коригуванню у випадках, передбачених п. 4.3 цього Договору.

5.3.5. У визначені Договором строки надавати Орендодавцеві відомості про технічний стан Об’єкту оренди.

5.3.6. У випадках, передбачених п. 2.5 Договору у разі припинення або розірвання Договору оренди повернути Орендодавцеві Об’єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на час передачі його в оренду з урахуванням фізичного зношення, відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.3.7. Не здавати Об’єкт оренди як повністю так і частково в суборенду, без погодження з Орендодавцем.

5.3.8. Не здійснювати перепланування, реконструкцію Об’єкту оренди без погодження з Орендодавцем.

5.3.9. Забезпечувати доступ в приміщення працівників Орендодавця для огляду й контролю технічного стану та технічного обладнання приміщень.

5.3.10. Після припинення чинності цього Договору повернути за Актом прийому-передачі Об’єкт оренди.

5.4. Орендар має право:

5.4.1. Перевірити стан Об’єкту оренди, що передається йому в оренду, при необхідності відобразити свої претензії в Акті його прийому-передачі.

 

Продовження додатка 10

5.4.2. Самостійно здійснювати свою господарську діяльність, використовуючи Об’єкт оренди, зокрема, самостійно визначати порядок користування Об’єктом оренди.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.