Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Поліпшення Об’єкту оренди. Джерела їх фінансування

6.1. Будь-які поліпшення Об’єкту оренди Орендар вправі здійснювати лише при наявності письмової згоди Орендодавця. Проведені Орендарем поліпшення Об’єкту оренди без згоди Орендодавця являються власністю Орендодавця.

6.1.1. Поточний та капітальний ремонт Об’єкту оренди, проводяться Орендарем за власний рахунок та по закінченню звітного періоду підлягають відшкодуванню Орендодавцем. Підставою для визначення вартості проведених робіт (ремонтів) є підписаний Сторонами двохсторонній Акт понесених витрат з ремонту (наданих послуг), та надання Орендарем усіх підтверджуючих документів до цього Акту.

6.2. Усі поліпшення Об’єкту оренди, проведені Орендарем за згодою Орендодавця і за рахунок коштів Орендаря, є власністю останнього й у випадку закінчення терміну оренди можуть бути демонтовані Орендарем за умови недопущення погіршення технічного стану Об’єкту оренди.

6.3. Якщо здійснені Орендарем за його рахунок і за погодженням з Орендодавцем поліпшення Об’єкту оренди неможливо відділити від нього без заподіяння йому шкоди, Орендодавець компенсує витрати на такі поліпшення на підставі поданих Орендарем, підтверджуючих вартість, документів.

Амортизація Об’єкту оренди

7.1. Амортизаційні відрахування на Об’єкт оренди нараховуються Орендодавцем та залишаються в розпорядженні Орендодавця і використовуються на повне відновлення основних фондів. Поліпшення Об’єкта оренди, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю Орендодавця.

Надання інформації

 

Продовження додатка 10

8.1. Відповідно до умов цього Договору Орендар зобов’язаний не менше одного разу на квартал надавати Орендодавцеві відомості про технічний стан Об’єкту оренди. На письмовий запит Орендодавця такі відомості повинні бути надані негайно.8.2. У випадку порушення справи про банкрутство Орендаря, останній подає відомості про порушення справи негайно.

Відповідальність Сторін

9.1. У випадку невиконання зобов’язань, передбачених пп. 4.1, 4.2 Договору, Орендар сплачує на користь Орендодавця за весь період прострочення пеню в розмірі 0,3 % від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

9.2. У випадку невиконання зобов’язань, передбачених п. 5.3.8 Договору, Орендар сплачує на користь Орендодавця за весь період прострочення пеню в розмірі 0,3 % від балансової вартості Об’єкту оренди за кожен день прострочення.

9.3. Будь-яка інша відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору покладається на винну Сторону відповідно до норм чинного законодавства України. Виконання винною Стороною умов цього розділу Договору не звільняє останню від виконання прийнятих на себе обов’язків за цим Договором.

9.4. Якщо Орендар допустив погіршення стану Об’єкту оренди або його знищення, він зобов’язаний відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або знищення сталися не з його вини.

9.5. Ризик випадкової загибелі (знищення) Об’єкту оренди покладається на Орендодавця.

Форс-мажор

10.1. Сторони взаємно звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов’язань за Договором у випадку, коли виконання зобов’язань виявилося неможливим внаслідок впливу непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб

 

Продовження додатка 10

(крім дій працівників Сторін) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін.

10.2. Негайно після виникнення обставин форс-мажору, але не пізніше трьох днів після їх виникнення, Сторона, що заявляє про нездатність виконувати свої обов’язки у зв’язку з настанням згаданих вище обставин, письмово повідомляє іншу Сторону про наявність таких обставин. Таке повідомлення повинно містити причини невиконання обов’язків згідно з умовами Договору та приблизний період дії таких обставин.

Заключні положення

11.1. Розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається, за винятком випадків, коли одна зі Сторін систематично порушує умови Договору і свої зобов’язання. При цьому Сторона-ініціатор розірвання Договору зобов’язана письмово повідомити другу Сторону про розірвання Договору не менше ніж за 20 (двадцять) днів до його розірвання.

11.2. Спори, що виникатимуть між Сторонами при виконанні цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди передаються на розгляд Господарського суду.

11.3. Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами цього Договору і діє протягом усього терміну оренди, встановленому п. 3 цього Договору.

11.4. Зміни і доповнення до Договору приймаються за взаємною згодою Сторін і оформляються окремими додатковими угодами, які є невід’ємною частиною Договору.

11.5. Реорганізація Сторін або перехід права власності на Об’єкт оренди третім особам, не визнається підставою для зміни чи розірвання Договору і він зберігає чинність для нового власника Об’єкту оренди (його правонаступників). Умови Договору зберігатимуть силу і у випадках, коли після його укладення законодавством будуть встановлені правила, які погіршують або покращують становище будь-якої зі

 

Закінчення додатка 10

Сторін, а в частині зобов’язань Орендаря щодо сплати орендної плати – до повного виконання зобов’язань.

11.6. На правовідносини Сторін за цим Договором не розповсюджуються норми Закону України «Про оренду державного та комунального майна». У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

11.7. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.8. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.

11.9. Сторони цього Договору є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.10. Текст Договору складено на українській мові у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу (по одному примірнику для кожної Сторони).

 

Юридичні адреси і реквізити Сторін

Орендодавець Орендар
________________________________   Від імені Орендодавця Директор _________________________ ___________________________________   Від імені Орендаря Директор _________________________
М.П. М.П.

Додаток 11

Договір оренди

м.___________ «___» ___________ 20__ р.

 

__________________ (надалі іменується «Орендодавець») в особі ____________,що діє на підставі _______________, з однієї сторони, та _____________ (надалі іменується «Орендар») в особі _________, що діє на підставі _________________, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона» уклали цей Договір оренди (надалі іменується «Договір») про таке:

Загальні положення

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов’язується передати Орендареві у строкове платне користування‚ а Орендар зобов’язується прийняти у строкове платне користування приміщення, що визначене у цьому Договорі (надалі іменується «приміщення‚ що орендується»), та зобов’язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2. Адреса будинку‚ у якому знаходиться приміщення‚ що орендується:__________________________.

1.3. Загальна площа приміщення‚ що орендується: ________________________________________ кв. м.

1.4. Номер кімнати: ______________. Поверх: ____________________.

1.5. Стан приміщення‚ що орендується‚ на момент передання в оренду: придатне для використання у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору.

1.6. Недоліки приміщення‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду:_________________________ (наприклад, приміщення потребує поточного ремонту).

1.7. Вартість приміщення, що орендується, з урахуванням її індексації ___________________________.

1.8. В оренду також здається наступне майно‚ яке знаходиться у приміщенні‚що орендується: _________________________________.

 

Продовження додатка 11

1.9. Сторони домовились про такий порядок про такий порядок відновлення приміщення‚ що орендується: ремонт приміщень здійснює ____________________________________________________________.

1.10. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Приміщення та Майно нараховуються його Власником і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

Мета оренди

2.1. Приміщення‚ що орендується‚ надається Орендарю для ____________________________________.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.