Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Строк, порядок передачі та прийняття предмета дарування

2.1. Дарувальник зобов’язаний передати предмет дарування протягом ________ днів з моменту укладення цього Договору.

2.2. Передача предмета дарування здійснюється наступним чином ___________.

Продовження додатка 4

2.3. Витрати пов’язані з передачею предмета дарування несе Дарувальник (Обдаровуваний).

2.4. Право власності в Обдаровуваного на предмет дарування виникає в момент його прийняття (нотаріального посвідчення, державної реєстрації цього Договору).

Права та обов’язки Сторін

3.1. Обов’язки Дарувальника:

3.1.1. Передати Обдаровуваному предмет дарування в порядку та на умовах визначених в цьому Договорі.

3.1.2. Повідомити Обдаровуваного про всі відомі йому недоліки предмета дарування, або особливі властивості, які можуть біти небезпечними для життя, здоров’я, майна Обдаровуваного або інших осіб.

3.1.3. Відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння чи користування предметом дарування, у тому разі якщо він не повідомив про відомі йому недоліки або особливі властивості предмета дарування.

3.2. Права Дарувальника:

3.2.1. Відмовитись від передання предмета дарування в майбутньому, якщо після укладення цього Договору його майновий стан значно погіршився.

3.3. Права Обдаровуваного:

3.3.1. Уразі настання строку передачі предмета дарування, вимагати від Дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості.

3.3.2. Вимагати відшкодування шкоди завданої майну, та шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння чи користування предметом дарування, в разі коли Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі властивості предмета дарування, не повідомив про них Обдаровуваного.Відповідальність Сторін

 

Продовження додатка 4

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше _______ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

Строк дії Договору та інші умови

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до _________ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

5.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

5.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

5.4. Даний Договор укладено у двох (трьох) оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

5.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

 

Закінчення додатка 4

Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Дарувальник Обдарований
Назва____________________________ Юридична адре______________ Код ЄДРПОУ ______________ Св-во платника ПДВ №_____ (Св-во платника єдиного податку № ______________) ІПН _____________________ Розрахунковий рахунок _____________________ в _______________________ МФО______________________ Поштова адреса______________ Телефон __________________________ Назва_____________________________ Юридична адреса_____________ Код ЄДРПОУ ______________ Св-во платника ПДВ №_____ (Св-во платника єдиного податку № ______________) ІПН _______________________ Розрахунковий рахунок ______________________ в _________________________ МФО___________________ Поштова адреса_____________ Телефон __________________________
М.П. М.П.

 


Додаток 5

Договір довічного утримання

м. _____________ «___» ___________ 20 ___ р.

 

Громадянин України _______________________________ (вказати прізвище, ім’я та по батькові) ______________________, що проживає за адресою: ___________________ (вказати місце проживання) _______________________, (надалі іменується «Відчужувач»), з однієї сторони, та громадянин України ____________________ (вказати прізвище, ім’я та по батькові) ______________________, що проживає за адресою: _______ (вказати місце проживання) ______________, (надалі іменується «Набувач»), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір довічного утримання (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. Відчужувач передає у власність Набувачеві визначену у п. 2 цього Договору квартиру, яка належить Відчужувачу на праві приватної власності (надалі іменується «квартира»), а Набувач взамін цього зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, довічно забезпечувати Відчужувача утриманням та доглядом.

2. Квартира, що передається за цим Договором, складається з ____________ жилих кімнат. Площа квартири, що відчужується, становить: загальна – _____ (______________) квадратних метрів, жила – ______ (____________) квадратних метра.

3. Відчужував засвідчує, що квартира на момент укладання цього Договору належить йому на праві приватної власності на підставі __________, що підтверджується ___________, а також те, що садиба не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

4. Сторони визначили ціну квартири у розмірі _____________________(___________________) грн. Оціночна (інвентаризаційна, балансова) вартість садиби за цим Договором

Закінчення додатка 5

становить ___________, що підтверджується _____________________.

5. Набувач зобов’язується довічно утримувати Відчужувача, забезпечуючи його харчуванням, одягом, лікуванням, доглядом, необхідною допомогою, які деталізовані у Додатку N ___ до цього Договору в порядку та на умовах, передбачених у зазначеному Додатку до цього Договору, а також залишити в безоплатному довічному користуванні Відчужувача одну житлову кімнату у квартирі, що передається за цим Договором, розміром ___________ кв. м, позначену у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, цифрою __________.

6. Грошова оцінка матеріального забезпечення, яке має щомісячно надаватися Відчужувачеві, визначена Сторонами в розмірі _____________(_______________________) грн. на місяць. Зазначена оцінка підлягає індексації у порядку, встановленому законом.

7. Відчужувач передає Набувачу садибу в строк ________ шляхом __________ в порядку ___________.

8. Цей Договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації і набирає чинності з моменту такої реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

9. Набувач стає власником садиби з моменту державної реєстрації цього Договору.

10. Цей Договір може бути розірваний в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством.

11. Витрати по складанню, посвідченню та реєстрації цього Договору покладаються на _____________.

12. Сторони цим підтверджують, що вони ознайомлені із відповідними положеннями чинного законодавства України щодо договорів довічного утримання та повністю розуміють їх зміст.

13. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у тій самій формі, що і цей Договір.

14. Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Підпис:____________ Підпис:____________


Додаток 6

Договір зберігання

м. _____________ «___» _____________ 20__ р.

 

________________________(назва підприємства, організації, установи)(надалі іменується «Поклажодавець») в особі _________________________, (посада, прізвище, ім’я, по батькові) що діє на підставі_________________________________, з одного боку, та_______________________________ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується «Зберігач») в особі ______________________, (посада, прізвище, ім’я, по батькові) що діє на підставі ___________________,з другого боку, уклали цей Договір відповідального зберігання (надалі іменується «Договір») про таке.

Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором згідно відповідних документів, які є невід’ємною частиною цього Договору, Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання ___________ у кількості _____ (надалі іменується «майно»), вартістю, згідно прибуткових або супроводжувальних документів.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.