Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Передача ризику. Страхування

7.1. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ власним коштом зобов’язаний застрахувати ОБЛАДНАННЯ від передбачених Договором ризиків, про що ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов’язується укласти зі страховою компанією «Договір страхування», в якому передбачити відшкодування можливого завданого збитку у межах страхової суми на користь ЛІЗИНГОДАВЦЯ. Дія страхового договору повинна охоплювати весь період дії даного Договору.

7.2. За договором страхування ОБЛАДНАННЯ повинне бути застраховане від фізичного знищення або пошкодження, включаючи випадки пожежі, повені, фізичного пошкодження, зіткнення, вибуху, удару блискавки; пограбування, знищення, крадіжки та інших протиправних дій третіх осіб, ______________.

(інші види страхових ризиків)

7.3. ОБЛАДНАННЯ повинно бути застраховане в місячний строк з моменту передачі ОБЛАДНАННЯ в лізинг, обумовленого в п. 3.1

 

Продовження додатка 9

цього договору. До моменту страхування відповідальність щодо збитків, завданих у зв’язку з будь-яким пошкодженням або знищенням ОБЛАДНАННЯ покладається на ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА.

7.4. В разі настання страхового випадку ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов’язаний в триденний строк з моменту настання страхового випадку надіслати ЛІЗИНГОДАВЦЮ телеграмою або факсом повідомлення про страховий випадок. У випадку відмови страхової компанії сплатити страхове відшкодування

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов’язується вжити необхідних заходів щодо вирішення спору в претензійно-позовному порядку відповідно з законодавством України.

7.5. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов’язується нести матеріальну відповідальність за будь-які додаткові пошкодження цього ОБЛАДНАННЯ, які виникнуть в результаті його використання до початку відшкодування збитків у відповідності з розпорядженням страхової компанії або рішенням суду.



Право власності на обладнання

8.1. Протягом усього строку дії цього договору ОБЛАДНАННЯ є власністю ЛІЗИНГОДАВЦЯ. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов’язується закріпити на видному місці і зберігати там впродовж всього терміну дії Договору об’яву:

Це обладнання є власністю______________ (повна назва ЛІЗИНГОДАВЦЯ)

У відповідних реєстраційних та бухгалтерських документах повинно бути застереження:

Власник – _______________________ (повна назва ЛІЗИНГОДАВЦЯ),

Користувач – _________________ (повна назва ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА).

8.2. Протягом всього строку дії даного Договору ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧУ забороняється без згоди ЛІЗИНГОДАВЦЯ здавати ОБЛАДНАННЯ в суборенду, позичати третій стороні, віддавати його в заставу або відчужувати будь-яким іншим способом, використовувати на інші, не передбачені інноваційним проектом, цілі.

 

Продовження додатка 9

8.3. Умови переходу права власності на ОБЛАДНАННЯ: _______________________________________.

8.4. У випадку переходу прав власності на ОБЛАДНАННЯ до ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА оформляються всі необхідні, передбачені чинним законодавством, документи.

Дострокове припинення дії Договору

9.1. Дія Договору може бути достроково припинена:

9.1.1. За взаємною згодою Сторін, про що укладається додаткова угода до цього Договору;

9.1.2. В передбачених чинним законодавством випадках;

9.1.3. З ініціативи ЛІЗИНГОДАВЦЯ, якщо ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ не виконує будь-якого зі своїх зобов’язань за цим Договором. В такому випадку ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ виставляє претензію ЛІЗИНГООДЕР-ЖУВАЧУ про припинення дії цього Договору у відповідності з чинним законодавством.

9.2. У випадку дострокового припинення дії цього Договору відповідно п. 9.1.3 Договору ЛІЗИНГООДЕР-ЖУВАЧ зобов’язаний протягом ____________ банківських днів з дати отримання претензії ЛІЗИНГОДАВЦЯ перерахувати йому суму належних до сплати лізингових платежів та штрафних санкцій, передбачених цим Договором.

Інші умови

10.1. Якщо в подальшому будуть збільшені ставки діючих на момент укладення Договору податків, зборів та інших передбачених чинним законодавством платежів, які мають відношення до ОБЛАДНАННЯ або до визначення розміру лізингової плати, чи будуть впроваджені нові їх

Продовження додатка 9

види, то розмір лізингової плати підлягає перегляду, про що сторони укладають додаткову угоду до цього договору.

10.2. Умови переоцінки ОБЛАДНАННЯ:________________________.

10.3. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ має право промислового використання ОБЛАДНАННЯ тільки за умови його страхування.

 

Продовження додатка 9

10.4. ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ має право: безперешкодного доступу до ОБЛАДНАННЯ; здійснення перевірки умов його зберігання, обслуговування та експлуатації тощо.

10.5. Інші умови:____________________________________________.

Форс-мажор

11.1. До форс-мажорних обставин належать: обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, такі як війна, пожежа, повінь, землетрус; заборонні заходи вищих законодавчих та/або виконавчих органів державної влади, що виникли після укладання цього Договору, та які сторони не могли передба-

чити або запобігти їм прийнятними заходами, якщо ці обставини вплинули на виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором. В цьому випадку термін виконання зобов’язань за цим договором змінюється за взаємною згодою, про що сторони укладають додаткову угоду до цього договору.

11.2. У разі виникнення зазначених у п. 11.1 договору обставин, сторони протягом п’яти календарних днів письмово сповіщають одна одну про наявність даних обставин, підтверджуючи це відповідними офіційними документами. Якщо сторони без поважних причин не сповістили у зазначений строк про виникнення форс-мажорних обставин, то вони у подальшому не мають права вимагати зміни строків виконання умов цього договору.

11.3. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються понад ______ місяців, то сторони можуть прийняти рішення про зміну строків виконання умов цього договору або про його припинення, про що укладається додаткова угода.

Вирішення спорів

12.1. Всі можливі спори та розбіжності, що виникли під час дії цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони намагатимуться вирішувати за домовленістю, шляхом переговорів.

12.2. Якщо Сторони не зможуть досягти згоди за домовленістю, то для розгляду і вирішення спору заінтересована Сторона звертається до арбітражного суду.

Закінчення додатка 9

Заключні положення

13.1. Даний Договір вступає в дію з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін Договору.

13.2. Термін дії Договору зумовлений строком лізингу. Договір втрачає свою силу після виконання Сторонами своїх зобов’язань по ньому.

13.3. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути зроблені тільки у письмовій формі.

13.4. Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів та телексу, керівників підприємства, статутних документів, зміну форми власності та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань по ньому. Підписання цього Договору пов’язує обов’язками не тільки його Сторони, але й їхніх правонаступників.

13.5. Цей Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для ЛІЗИНГОДАВЦЯ та ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА.

13.6. Всі додатки та доповнення до даного Договору є його невід’ємною частиною.

Реквізити та підписи Сторін

Лізингодавець Лізингоодержувач
_________________________________ ____________________________ _________________________________ __________________________________ ____________________________ __________________________________
М.П. М.П.

 


Додаток 10






ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...



©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.