Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Обов’язки контрактанта щодо подання допомоги в організації виробництва сільськогосподарської продукції

3.1. КОНТРАКТАНТ надає ВИРОБНИКУ наступні матеріальні ресурси (послуги), які ВИРОБНИК зобов’язується використовувати при виробництві Товару:

– насіння в кількості ______ за ціною _____ за __________, загальною вартістю ________, в т.ч. ПДВ ________, в строк до _________;

– мінеральні добрива в кількості ______ за ціною ______ за _________, загальною вартістю ________________________, в т.ч. ПДВ _____________, в строк до _____________;

– засоби захисту рослин в кількості ___________ за ціною __________ за ____________, загальною вартістю _____________ в т.ч. ПДВ _____________, в строк до ____________;

– _________________ в кількості ______________ за ціною _________ за ________________, загальною вартістю _________________ в т.ч. ПДВ _____________, в строк до ____________;

– послуги з ________ в кількості ______________ за ціною _____________ за _____________________, загальною вартістю __________________, в строк до __________________.

 

Продовження додатка 7

3.2. Поставка матеріальних ресурсів здійснюється на умовах ________________________________________ (ІНКОТЕРМС – 2013).

Транспортування матеріальних ресурсів здійснюється за рахунок _____________________________ (КОНТРАКТАНТА, ВИРОБНИКА).

3.3. КОНТРАКТАНТ надає ВИРОБНИКУ __________________ (готівковою, в безготівковому порядку) передоплату в розмірі ______.

3.4. У випадку поставки КОНТРАКТАНТОМ ВИРОБНИКУ неякісних матеріальних ресурсів (послуг) ВИРОБНИК повинен після встановлення такого факту негайно повідомити Контрактанта в письмовій формі, а КОНТРАКТАНТ зобов’язаний протягом _________ календарних днів надати довірену особу для складання визначення вини сторін та складання відповідного акту.

Ціна та порядок розрахунків

4.1. Ціна Товару становить __________ за _________, в т.ч. ПДВ. Загальна вартість Товару становить _________, в т.ч. ПДВ __________.4.2. У разі, якщо ринкова ціна на день передачі Товару ______ (більша, менша) від ціни, зазначеної в договорі, більш ніж на ____ %, то ціна кожної партії Товару визначається в розмірі ____ % від ринкової ціни.

Для умов цього Договору ринкова ціна визначається як середня ціна _____________ (назва оптового, роздрібного ринку або міста, області), що визначається за даними ______ («Агроогляд +», адміністрації ринку, управління статистики) на день поставки партії Товару.

4.3. Розрахунки за кожну поставлену партію Товару здійснюються протягом _________________________ з моменту _________________.

4.4. Розрахунки здійснюються _________________________ (готівкою, у безготівковому порядку).

4.5. При здійсненні розрахунків за першу (перші партії) Товару зобов’язання Контрактанта з оплати зменшуються на суму авансу та на вартість наданих Виробнику товарів (послуг).

Умови поставки товару

5.1. Поставка здійснюється на умовах ________ (ІНКОТЕРМС – 2000).

5.2. Транспортування Товару здійснюється за рахунок _____________________________ (ВИРОБНИКА, КОНТРАКТАНТА).

 

Продовження додатка 7

5.3. Перехід права власності на Товар відбувається в момент _______________________________(навантаження, відвантаження) Товару КОНТРАКТАНТУ та підписання відповідної документації.

5.4. Ризик випадкової загибелі Товару несе власник Товару.

5.5. Прийом передача Товару здійснюється шляхом підписання __________________________ (акту приймання-передачі, накладної).

Вимоги до тари та упаковки

6.1. Товар повинен бути затарений і спакований ВИРОБНИКОМ таким чином, щоб виключити псування та \ або знищення його на період поставки до прийняття товару КОНТРАКТАНТOM.

6.2. Товар повинен бути затарений та упакований __________________ (наявність тари та упаковки, мішки, ящики тощо).

6.3. Вартість тари та пакування _____________________________ (входить, не входить) до ціни товару.

6.4. Тара у якій був поставлений Товар ___________________________ (не підлягає або підлягає поверненню та у який строк).

Термін дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до __________________________ (вказати точну дату).

7.2. Договір не може бути розірваний за вимогою одної із сторін.

Відповідальність Сторін

8.1. За порушення умов Даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі неотриманий прибуток, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. За прострочення оплати по Договору КОНТРАКТАНТ зобов’язується сплатити пеню у розмірі ______________________________________ за кожен день рос рочки.

8.3. За прострочення поставки Товару, ВИРОБНИК зобов’язується сплатити пеню за кожен день прострочення у розмірі __________________________ від вартості недопоставленої продукції.

8.4. Відповідальність за порушення умов повернення тари: __________.

8.5. За необґрунтовану відмову, не передбачену умовами Договору, від прийняття Товару КОНТРАКТАНТ сплачує штраф у розмірі _______________________________________________.

Продовження додатка 7

8.6. У разі ненадання або часткового ненадання КОНТРАКТАНТОМ ВИРОБНИКУ товарів (послуг) ВИРОБНИК звільняється від зобов’язань поставити Товар повністю або у відповідній частині.

8.7. За порушення інших умов Даного Договору винна сторона несе наступну відповідальність: ____________________________________.

Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії нездоланної сили, тобто подій, настання яких сторони неспроможні були передбачити і попередити (пожежі, повені, землетруси, інші стихійні явища природи, воєнні дії тощо).

9.2. ВИРОБНИК звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором з поставки Товару за наступних несприятливих, нетипових для цієї місцевості погодних умов: _____________________________________. В такому разі ВИРОБНИК повинен відшкодувати Контрактанту отримані аванс та вартість матеріальних ресурсів.

Заключні положення

10.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до законодавства України у судовому порядку.

10.2. Умови Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін. Такі зміни викладаються письмово порядку та підписуються обома сторонами.

10.3. Жодна із сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

10.4. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної з сторін.

Закінчення додатка 7

10.5. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

10.6. ВИРОБНИК ___________ (є, не є) платником податку на прибуток за ставкою _________ відсотків у відповідності з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

 

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

Виробник ____________________________ ____________________________ Адреса: ____________________________ Рах. № ______________________ в ___________________________   МФО ___________________________ ___________________________ ___________________________ Контрактант _____________________________ _____________________________ Адреса: _____________________________ Рах. № _______________________ в ____________________________   МФО ____________________________ ____________________________ ___________________________

 


Додаток 8

Договір купівлі-продажу

м.______________ «___» _____________ 20___ р.

 

Сторони:

Продавець _______________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _____________, (посада та ПІБ) діючого на підставі _____________, (статуту, довіреності, положення) з однієї сторони, та

Покупець________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______, діючого на підставі _______________________ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

Предмет Договору

1.1. Продавець зобов’язується передати належний йому товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору.

Відомості про товар

2.1. Найменування____________________________________________.

2.2. Кількість товару:

2.2.1. Одиниця виміру кількості товару __________________________.

2.2.2. Загальна кількість товару ________________________________.

2.3. Асортимент ______________________________________________.

2.4. Якість товару, що передається Продавцем повинна відповідати _____________ сертифікат виготовлення /технічні умови/ зразок).

Підтвердженням якості товару, є _______________________________.

2.5. Гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання) з моменту _____ виготовлення (отримання товару покупцем/експлуатації) становить _______________________________.

Продовження додатка 8

2.6. Комплектність товару, що передається Покупцю _____, визначається за ____ (технічні умови та ін).

2.7. Тара та пакування.

2.7.1. Товар повинен бути затарений та упакований Продавцем, таким чином, щоб виключити псування або знищення його, на період від передачі до прийняття товару Покупцем.

Порядок передачі товару

3.1. Продавець зобов’язаний:

– передати товар Покупцю у повному обсязі протягом ______ днів з моменту ____ оплати /укладання договору _______ (місце передачі товару).

– забезпечити покупця такими документами щодо товару __________.

3.2. Перехід права власності відбувається в момент передачі товару /оплати/, що оформляється видатковою накладною /актом прийому-здачі/.

Ціна та умови оплати

4.1. Ціна за одиницю товару ___________________________________.

4.2. Загальна ціна товару, що продається за цим Договором _____________________, у тому числі ПДВ.

4.3. Попередня оплата в розмірі _______ % від ціни договору має бути перерахована Продавцю протягом ______ з моменту __________. Остаточний термін оплати складає _______ з моменту ___________.

4.4. Покупець здійснює оплату на умовах _______________________.

Права та обов’язки Сторін

5.1. Обов’язки Продавця:

5.1.1. Передати Покупцеві товар, визначений цим Договором.

5.1.2. Попередити Покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається.

Продовження додатка 8

5.1.3. Зберігати товар, якщо право власності переходить до Покупця раніше від передання товару.

5.1.4. Замінити товар неналежної якості, протягом _____ днів з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця, або повернути вартість товару неналежної якості, згідно з цінами зазначеними в п. 4.1. Договору.

5.2. Обов’язки Покупця:

5.2.1. Прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від договору.

5.2.2. Оплатити товар згідно з умовами визначеними в п. 4 Договору.

5.3. Права Продавця:

5.3.1. Вимагати від Покупця прийняття товару, що відповідає умовам визначеним в п. 2 Договору.

5.4. Права Покупця:

5.4.1. Вимагати від Продавця передачі товару, що відповідає умовам визначеним в п. 2 Договору.

5.4.2. Вимагати від Продавця виконання інших зобов’язань згідно з Договором.

6. Відповідальність Сторін

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались

 

Продовження додатка 8

форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше ____ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

6.4. Якщо якість виробу не відповідає умовам зазначеним в п. ___ Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі _____ % від вартості неякісного товару, а також безоплатно усуває недоліки в ____ денний строк з моменту отримання обгрунтовної претензії від Покупця.

6.5. За порушення строків передачі товару Продавець сплачує штраф у розмірі _________ грн. за кожен день прострочення передачі.

6.6. За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує пеню у розмірі ___ % від суми відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення.

6.7. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань, що випливають з цього Договору, винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі ____ % від ціни товару зазначеної в п.4.2. цього Договору.

7. Строк дії Договору та інші положення

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

7.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України.

7.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

7.5. Продавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

7.6. Покупець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

Закінчення додатка 8

7.7. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

7.8. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.9. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.