Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Відповідальність ОХОРОННОЇ ФІРМИ

4.1. ОХОРОННА ФІРМА несе матеріальну відповідальність за збиток:

а) спричинений крадіжками товарно-матеріальних цінностей, здійсненими шляхом злому на об’єктах приміщень, що охороняються, замків, вікон, вітрин та огорож, іншими засобами в результаті незабезпечення належної охорони або внаслідок невиконання ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ встановленого на об’єкті, що охороняється, порядку вивозу (винесення) товарно-матеріальних цінностей, а також розкраданнями, здійсненими шляхом грабунку або при розбійницькому нападі;

б) завданий знищенням або пошкодженням майна (в тому числі шляхом підпалу) сторонніми особами, які проникли на об’єкт, що охороняється, у результаті неналежного виконання ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ узятих за договором зобов’язань;

в) спричинений пожежами або в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об’єкта. Факти крадіжки, грабунку, розбійництва, а також факти знищення або пошкодження майна сторонніми особами, які проникли на об’єкт, що охороняється, або через пожежу, або в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об’єктів, встановлюються органами дізнання, слідства або судом.

4.2. Про факт порушення цілісності приміщень, що охороняються, або завдання збитку шляхом пошкодження майна ОХОРОННА ФІРМА повідомляє у чергову частину органу внутрішніх справ та ЗАМОВНИКУ. До прибуття представників органу внутрішніх справ або слідства ОХОРОННА ФІРМА забезпечує недоторканість місця події. Зняття залишків товарно-матеріальних цінностей повинно бути здійснене негайно після прибуття представників сторін на місце події.

Закінчення додатка 124.3. Відшкодування ЗАМОВНИКУ завданого з вини ОХОРОННОЇ ФІРМИ збитку здійснюється після надання ЗАМОВНИКОМ постанови органів дізнання, слідства або вироку суду, що встановив факт крадіжки, грабежу, розбійництва, а також факт знищення або пошкодження майна сторонніми особами, які проникли на об’єкт, що охороняється, або внаслідок пожежі чи в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об’єкта. Розмір збитку повинен бути підтверджений відповідними документами та розрахунком вартості викрадених, знищених або пошкоджених товарно-матеріальних цінностей та викрадених грошових сум, укладеними за участі ОХОРОННОЇ ФІРМИ та звіреними з бухгалтерськими даними. До збитку, що відшкодовується, входить вартість викраденого або пошкодженого майна, розмір зниження вартості пошкоджених товарно-матеріальних цінностей, витрати, здійснені на відновлення пошкодженого майна, а також викрадені грошові суми.

4.4. У випадку виявлення винних осіб майновий збиток стягується з них ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ.

Термін дії Договору

5.1. Даний Договір укладається терміном на __________________ і набирає чинності з дня підписання.

5.2. Усі суперечки за Даним Договором підлягають розв’язанню у визначеному законом порядку.

Договір з додатками укладається у двох примірниках, з яких перший знаходиться у ОХОРОННОЇ ФІРМИ, другий – у ЗАМОВНИКА.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

ЗАМОВНИК ___________________________ ___________________________ Підписи За ЗАМОВНИКА Керівник _________/________/ М.П. ОХОРОННА ФІРМА _____________________________ _____________________________ сторін За ОХОРОННУ ФІРМУ Керівник __________/__________/ М.П.

Додаток 13

Договір підряду на будівництво

м.___________ «___» ___________ 20__ р.

 

_______________________ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується «Замовник») в особі _______________________, (посада, прізвище, ім’я, по батькові) що діє на підставі _____________, з одного боку, та ___________________ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується «Підрядник») в особі ______________________, (посада, прізвище, ім’я, по батькові), що діє на підставі _____________, з другого боку, уклали цей Договір підряду на будівництво (надалі іменується «Договір») про таке:

Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов’язання своїми силами і засобами, на власний ризик збудувати і здати Замовникові об’єкт __________ відповідно до затвердженої (вказати який саме) проектно-кошторисної документації і в обумовлений цим Договором строк, а Замовник зобов’язується надати Підрядникові будівельний майданчик, проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва (і забезпечення необхідними будівельними та іншими матеріалами), прийняти закінчений будівництвом об’єкт і повністю сплатити вартість виконаних робіт (і матеріалів, якщо будівництво здійснюється за рахунок матеріалів Підрядника).

1.2. Забезпечення будівництва технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та інструментом покладається на ______________________.(Замовника чи Підрядника)

Умови Договору

2.1. Замовник не пізніше ___ днів після набуття чинності цим Договором передає Підрядникові будівельний майданчик і проектно-кошторисну документацію.

2.2. Не пізніше ____ днів після отримання будівельного майданчика і згаданої вище документації Підрядник приступає до будівництва.

Продовження додатка 13

2.3. Строки виконання окремих обсягів робіт і їх оплата передбачені в календарному плані (додаток N 1 до цього Договору), який є невід’ємною частиною цього Договору.

2.4. Якщо в ході виконання робіт Підрядник допустить відхилення від вимог проектно-кошторисної документації, які погіршують якість виконання робіт, то Підрядник зобов’язаний усунути їх за свій рахунок.

2.5. При виникненні необхідності внесення змін в порядок виконання робіт або кошторис, Підрядник приймає рішення з цих питань лише за згодою Замовника.

Розмір оплати і порядок розрахунків

3.1. Вартість виконання будівельних робіт становить _____ грн.

3.2. Замовник проводить оплату Підряднику виконаних робіт по їх поетапному завершенні згідно з календарним планом, але не пізніше ___ днів після прийому обсягу виконаних робіт.

3.3. Остаточний розрахунок за будівництво об’єкта Замовником проводиться не пізніше___ днів після прийому збудованого об’єкта комісією Замовника.

Права і обов’язки Сторін

4.1. Підрядник зобов’язаний:

– виконувати визначені цим Договором роботи якісно і в узгоджений календарним планом строк, не допускати відхилення від проектно-кошторисної документації;

– у разі виникнення необхідності внесення змін в проект виконання робіт чи їх кошторис узгоджувати ці питання із Замовником;

– за свій рахунок усувати неякісно та з відхиленням від проекту виконані роботи;

– своєчасно повідомляти Замовника про готові для прийому обсяги робіт і об’єкта в цілому.

4.2. Підрядник має право:

– одержувати оплату за виконані обсяги робіт в розмірах і у строки, передбачені календарним планом;

– залучати за своїм вибором для виконання певних обсягів робіт субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші організації;

Продовження додатка 13

– _________________ (інші права).

4.3. Замовник зобов’язаний:

– забезпечити своєчасну передачу Підрядникові проектно-кошторисної документації не пізніше ___ днів після набуття чинності цим Договором;

– не пізніше ___ днів після повідомлення Підрядника про виконання певного обсягу робіт згідно з календарним планом забезпечити їх приймання і здійснити оплату в передбаченому цим Договором обсязі;

– не пізніше ___ днів після отримання від Підрядника повідомлення про завершення будівництва направити комісію для приймання збудованого об’єкта. Комісія повинна здійснити приймання об’єкта в порядку, установленому відповідним чинним законодавством, не пізніше ___ днів від початку її роботи.

4.4. Замовник має право:

– контролювати стан та якість виконання будівельних робіт і вимагати від Підрядника за рахунок останнього усувати виявлені відхилення від проекту та переробляти неякісно виконані роботи;

– _________________ (інші права).


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.