Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 7. Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища

Нормативний матеріал:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України. - 1996 р.- № 30.- Ст. 141;

2. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради України.- 1991 р.- № 41.- Ст. 546;

3. Податковий кодекс України від 16 лютого 2011 року // Відомості Верховної Ради України . – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст.112

4. Закон України „Про інформацію” від 2 жовтня 1992 року// Відомості Верховної Ради України.- 1992 р.- № 48.- Ст. 650;

5. Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 6 вересня 2005 року// Відомості Верховної Ради України.- 2005 р.- № 48.- Ст. 483;

6. Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459// http://portal.rada.gov.ua/;

 

Література:

1. Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О. О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.

2. Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.

3. Екологічне право України: Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів/ Погрібний О. О., Каракаш І. І. та ін./ за ред. Попова В. К. та Гетьмана А. П.- Х.: Право, 2001 р.- 480 с.

4. Екологічне право України: Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів / за ред.. Каракаша І.І. – Одеса : Фенікс, 2012.- 788с.

5. Малишко М. І. Екологічне право України: Навчальний посібник.- К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2001.- 392 с.

6. Костицький В. Плата за природокористування (економіко-правові питання) // Право України. – 1997. - № 8.7. Костицький В. Правові питання плати за забруднення навколишнього середовища // Право України. – 1997. - № 12.

8. Костицький В. Екологічне страхування // Право України. – 1998. - № 11.

9. Турлова Ю. Критерії визначення поняття «збір за забруднення НПС» // Право України. – 2002. - № 2.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Тема 8. Правове регулювання охорони та використання природних ресурсів

Нормативний матеріал:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України.- 1996 р.- № 30.- Ст. 141;

2. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року// Відомості Верховної Ради України.- 1994 р.- № 36.- Ст. 340;

3. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року// Відомості Верховної Ради України.- 1995 р.- № 24.- Ст. 189;

4. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року// Відомості Верховної Ради України.- 2002 р.- № 3-4.- Ст. 27;

5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року// Відомості Верховної Ради України.- 2003 р.- № 40-44.- Ст. 356;

6. Лісовий кодекс України у редакції від 8 лютого 2006 року//http://portal.rada.gov.ua/;

7. Закон України „Про власність” від 7 лютого 1991 року// Відомості Верховної Ради України.- 1991 р.- № 20.- Ст. 249.

8. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради України.- 1991 р.- № 41.- Ст. 546.

9. Закон України „Про рослинний світ” від 9 квітня 1999 року// Відомості Верховної Ради України.- 1999 р.- № 22-23.- Ст. 198;

10. Закон України „Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 року// Відомості Верховної Ради України.- 2002 р.- № 14.- Ст. 97;

11. Закон України „Про оренду землі” у редакції від 2 жовтня 2003 року// Відомості Верховної Ради України. - 2004 р.- № 10.- Ст. 102.

 

Матеріали судової практики

1. Про застосування Закону України «Про оренду землі»: лист Вищого арбітражного суду України від 14 січня 1999 року.

2. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з захистом права власності на землю та землекористування: роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 27 червня 2001 року // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 3. – 10 вересня.

3. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: постанова пленуму Верховного суду України від 16 квітня 2004 року // Право України. – 2004. – № 9. – С. 153-160

4. Про деякі питання практики вирішення спорів пов’язаних із застосуванням земельного законодавства: Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України від 16 листопада 2001 року // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 1.

5. Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства: рекомендації Вищого господарського суду України від 02.02.2010 року № 04-06/15 // www.scourt.gov.ua/

6. Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року N 7 "Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ": постанова пленуму Верховного суду України від 19.03.2010 року № 2 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0002700-10

7. Спір про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу розливом нафти: Ухвала Верховного Суду України від 26.12.2001(витяг) //Рішення Верховного Суду України. - 2002р.

8. Про зобов'язання надати (видати) спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами: Постанова Вищого господарського суду України № 22/698 від 22.06.2004// http://www.arbitr.gov.ua

9. Спір про визнання незаконними змін і доповнень до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів: Витяг з ухвали Верховного суду України від 28.10.1998 //Вісник Верховного Суду України. - 1999.- №2. С.47-49.

10. Про стягнення збитків, заподіяних водним ресурсам: Постанова Вищого господарського суду України № 41/214 від 18.12.2007// http://www.arbitr.gov.ua

11. 5. Про спонукання продовжити термін дії договору оренди водного об'єкта (ставка): Постанова Вищого господарського суду України №7/206-06 від 13.06.2007//http://www.arbitr.gov.ua

12. Про стягнення збитків, які заподіяні в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: Ухвала Верховного суду України №3-1358к08 від 03.04.2008 // http://www.scourt.gov.ua;

13. Спір про стягнення збитків за викиди стаціонарними джерелами забруднюючих речовин в атмосферне повітря за відсутності необхідного дозволу: Постанова Вищого господарського суду України № 2-22/5636-2004 від 25.01.2005 // http://www.arbitr.gov.ua;

14. Про стягнення шкоди, заподіяної внаслідок перевищення гранично допустимих норм концентрації забруднюючих речовин при здійсненні викидів в атмосферне повітря: Постанова Вищого господарського суду України № 19/79 (14/135) від 23.10.2007 // http://www.arbitr.gov.ua;

15. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17 // Вісник Верховного Суду України. - 2005.- № 1.- С. 1.

16. Про незаконне використання земель державного лісового фонду: Постанова Сімферопольського районного суду м. Сімферополя АР Крим № 33-146/06 від 19.07.2006 // Архів Сімферопольського районного суду м. Сімферополя АР Крим. - 2006 рік.

17. Про стягнення збитків завданих тваринному світу внаслідок незаконних дій: Постанова Вищого господарського суду України № 19/1/06 від 31.07.2007 // http://www.arbitr.gov.ua;

Література:

1. Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.

2. Каракаш И.И. Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений: Сборник избранных статей, докладов и рецензий (1997-2007).- Одесса: Фенікс, 2007.- 430с.

3. Природоресурсове право України: Навч.посіб./За ред.І.І.Каракаша.- К.:Істина, 2005.-376с.

4. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: у 2-х томах/ за ред. Шевченко Я. М.- К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре””, 2003 р.

5. Экологическое право Украины: Учебное пособие /Под.ред. Гетьмана А.П., Шульги М.В.- Х.:ООО «Одиссей», 2008 - 464с.

6. Екологічне право України: Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів / за ред.. Каракаша І.І. – Одеса : Фенікс, 2012.- 788с.

7. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу. Монографія. – К.: Юрінком Інтер. – 2006. – 554 с

8. Каракаш І. Право поділеної власності на природні ресурси у законодавстві України // Право України. – 2001. - № 3. - С.82.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.