Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Аналіз виконання зобов'язань за експортними операціях

При аналізі експортних операцій необхідно:

• визначити виконання зобов'язань щодо вартості, фізичного обсягу, кількості експортованих товарів, термінів їх постачань та якості;

• встановити фактори, що вплинули на ці показники, і визначити їх вплив;

• з'ясувати причини недовиконання зобов'язань за тими чи іншими позиціями.

Аналіз проводиться в такій послідовності: спочатку визначають виконання зобов'язань по товарах і товарних групах, потім – по країнах експорту й окремо за підсумками експорту в розвинуті країни і країни, що розвиваються; по закінченню результати аналізу узагальнюються і об'єднуються в цілому. Виклад обробленої аналітичної інформації здійснюється у зворотному порядку: оцінка роботи в цілому по об'єднанню чи фірмі, потім по країнах, товарних групах, товарах.

Інформацію для аналізу можна одержати з оперативного обліку і звітності об'єднання.

У ході аналізу насамперед обчислюються відсотки виконання зобов'язань щодо вартості та фізичного обсягу як для окремих товарів, так і для їх сукупності (підсумкові показники). Виконання зобов'язань щодо вартості для підсумкового показника розраховується за формулою

(8.1)

де Рф і qф - фактичні ціни і звітна (фактична) кількість товарів;

Р0 і q0 - планові ціни і планова кількість цих товарів.

Відсоток виконання зобов'язань з експорту товарів щодо фізичного обсягу для зведеного показника (підсумку) обчислюється за формулою

(8.2)

де — планова вартість експорту;

— вартість експорту за звітом, перерахована за плановими цінами (фізичний обсяг).

При постійно змінній кон'юнктурі ринку фактор «цін» може вплинути на виконання зобов'язань з експорту товарів. Як відомо, рівень експортних цін залежить від зміни продуктивності праці у відповідній галузі виробництва, від співвідношення попиту та пропозиції товарів на ринку, від зміни курсів валют. Рівень експортних цін конкретних угод залежить також від уміння використовувати кон'юнктуру ринку. Останній фактор у свою чергу визначається правильністю вибору ринку, часом появи на ринку, оптимальним для даного моменту розміром пропонованої товарної партії, одержанням у процесі укладання угоди оптимальної ціни на товар і найбільш вигідних умов постачання і реалізації товару.При аналізі виконання зобов'язань за експортом слід також відповісти на запитання про те, наскільки правильно об'єднанням чи фірмою була використана кон'юнктура ринку.

У нашому випадку фактор ціни є основним, таким, що найбільшою мірою вплинув на недовиконання зобов'язань по експорту товарів за вартостю.

Недовиконання зобов'язань по експорту товарів щодо фізичного обсягу може бути викликане різноманітними причинами (запізнення в постачанні товарів для експорту з боку постачальників, затримки в транспортуванні товарів, труднощі з реалізацією товарів у конкретній країні у зв'язку зі зростаючою конкуренцією, якісною характеристикою товару та ін.).

Аналіз виконання зобов'язань по торгових угодах тісно узгоджується з аналізом виконання зобов'язань по контрактах. Інформацію для аналізу отримують з оперативних звітів про постачання товарів по угодах із країнами. Звіт дозволяє з'ясувати:

1) у якому обсязі реалізовано товарний контингент угоди (тобто скільки і на яку суму було укладено контрактів за рахунок угоди);

2) на яку величину і на яку суму виконано зобов'язання по контрактах (товари поставлені);

3) які контракти і на яку суму виявилися простроченими виконанням.

Для більш повної характеристики роботи підприємства на цій ділянці доцільно обчислити показники прострочень постачань товарів за звітний і попередній роки:

(8.3)

де — сума контрактів, прострочених протягом року,

— сума контрактів, що підлягають виконанню за цей рік.

Якість експортних товарів повинна відповідати технічним умовам замовлень. У протилежному випадку іноземні покупці можуть пред'явити рекламації, що завдають шкоди авторитету комбінату як експортера товарів і знижує розмір виторгу за товари на суму вдоволених рекламацій. Аналіз цієї ділянки роботи підприємства за звітний період доцільно проводити в порівнянні з аналогічними показниками минулих періодів. Як критерій при оцінці роботи з якості товарів можна використовувати показник процентного відношення суми вдоволених рекламацій до вартості поставлених товарів.

Під конкурентноздатністю товарів і послуг розуміється їхня здатність витримати порівняння з аналогічними товарами і послугами інших виробників і продаватися у зв'язку з цим за цінами не нижче середньоринкових. Рівень конкурентноздатності товарів і послуг визначається сукупністю різних техніко-економічних факторів: якість і собівартість, форми і методи торгівлі, ціни, умови і терміни постачання і транспортування, відповідність вимогам моди й умовам місцевого ринку, види і форми розрахунків і платежів з покупцями, престиж виробника і продавця («ціна» фірми), престиж товару (товарний знак), ефективність реклами та ін.

Найбільш складним є встановлення конкурентноздатності високотехнологічної продукції. Основні фактори її конкурентноздатності – якість і собівартість, обумовлені багатьма параметрами, набір яких більш складний і різноманітний, порівняно з товарами інших категорій.

Як уже відзначалося, для більш повної характеристики експортної роботи об'єднання експорту товарів і послуг за звітний рік порівнюється з експортом за попередній рік. Таке порівняння доцільно проводити за кілька років (наприклад, за 5 - 10). Мета такого дослідження – встановити, які зміни відбулися в товарній структурі експорту, в появі та розвитку нових видів експорту і його географічному напрямку, як змінився обсяг експорту в поточних і в постійних (базових) цінах, як змінилися в середньому експортні ціни. При вивченні динаміки експорту за ряд років обчислюються також темпи приросту експорту за кожний рік і середньорічний темп приросту експорту за весь досліджуваний період.

Дані про експорт за досліджувані роки групуються по країнах і по товарах в аналітичних таблицях. По кожному рядку таблиці (країна, товар чи підсумок) обчислюються індекси вартості, фізичного обсягу та цін. Ці індекси й покажуть, якою мірою і де змінилися вартість і фізичний обсяг експорту та середні експортні ціни.

Для одержання відповіді на питання про зміну вартісної структури експорту по країнах і по товарах складаються таблиці, в яких по кожному рядку (країна чи товар) показують для кожного порівнюваного року суму експорту в тисячах доларів і її питому вагу у відсотках до загального підсумку.

По товарних групах, що включають і кількісно, і якісно порівнянні товари можна обчислити індекс кількісної структури, обчислений за формулою

(8.4)

де q1 — кількість товарів поточного періоду,

р0 — базові ціни цих товарів,

р0 — середня ціна товарів базового періоду.

Середня ціна обчислюється за формулою

(8.5)

Якщо індекс кількісної структури виявиться більше одиниці, то це буде означати, що в межах товарної групи підвищилася частка кількості більш дорогих товарів за рахунок зниження частки більш дешевих товарів. При зворотній зміні структури індекс виявиться менше одиниці.

За наявними даним визначають тенденцію розвитку експорту по вартості та структурі.

Обчислюють п'ять індексів:

індекс вартості (Іpq)

(8.6)

індекс цін (Іp)

(8.7)

індекс фізичного обсягу (Іq)

(8.8)

Останній індекс являє собою добуток індексу кількості й індексу структури, тобто зміна фізичного обсягу викликається сукупною зміною кількості й кількісної структури товарів. Вплив кожного з цих факторів визначають окремо;

індекс кількості (Ікіл)

Перш ніж обчислити Ікіл , потрібно визначити середню ціну товарів:

(8.9)

(8.10)

індекс структури (Істр)

(8.11)

Додавання кількості й структури і дасть величину фізичного обсягу.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.