Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Історичний досвід та особливості функціонування ВЕЗ у різних країнах (довідково)

У 1992 році створена Північноамериканська зона вільної торгівлі у складі США, Канади і Мексики (НАФТА). Цей но­вий економічний простір характеризується сукупним обсягом виробництва у 7 трильйонів доларів і нараховує 360 мли. спо­живачів.

Зараз ВЕЗ існують майже у всіх промислово розвинутих країнах. Але більше всього їх у США - майже 200. Найстаріша ВЕЗ у Нью-Йорку. Крім того, вони діють у Бостоні, Чикаго, Клівленді, Сан-Франциско, Сіетлі та інших містах.

Але найбільше поширились ВЕЗ у країнах, що розвивають­ся. У 1981 році у цих країнах було 96 зон, а на початок 1990 р. - вже майже 300. До середини 90-х років кількість зайнятих у ВЕЗ в країнах, що розвиваються перевищила 3 млн. чол. (табл.7.1).

 

Таблиця 7.1 Збільшення кількості експортно-виробничих зон у країнах, що розвиваються (1970 - 1995рр.)

 
Кількість країн і районів з ВЕЗ
Кількість діючих ВЕЗ
Кількість зайнятих у ВЕЗ
Орієнтовний рівень експорту ВЕЗ (млн. дол. США)

 

Експорт з світових ВЕЗ складає 20% загальносвітового екс­порту та значну частину експорту багатьох держав, в яких вони розташовані. У таблиці 7.2 наведені статистичні дані по країнах, які активно розвивають ВЕЗ.

 

Таблиця 7.2 Об'єми експорту світових ВЕЗ (по країнах)

Країна Загальний середньорічний приріст експорту 1990 - 1999 pp.,% Доля зон в загальному експорті країни, % Вартість експорту з зон, млрд.долл. в рік
Домініканська Республіка   82,2 4,1
Туніс 5.9 67,4 4,0
Китай 13,5 56,9 104,6
Сальвадор 16,8 48,6 1,2
Філіппіни 16,5 40,9 12,1
Мексика 14,4 45,2 53,1
Марокко 6.4 34,7 2,6
Бангладеш 15,2 13,4 0,7
Світ у цілому 5.4    

Класифікація видів ВЕЗУ міжнародній практиці нараховується понад трьох десятків різновидів вільних економічних зон. За матеріалами ООН, зустрічаються такі їх види: митна, безмитна, зовнішньотор­говельна, торговельна, безмитна торговельна, особлива еко­номічна, спеціальна, вільна, відкрита, промислово-торговельна, виробнича, промислова, промислово-експортно-виробнича, екс­портно-виробнича, експортна, привілейована підприємницька, сприяння інвестиціям, спільного підприємництва, спільна, "Мак’юладорас" (мексиканський термін зони), економічного і на­уково-технічного розвитку, техніко-впроваджувальна, науково-технічна, страхових і банківських послуг та ін.

При всій цій різноманітності, мова йде, по суті, про одне і те ж явище - створення господарських анклавів, які мають без­митний або пільговий режим ввезення і вивезення товарів, певну обмеженість у торговельному і валютно-фінансовому відно­шенні від решти території приймаючих країн, тісний зв'язок зі світовим ринком та активне залучення іноземного капіталу.

Досвід функціонування ВЕЗ дозволяє провести їх класифікацію за видами (рис. 7.5):

* комплексні спеціальні економічні зони виробничого ха­рактеру. Такі зони доцільно створювати на порівняно об­межених територіях, які мають сприятливе географічне положення на перехрестях міжнародних транспортних систем. Це безмитні зони, в яких створюються умови для широкого залучення іноземного капіталу і де можна створити для цього необхідну інфрас­труктуру;

* зони вільної торгівлі - вільні митні зони і порти, транзитні зони;

* промислово-виробничі зони, у т.ч.:

- експортні промислові зони, які орієнтовані,головним чином, на зовнішню торгівлю;

- імпортно-промислові зони та зони по заміщенню імпорту, які покликані забезпечити країну, що приймає, сучасними товарами, а місцеві підприємствапередовою технологією;

 

Рис. 7.5. Класифікація вільних економічних зон

 

* парки технологічного розвитку створюються на основі існуючого у країні, що приймає, науково-технічного по­тенціалу, за участі іноземного капіталу і з використанням зарубіжного досвіду;

* сервісні (зони страхових і банківських послуг, офшорні);

* туристичні зони та ін.

На практиці, у більшості випадків, характерне об’єднання різних форм діяльності. Вузькоспеціалізовані зони (за винятком зон вільної торгівлі) в наш час зустрічаються досить рідко.

За типом організації ВЕЗ поділяються, перш за все, на експортно-орієнтовані (як правило, анклавні) зони та зони імпортозаміщення.

Аналіз статей, що відображають сучасний стан вільних економічних зон у світовій економіці, які опубліковані у за­рубіжних виданнях, дозволяє запропонувати такі типи ВЕЗ (табл. 7.3). Ця класифікація відзначається наявністю при­кладів за кожним типом ВЕЗ і відрізняє зони залежно від цілей створення.

 

 

Таблиця 7.3 Типи вільних економічних зон та їх основні характеристики

Тип ВЕЗ Цілі створення Характеристика Приклади
Вільні митні (податкові зоны). (Duty -'tax free areas. Free parts) Зростання вантажообігу і залучення необхідних товарів Звільнення від митних податків, податків на імпортний товар і непрямих податків на товари, що не порушують кордони митної території країни Вільний порт Гамбург, території підзон вільної торгівлі у США
Продаж, вільний від митних податків. (Duty/tax free areas). Збільшення товарообігу країни і, в, певній мірі, зростання вітчизняного виробництва Відміна тарифів і непрямих податків для осіб, які мешкають за кордоном або виїжджають за кордон Безмитні магазини в міжнародних аеропортах, наприклад. Шеннон
Зони вільної банківської діяльності (Free banking zones ) Підвищення конкурентоспромож-ності вітчизняних банків Відміна вимог щодо мінімальних банківських резервів, регулювання норми проценту тощо. Тепер застосовується тільки у відношенні до зарубіжних клієнтів Банки, які діють на валютних євроринках, наприклад, у Люксембурзі, Лондоні
Зони вільної страхової діяльності (Free insurance zones) Підвищення конкурентоспромож-ності вітчизняних страхових організацій Відміна обмежуючого страхового регулювання, яке діє у даній країні. Тепер застосовується тільки у відношенні до зарубіжних клієнтів Ллойди у Лондоні. Зона вільної страхової діяльності у Нью-Йорку
Зони вільної торгівлі (Free trade zones) Збільшення товарообігу країни і, у певній мірі, зростання вітчиз­няного експортного виробництва Відміна тарифів, непрямих І прямих податків; гарантування механізму митних формальностей Шрі-Ланка. Малайзія, Єгипет, Сінгапур, Тайвань
Зони експортного виробництва (Export processing zones) Зростання експортного потенціалу країни за рахунок розвитку конкурентоспромож-ності виробництва Відміна тарифів, непрямих і прямих податків; гарантування мінімуму митних формальностей; експортні пільги Республіка Корея. Маврикій, Мексика, Індія
Зони вільного підприємництва (Free economic activity zones) Сприяння переходу країни до ринкової економіки Відміна тарифів, інших обмежень, які стримують розвиток спільного підприємництва Польща, Китай

 

За розмірами ВЕЗ можна поділити на крупно-, середньо- і дрібномасштабні. До першого типу можна віднести, напри­клад, вільну зону Манауса в Бразилії (3,6 млн. кв. км), та ВЕЗ Китаю – по декілька десятків тисяч квадратних кілометрів. До другого типу частину ВЕЗ, кожна площею по декілька десятків квадратних кілометрів. Третій тип становлять "міні-зони", площею декілька десятків гектарів і часто обмежені територією окремих підприємств.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.