Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ

Узагальнюючі показники ефективності - характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, окупність витрат; включають такі показники:

1. Виробництво чистої продукції на одиницю витрат ресурсів

Формула: чиста продукція (тис.грн.) / ресурси (тис.грн.). Як ресурси в розрахунках визначені активи підприємства (баланс ст. 280), у тому числі ОФ, запаси, кошти, дебіторська заборгованість.

Чиста продукція – сума чистого прибутку і ФОТ.

Чистий прибуток – прибуток після сплати всіх податків (фінансовий результат від звичайної діяльності).

Сутність: Внесок підприємства у свій розвиток (зростання економічного потенціалу, що зростає внаслідок створення додаткового продукту) і розвиток національної економіки як складеної з економічного потенціалу всіх національних підприємств і домогосподарств (працівників підприємств).

Значення: При підвищенні ефективності виробництва підвищується віддача ресурсів – значення показника росте.

2. Рентабельність продукції за виробничою собівартістю

Формула: валовий прибуток (тис.грн.) / собівартість реалізованої продукції (тис.грн.).

Валовий прибуток – виторг мінус собівартість реалізованої продукції.

Собівартість реалізованої продукції не включає інші операційні доходи і витрати, адміністративні витрати, витрати на збут.

Сутність: Досягнення економічного ефекту (прибутку) від реалізованої продукції порівняно зі зробленими фактичними витратами на виробництво даної продукції – обсяг прибутку з 1 грн. витрат.

Значення: Чим вище значення показника – тим ефективніше підприємство.

3. Рентабельність виробництва

Формула: валовий прибуток (тис.грн.) / (залишкова вартість основних фондів (тис.грн.) + оборотні активи (тис.грн.))Залишкова вартість ОФ – первинна вартість за мінусом амортизаційних відрахувань.

Оборотні активи – запаси (виробничі, незавершеного виробництва, готової продукції), дебіторська заборгованість, кошти.

Сутність: Досягнення економічного ефекту від засобів виробництва – обсяг прибутку з 1 грн. вартості оборотних коштів і ОФ.

Значення: Чим вище значення показника, тим ефективніше підприємство.

4. Рентабельність продажів

Формула: чистий прибуток (тис.грн.) / виторг від реалізації (тис.грн)

Сутність: Частка чистого прибутку в загальному обсязі продажів

Значення: Чим вище значення показника – тим ефективніше підприємство.

5. Витрати на 1 грн. товарної продукції.

Формула: собівартість виробленої продукції (тис.грн.) / обсяг продукції (тис.грн.)

Сутність: Ефективність використання засобів на виробництво продукції.

Значення: Чим нижче значення показника – тим ефективніше підприємство.

Показники ефективності використання праці - характеризують ефективність використання робочого часу, зростання продуктивності праці, темпи росту фонду заробітної плати, зміна трудомісткості продукції; включають такі показники:

1) Темпи росту продуктивності (продуктивності) праці.

Продуктивність (продуктивність) праці = Обсяг промислової продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємства без ПДВ, акцизного збору в порівняльних цінах / Кількість відпрацьованих людино-годин, за які була нарахована заробітна плата штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності)

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємства без ПДВ, акцизного збору в порівняльних цінах – обсяг промислової продукції за період у цінах на 1 січня звітного періоду.

Сутність: Показник продуктивності (продуктивності) праці показує виробництво продукції за 1 людино-годину і відбиває ефективність використання трудових ресурсів.

Значення: Зростання цього показника відбиває підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства.

2) Частка приросту продукції за рахунок збільшення продуктивності праці

Формула: Приріст продукції за рахунок збільшення продуктивності праці / Приріст обсягу промислової продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємства без ПДВ, акцизного збору в порівняльних цінах.

У свою чергу, Приріст продукції за рахунок росту продуктивності праці = Зміна продуктивності праці (у порівнянні з попереднім періодом) / Кількість відпрацьованих людино-годин, за які була нарахована заробітна плата штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності).

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємства без ПДВ, акцизного збору в порівняльних цінах – обсяг промислової продукції за період у цінах на 1 січня звітного періоду.

Сутність: при зростанні частки приросту продукції за рахунок збільшення продуктивності приріст продукції відбувається за рахунок більш інтенсивного використання наявних трудових ресурсів.

Значення: при зниженні частки приросту продукції за рахунок продуктивності приріст продукції відбувається за рахунок збільшення кількості працюючих.

3) Відносне вивільнення (додаткове залучення) працівників

Формула: абсолютне вивільнення (додаткове залучення) працівників / Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (за період).

Абсолютне вивільнення (додаткове залучення) працівників = Зміна трудомісткості одиниці продукції (у порівнянні з минулим періодом) * Обсяг промислової продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємства без ПДВ, акцизного збору в порівняльних цінах / Максимальний фонд робочого часу 1-го працівника

Максимальний фонд робочого часу 1-го працівника = Тривалість робочого дня (8 годин) * Кількість робочих днів за півріччя (прийнято 120 днів по всіх періодах як 20 днів * 6 міс.).

4) Коефіцієнт використання фонду робочого часу

Формула: Кількість відпрацьованих людино-годин, за які була нарахована заробітна плата штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності) / Максимально можливий фонд робочого часу

Максимально можливий фонд робочого часу = Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (за період) * Тривалість робочого дня (прийнято 8 годин) * Кількість робочих днів за півріччя (прийнято 120 днів = 20 днів * 6 мес.).

Цей показник відбиває ефективність (повноту) використання фонду робочого часу. При підвищенні ефективності показник прагне до 1.

5) Трудомісткість продукції = Кількість відпрацьованих людино-годин, за які була нарахована заробітна плата штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності) / Обсяг промислової продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємства без ПДВ, акцизного збору в порівняльних цінах.

Обсяг промислової продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємства без ПДВ, акцизного збору в порівняльних цінах – обсяг промислової продукції за період у цінах на 1 січня звітного періоду.

Показник відбиває витрати праці (людино-годин) на випуск 1 грн. продукції.

Зниження цього показника відбиває підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства.

6) Зарплатоємність продукції = ФОТ / Обсяг промислової продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємства без ПДВ, акцизного збору в діючих цінах

Показник відбиває витрати на оплату на випуск 1 грн. продукції.

Зниження цього показника відбиває підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства.

Показники ефективності використання виробничих фондів – характеризують ефективність використання виробничих фондів підприємства, у тому числі зміна фондовіддачі, фондоємності, рентабельності ОФ, а також матеріалоємності продукції як показника удосконалювання технології і закупівель, складаються з таких показників:

1) Загальна фондовіддача = Обсяг промислової продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємства без ПДВ, акцизного збору в діючих цінах / Середня за період залишкова вартість ОФ.

Для розрахунку показників ефективності використання ОФ середня за період вартість ОФ визначена як сума залишкової вартості ОФ на початок і на кінець періоду, поділена на 2.

Показник відбиває виробництво промислової продукції на 1 грн. вартості ОФ.

Зростання показника відбиває підвищення ефективності використання ОФ.

2) Фондовіддача активної частини основних фондів = Обсяг промислової продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємства без ПДВ, акцизного збору в діючих цінах / Середня за період залишкова вартість активної частини ОФ = вартості 2-ий і 3-ій груп ОФ (без будинків і споруджень, комп'ютерної й офісної техніки)

Показник відбиває виробництво промислової продукції на 1 грн. вартості активної частини ОФ.

Зростання показника відбиває підвищення ефективності використання активної частини ОФ.

3) Рентабельність ОФ = Валовий прибуток / Середня за період залишкова вартість ОФ

Показник відбиває кількість прибутку отриманої з кожної гривні вартості ОФ.

Зростання показника відбиває підвищення ефективності використання ОФ.

4) Фондоємність продукції = Середня за період залишкова вартість ОФ / Обсяг промислової продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємства без ПДВ, акцизного збору в діючих цінах

Показник зворотний фондовіддачі.

Падіння показника відбиває підвищення ефективності використання ОФ.

5) Матеріалоємність продукції = Матеріальні витрати / Обсяг промислової продукції (робіт, послуг) за оптовими цінами підприємства без ПДВ, акцизного збору в діючих цінах

Показник відбиває витрати матеріальних ресурсів на 1 грн. виробленої продукції.

Падіння показника відбиває підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.

Показники ефективності використання фінансових засобів – характеризують ефективність використання фінансових ресурсів підприємства, у тому числі ефективність використання оборотних коштів, ефективність інвестицій, складаються з таких показників:

1) Оборотність оборотних коштів

Формула: виторг від реалізації (тис.грн.) / оборотні активи (тис.грн.)

Сутність: Обсяг виручки від реалізації, що приносить кожна грн. оборотних коштів.

Значення: Чим вище значення показника – тим ефективніше підприємство.

2) Рентабельність оборотних коштів

Формула: чистий прибуток (тис.грн.) / оборотні активи (тис.грн.)

Сутність: одержання економічного ефекту від оборотних коштів – обсяг прибутку з 1 грн. вартості оборотних коштів.

Значення: чим вище значення показника – тим ефективніше підприємство.

3) Відносне вивільнення оборотних коштів

Формула: абсолютне вивільнення оборотних коштів (тис.грн.) / оборотні активи (тис.грн.)

абсолютне вивільнення оборотних коштів (тис.грн.) = Виторг від реалізації за звітний період * (Тривалість обороту ОС у попередньому періоді – Тривалість обороту ОС у звітному періоді)

Сутність: досягнення економічного ефекту від оборотних коштів – обсяг прибутку з 1 грн. вартості оборотних коштів.

Значення: чим вище значення показника – тим ефективніше підприємство.

4) Питомі капітальні вкладення (на 1грн. приросту продукції)

Формула: обсяг капітальних вкладень (тис.грн.) / приріст обсягу продукції (тис.грн.)

Сутність: на що орієнтовано підприємство: на стратегічний розвиток чи на поточне споживання.

Значення: Чим вище значення показника – тим більше орієнтовано на стратегічний розвиток (а не на поточне споживання) – тим більше імовірність ефективної роботи підприємства в майбутньому. Іноді значення може знижуватися при значному збільшенні обсягів виробництва, але після таких стрибків рівень вкладень повинен зростати.

5) Рентабельність інвестицій

Формула: чистий прибуток (тис.грн.) за звітний період / обсяг капіталовкладень (тис.грн.) за звітний період

Сутність: яка буде рентабельність таких інвестиційних вкладень, якщо обсяг прибутку від них складе таку ж величину, як за звітний період, чи достатньо буде прибутку для фінансування таких самих інвестиційних вкладень у наступні за звітним періоди.

Значення: чим вище значення показника – тим ефективніше підприємство.

6) Окупність інвестицій

Формула: обсяг капіталовкладень (тис.грн.) за звітний період / чистий прибуток (тис.грн.) за звітний період

Обсяг капіталовкладень (капітальні інвестиції), у тому числі капітальне будівництво, придбання машин і устаткування, капітальний ремонт, інвестиції в нематеріальні активи.

Сутність: за скільки років окупляться інвестиційні вкладення (вкладені в даний період), за умови, якщо обсяг прибутку складе таку ж величину в наступний період віддачі (виробництва, продажу) від цих інвестиційних вкладень.

Значення: чим вище значення показника – тим ефективніше підприємство.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.