Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Використання при аналізі ЗЕД критеріїв і показників проектного аналізу (довідково)

При аналізі проектів в сфері ЗЕД можуть застосовуватись критерії ефективності проектів, що використовуються в проектному аналізі:

а). Засновані на дисконтованих оцінках:

1) чистий приведений ефект (NPV);

2) індекс рентабельності інвестицій (P);

3) внутрішня норма прибули (IRR);

4) модифікована внутрішня норма прибутку (МIRR);

5) дисконтований строк окупності інвестицій (DPP).

б). Засновані на облікових оцінках:

1) строк окупності інвестицій (РР);

2) коефіцієнт ефективності інвестицій (ARR).

Аналіз фінансового стану підприємства, на базі якого реалізується проект, передбачає комплексне дослідження поточного стану і його прогноз на період реалізації проекту. Під час фінансового аналізу оцінюють фінансову здатність проекту і підприємства, що буде для нього базовим.

Схема аналізу включає етапи:

1). Аналіз грошових потоків підприємства: доходи, витрати, прибуток, їхнє виконання, амортизаційні відрахування, середньомісячний приріст ресурсів підприємства;

2). Аналіз ліквідності балансу підприємства: оцінка активів і пасивів підприємства, зміна ліквідних активів, оцінка короткострокових зобов'язань, середньомісячні обсяги продажів і прибутку;

3). Аналіз фінансової стабільності підприємства, співвідношення власних і позикових засобів, джерела формування запасів і витрат, власні оборотні кошти;

4). Аналіз платоспроможності підприємства, співвідношення активів і боргових зобов'язань підприємства, показники рентабельності продукції підприємства і капіталу;

5). Оцінка поточної ринкової вартості підприємства і її прогнозування у випадку реалізації проекту;

6). Організація обліку і фінансове планування на підприємстві.7). Аналітичний облік грошових потоків на підприємстві.

8). Ділові якості фінансових менеджерів.

Для визначення економічної цінності проекту використовують такі поняття, як: альтернативна вартість, тіньові ціни, невідчутні (непрямі) вигоди і витрати, транспортні платежі й ін.

В основному оцінка економічної цінності проекту базується на методології приростної природи вигод і витрат, що визначає економічні вигоди, як позитивні результати, що одержує суспільство від реалізації проекту, а економічні витрати - як усі негативні впливи, що супроводжують проект.

У формалізованому вигляді це можна записати:

,

де E - економічна цінність проекту;

E1 - приріст економічних вигод;

Е2 - приріст економічних витрат.

Необхідно визначити наскільки позитивні результати (вигоди) перевищують його негативні наслідки (витрати) і який буде розмір виграшу суспільства.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И.П.Фаминского. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 512 с.

2. Бланк А.И., Управление прибылью. – К.: Ника – Центр, 1998. – 544 с.

3. Вичевич А.М., Максимец О.В. Анализ ВЭД: Учебное пособие. – Львов: Афиша, 2002. – 100 с.

4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов / Л.Е. Стровский, С.К. Кадашнев, Е.А. Паршина и др.; Под. ред. проф. Л.Е.Стровского. – 2-е изд., пере раб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 823 с.

5. Миролюбова Т.В. Совершенствование ВЭД предприятия в условия рыночной экономики: Автореферат диссертации на соискание уч. ст. канд. экон. наук. – Екатеринбург, 1992.

6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА – М., 2002. – 326 с.

7. Яковлев А.И. Усовершенствование методов определения эффективности ВЭД // Финансы Украины. – 1998.- № 9. – С. 28-34.

 

Контрольні питання:

1. Базова концепція економічного аналізу (сутність)

2. Мета економічного аналізу

3. Які види економічного аналізу розрізняють в залежності від часу проведення аналітичної роботи щодо плану і зобов'язань за торговими угодами (перелік)

4. Які види економічного аналізу розрізняють у залежності від ступеня охоплення діяльності об'єднань і кола питань за досліджуваними показниками діяльності (перелік)

5. Кількісні показники ЗЕД (перелік)

6. Якісні показники ЗЕД (перелік)

7. Класифікація факторів, що впливають на показники (перелік)

8. Основні завданнями аналізу ЗЕД підприємств (перелік)

9. Завданнями при аналізі зобов’язань по експортних операціях підприємств (перелік)

10. Послідовність аналізу зобов’язань по експортних операціях підприємств (перелік)

11. Сутність розрахунків по виконанню зобов’язань

12. Показник прострочень постачань товарів за звітний і попередній роки (формула)

13. Економічна ефективність (сутність)

14. Завдання аналізу ефективності ЗЕД (перелік)

15. Результат аналізу ЗЕД

16. Модель комплексного аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

17. Для чого розробляється система пріоритетів досліджуваних показників ефективності

18. Класифікація факторів, що впливають на ефективність ЗЕД (перелік)

19. Види оціночних показників економічної ефективності ЗЕД (перелік)

20. Коефіцієнт кредитного впливу (формула)

21. Основні етапи побудови системи моніторингу показників ефективності (перелік)

22. Сутність визначення ефективності ЗЕД за методикою Миролюбової

23. Групи показників Збалансованої Системи Показників (перелік)

24. Що характеризують узагальнюючі показники ефективності

25. Які показники входять до групи узагальнюючих показників ефективності (перелік)

26. Які показники входять до групи показників ефективності використання праці (перелік)

27. Які показники входять до групи показників ефективності використання виробничих фондів (перелік)

28. Які показники входять до групи показників ефективності використання фінансових засобів (перелік)

29. Сутність методики нормування для розрахунку інтегральних показників ефективності та побудови графіків динаміки показників

30. Критерії ефективності проектів, що використовуються в проектному аналізі (перелік)

 


ТЕМА 9


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.