Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

База даних автоматизованої системи державного земельного кадастру

Склад інформації, що міститься в кадастрових базах даних, відповідає функціональним завданням, які реалізуються на різних рівнях АС ДЗКУ. Застосування ПС-технологій і геореляційних моделей баз даних дає можливість інтегрувати у базах даних АС ДЗКУ як семантичну (атрибутивну), так і картографічну (просторову) інформацію.

Для представлення семантичних об'єктів кадастрових баз даних використовують реляційні відношення (таблиці) й термінологію реляційної алгебри. Виділяють об'єктні відношення та відношення-зв'язки. Серед об'єктних відношень розрізняють основні й допоміжні. До основних належать відношення, атрибути яких мають відмінні від "0" значення майже для всіх різновидів даного об'єкта. Допоміжними називають ті відношення, значення атрибутів яких характерні тільки для певної групи різновидів даного об'єкта. До групи допоміжних належать також відношення-класифікатори, відношення-кодифікатори і відношення-довідники. Схема відношення визначається його назвою (комбінація великих літер українського алфавіту) та атрибутами, що знаходяться в круглих дужках і розділені знаком ",".Як ключовий у Реєстрі земельних ділянок використовують атрибут КНід (кадастровий номер земельної

ділянки). Слід зазначити, що при організації баз даних застосовують внутрішні системні коди, які можна використовувати ключові атрибути, але в подальшому при розгляді схем відношень вони умовно опущені. До внутрішньо системної відносять також інформацію про дату заповнення баз даних, про адміністраторів та операторів системи тощо.

Структуру бази даних, описану в термінах мови ІЛМЬ (уніфікованої мови моделювання) у вигляді діаграми класів, наведено на рис. 3.2. Тут база даних кадастрово-реестраційної системи розглядається як абстрактний клас, що складається з шести реєстрів, представлених у вигляді самостійних класів:Реєстру територіальних зон;

Реєстру земельних ділянок;

Реєстру будівель, споруд та їхніх частин (у тому числі квартир);

Реєстру власників і користувачів;

Реєстру правових документів;

Реєстру прав та обмежень. Для визначення обмежень щодо використання конкретної земельної ділянки застосовують засоби ГІС, за допомогою яких встановлюють просторову належність земельної ділянки (чи її частини) до однієї або кількох територіальних зон обмежувального типу з автоматичним формуванням відповідних кортежів у Реєстрі прав та обмежень. Згідно зі статтею 111 Земельного кодексу України державна реєстрація обмеження використання земельної ділянки є обов'язковою.

Реєстр територіальних зон

Під терміном "територіальна зона" розглядатимемо виділений за певними ознаками чи критеріями фрагмент території населеного пункту (або за його межами), який має визначені межі й являє собою сукупність земельних ділянок та їхніх частин. Не виключено, що територіальна зона може знаходитися і в межах однієї земельної ділянки (відносно великих розмірів). Територіальні зони характеризуються єдністю умов використання та забудови і можуть бути різного функціонального призначення. Територіальні зони мають чітко визначений юридичний характер і ті обмеження, які вони встановлюють щодо використання та забудови земельної ділянки в її межах, і є обов'язковими для реєстрації у Реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. Згідно із Цивільним і Земельним кодексами України, Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону земель", "Про екологічну мережу України" та іншими законодавчими актами до територіальних зон обмежувального типу належать такі:

охоронні зони;

зони санітарної охорони;

санітарно-захисні зони;

зони особливого режиму використання земель;

зони прибережних захисних смуг;

зони з несприятливими для будівництва інженерно-геологічними умовами;

зони дії сервітутів;

"червоні" лінії.

Статтями 54 і 112 "Земельного кодексу України" (далі ЗКУ) передбачено створення охоронних зон навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів. Обов'язковими є також охоронні зони вздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їхньої експлуатації, запобігання ушкодженню, а також зменшення їхнього негативного впливу на людей і довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.

Відповідно до статей 48 і 113 ЗКУ навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні й водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їхньої санітарно-епідеміологічної захищеності створюються зони санітарної охорони.

Санітарно-захисні зони (ст. 114 ЗКУ) створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.

Зони особливого режиму використання земель згідно зі статтями 77 і 115 ЗКУ створюються уздовж державного кордону України й навколо військових об'єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, для забезпечення функціонування цих об'єктів, збереження озброєння, військової техніки та іншого військового майна, охорони державного кордону України, а також захисту населення, господарських об'єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об'єктах.

Статтею 72 ЗКУ на земельних ділянках приаеродромних територій земель авіаційного транспорту передбачається особливий режим їх використання. Відповідно до статті 63 ЗКУ для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження й руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель на берегах річок виділяються земельні ділянки смуг відведення з особливим режимом використання, які надаються для створення водоохоронних насаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ тощо.

З метою охорони водних об'єктів від забруднення і засмічення статтею 60 ЗКУ передбачено встановлення прибережних захисних смуг по берегах річок та навколо водойм, ширина яких залежить від величини останніх. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

До територіальних зон несприятливих для будівництва за інженерно-геологічними умовами належать території з неспокійним рельєфом, затопленням та підтопленням ґрунтовими водами, із зсувами, карстами, активними ярами, осіданням, заторфованістю, селями, сейсмічністю.

Межі територіальних зон дії різних видів сервітутів встановлюються шляхом укладання договорів чи іншими правовими документами відповідно до вимог статей 98-102 ЗКУ і являють собою зони проходу чи проїзду через земельну ділянку, зони прокладання та експлуатації лінійних інженерних комунікацій тощо.

Особливе місце серед обмежувальних факторів забудови земельних ділянок займають так звані червоні лінії, які, на відміну від територіальних зон, моделюються не площинними об'єктами із замкнутим контуром, а лінійними. Згідно із Законом України "Про планування і забудову територій" "червоні лінії" -це визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів і території іншого призначення". У містобудівній документації складають план червоних ліній, яким встановлюються межі земель загального користування населених пунктів та єдині умови й обмеження використання земель, визначених для містобудівних потреб, а також визначаються технічні умови для розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури.

Реєстр земельних ділянок

Основне об'єктне відношення РЗД (Основні характеристики земельної ділянки) Реєстру земельних ділянок має таку схему :

гЗДуКНзд3д,г3д,#свк ,#кп ,#кз,#оцп і^стн )'

де: КНЗД - кадастровий номер земельної ділянки (ЗД) ;

Рзп - площа ЗД згідно з правовстановлюючим документом, га; Р3д - площа ЗД розрахована за координатами вузлів полігона ЗД га; #свк - код способу визначення координат вузлів полігону ЗД ; # т — код походження ЗД ; #кз - код категорії земель ЗД ;

#оцп - код виду основного цільового призначення ЗД ; #стн - код актуального стану ЗД .

Як основне розглядають також відношення ККЗД (Координати зовнішніх вузлів полігона ЗД), яке має наступну схему:

ЛЛ _ЗД _311 уКНЗд,#взлвзлвзл,/.взл),

де КНЗД - кадастровий номер ЗД ;

#взл - номер /-го вузла полігона ЗД ; Xвзл, Увзл, 2ВЗЛ - відповідні координати /-го вузла полігона ЗД .

Як основне розглядають також відношення КК ЗД (Координати внутрішніх вузлів полігону ЗД ), яке має таку схему:

КК ЗД _Ш1{КНзд,#ПЛГ ,#взлВЗЛВЗЛ,^ВЗЛ),

де КНзд - кадастровий номер ЗД ; #ПЛГ - код полігона; & взл -номер і-го вузла полігону ЗД ; Xвзлвзл ,2ВЗЛ — відповідні координати /-го вузла полігона ЗД .

Далі наводяться схеми допоміжних відношень Реєстру земельних ділянок. До цієї групи входять відношення, значення атрибутів яких із тих чи інших причин можуть бути необов'язково визначені для всіх земельних ділянок, що ввійшли до основного відношення РЗД.

п. АДР ЗД НП ,д - . ЗД

Відношення ^ — ^ — (Адресний орієнтир ^ , розташованих у

межах населених пунктів) має наступну схему:

АДР -ЗД _НП{КН зд ,# 0БЛ _зд ,#РН_ЗД ,#нп_3д ■>#вул_зд >БУДзд>КВзд),

де РНзд ~ кадастровий номер земельної ділянки ЗД ;

#0БЛ зд - код області місцезнаходження (ЗД);

#РН зд - код адміністративного району місцезнаходження ЗД ;

# нп у, - код населеного пункту місцезнаходження ЗД ;

#вул зд - код вулиці, де розташована ЗД ;

БУДзд — номер будинку, який знаходиться на ЗД ;

КВЗД - номер квартири будинку з номером БУДЗД.

Відношення АДР'_ ЗП _ НП (Адресний орієнтир ЗД , розташованих за межами населених пунктів) має таку схему:

АДР ЗД ~ Н1І(КН3д,#ОБЛЗд ,#РН_ЗД ,#я/7_зд >АДР3д^нп), де РНЗД - кадастровий номер ЗД ;

#0БЛ зд - код області місцезнаходження ЗД ; #РЯ зд - код адміністративного району місцезнаходження ЗД ; #нп іп - код населеного пункту місцезнаходження ЗД : АДР3д __нп - опис особливостей місцерозташування ЗД .

Відношення КРТ _ ЗД (Картографічна документація на ЗД) має наступну схему:

КРТ _ЗД(КНЗД,#КРТЗД), де КНзд - кадастровий номер ЗД ;

# крт зд - код кадастрового плану, на якому розташована ЗД .

Відношення НОЦ ЗД (Нормативна грошова оцінка ЗД) має таку схему:

НОЦ _ЗД(КНзд,НОЦзд,Д _НОЦзд),

де КНЗД - кадастровий номер ЗД ;

НОЦзд - значення нормативної грошової оцінки ЗД ; Д _НОЦзд - дата здійснення (або дата останньої індексації) нормативної грошової оцінки ЗД .

Відношення ЕОЦ __ ЗД (Експертна грошова оцінка ЗД) має наступну схему:

ЕОЦ_ЗД(КНзд,ЕОЦзд,Д_ЕОЦзд),

де КНЗД - кадастровий номер ЗД ;

ЕОЦзд - значення експертної грошової оцінки ЗД ;

Д _ ЕОЦзд - дата здійснення експертної грошової оцінки ЗД ;

КОД ВКН - код виконавця експертної оцінки.

Для забезпечення можливості відстеження хронологічної послідовності еволюції земельних ділянок застосовують відношення РСПЗД

(Ретроспектива ЗД):

рсп_зд(кнзд,кн;д),

де КНзд - кадастровий номер ЗД ;

КН*ЗД - попередній кадастровий номер ЗД .

Інформацію про земельні ділянки, які звільнені від сплати земельного податку згідно з чинним законодавством ( ст. 12 Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про плату за землю") вносять у відношення ЗД_ЗВ_ПОДТ (Земельні ділянки, звільнені від сплати земельного податку), яке має таку схему:

ЗД_ЗВ_ПОДТ(КНзд),

де КНЗД - кадастрові номери ЗД , які звільняються від сплати земельного податку відповідно до чинного законодавства (крім рішень місцевих рад).

Якщо у межах земельної ділянки виділяють фрагменти площі (частки) за певними критеріями чи ознаками (наприклад, за видами функціонального використання, категоріями земельних угідь, агровиробничими групами грунтів, забрудненням, сервітутами, обмеженнями тощо), то інформацію про виділені фрагменти вноситься у відношення ФРГМ ЗД (Фрагмент ЗД) та

КК ФРГМ ЗД (Координати вузлів полігона фрагментів ЗД), які мають наступну схему:

ФРГМ_ЗД(КНЗД,#ФРГМЗДФРГМЗД),

де КНЗД - кадастровий номер ЗД ;

& фргм зд ~ К°Д фрагмента (частки) в межах ЗД ; РфРГМ зд - площа фрагмента (частки).

-^^ _(Р*1 М _ЗД\КГІ зд ,#фргм_ЗД ■>"ВЗЛ_ФРГМ_ЗД ■>■"■ ВЗЛ ФРГМ_ЗД '

¥ 2 )

1 ВЗЛ_ФРГМ_ЗД>^ВЗЛ_ФРГМ_ЗД /'

де КНзд — кадастровий номер ЗД ;

#фргм зд ~ код фрагмента (частки) в межах ЗД ;

% взл фргм зд ~ номеР вузла полігона фрагмента (частки) в межах ЗД ;

Хвзл_фргм_зд^взл_фргм_зд'2'взл_фргм_зд - координати вузла полігона фрагмента (частки).

Бал бонітету ґрунтів земельної ділянки сільськогосподарського призначення та/або її фрагментів відображається відношеннями ББ СГ ПР (Бал бонітету ґрунтів земельної ділянки сільськогосподарського призначення) і ББ _ ФРГМ _ ЗД _ СГ _ ПР (Бал бонітету ґрунтів фрагмента земельної ділянки сільськогосподарського призначення), які мають таку схему:

ЬЬ_Сі _ІІг\Кгізд,пСГу зд ,тгдгр_гр зд '■"*3гр_зд)>

де КНЗД - кадастровий номер ЗД ;

#СГу зд ~~ код ВИДУ сільськогосподарських угідь ЗД ;

#АГР ГР зд - шифр агрогрупи грунтів сільськогосподарось-кого

призначення;

ББГР ,л - значення балу бонітету грунтів ЗД .

ББ_ФРГМ_ЗД_СГ_ПР{КНЗД,#ФРГМЗДСГПР ,#сгу_фргм_зд »

Н АГР ГР ЗД'І)£>ГНТ ФРГМ ЗД'1ФГРМ)'

- -де КНзд - кадастровий номер ЗД ;

% фргм зд сг пр ~ К°Д фрагмента (частки) в межах ЗД сільськогосподарського призначення;

&сгу фргм зд ~ К°Д ВИДУ сільськогосподарських угідь фрагмента (частки) ЗД;

#АГР ГР Зд - шифр агрогрупи ґрунтів сільськогосподарсь-кого призначення;

ББГР ФРГМ зд - значення бала бонітету ґрунтів фрагмента (частки) ЗД ;

РФГРМ - площа фрагмента ЗД .

Інформацію про функціональне використання і вид угідь земельної ділянки та/або її фрагментів (часток) враховують за допомогою відношень ФВ _ УГ _ ЗД

(Функціональне використання та види угідь ЗД) і ФВ _ УГ _ ФРГМ _ ЗД (Функціональне використання та види угідь фрагмента ЗД), які мають наступну схему:

ФВ_УГ_ЗД(КНзд,#ФВ_3д,#уг_зд),

де КНзд - кадастровий номер ЗД ;

#фВ зд - код функціонального використання ЗД ;

#уг_зд - код виду угідь ЗД .

ФБ_У1 ФРІ М _ЗД{КИзд ,#фргм^зд ,#фВ_фрГМ_зд >#уг фргм_зд '-*'фгрм)-> де КНзд - кадастровий номер ЗД ;

ЇЇфргм зд ~~код фрагмента (частки) в межах ЗД ;

їїфв фргм зд ~ код Функціонального використання фрагмента (частки) у межах ЗД;

#ЗУ ФРГМ зд - код виду угідь фрагмента (частки) в межах ЗД ;

Глава 3. Інформаційна база грошової оцінки

ЇЇфрШ - площа фрагмента ЗД .

Реєстри власників та користувачів земельних ділянок

У цьому Реєстрі зосереджена інформація про фізичні та юридичні особи, які є власниками або/та користувачами земельних ділянок. До його складу входять такі основні об'єктні відношення: ФО (Фізичні особи); ЮО (Юридичні особи).

Реєстр ФО (Реєстр фізичних осіб)

ФО(ІКФО,ШБФО,ДНФО,ДОКФО,#дРЖ ,#ОБЛ ,#РНГ ,#нп ,

нзввул, # БУД, # кв, кдфо , ддФО),

де ІКФО — ідентифікаційний код ФО, наданий Державною податковою інспекцією за місцем проживання;

ПІБФО — прізвище, ім'я та по батькові ФО ;

ДНфо — дата народження ФО ;

ДОКФО - дані документа, що посвідчує ФО - тип документа, серія, номер, дата видачі, організація, яка видала документ ФО ; ЇЇ држ ~ код Держави( громадянства) ФО ; ЇЇобл ~ код області постійного проживання ФО ; # — код району постійного проживання ФО ; #ш - код населеного пункту постійного проживання ФО ; НЗВвул ,#БУд ,#кв - поштова адреса постійного проживання ФО ;

КДФО - контактні дані ФО (номер службового або домашнього телефону, факсу, пейджера, електронної пошти); ДДф0 - додаткові дані щодо ФО .

Як ключовий у відношенні ФО використовують атрибут ІКФ0. В разі відсутності ІК система присвоює тимчасовий системний код ІК _ ФО.

Реєстр ЮО (Реєстр юридичних осіб)

Інформація про юридичних осіб - власників та користувачів земельних ділянок - зосереджується у відношенні ЮО (Реєстр юридичних осіб), яке має наступну схему :

ЮЗ

ЮиуІКюо,ґі5Июо,#ОТ]фГ юо ,#дРЖ ,#фв_юо і^обл >™рн '"нп ■>

І~13"вУЛ>"Буд >™кв 'АД ЮО^ДД Ю0)і

де 'Кюо - ідентифікаційний код ЮО (код ЄДРПОУ); НЗВЮ0 - повна назва юридичної особи;

#0ПФГ юо - код організаційно-правової форми господарювання ЮО ; #ФВ юо - код форми власності ЮО ; # ДРЖ - код держави ЮО ;

#0БЛ - код області місцезнаходження постійно діючого органу ЮО ; #рн - код району місцезнаходження постійно діючого органу ЮО; #нп — код населеного пункту місцезнаходження постійно діючого органу ЮО;

НЗВВУЛ,#БУД ,#кв - поштова адреса місцезнаходження постійно діючого органу ЮО;

КДю0 - контактні дані щодо ЮО (номер службового телефону, факсу, пейджера, електронної пошти постійно діючого органу ЮО ); ДДюо ~ додаткові дані щодо ЮО .

Як ключовий у відношенні ЮО використовують атрибут ІКюо.

Якщо фізична особа віднесена до категорії, яка звільняється від сплати земельного податку, то відповідна інформація зосереджується у відношенні К_КЗП_ФО (Категоріїфізичних осіб-пільговиків), що має наступну схему:

К_КЗЛ_ФО(ІКфо,#фо_Плг МРМ),

де ІКфо ~ ідентифікаційний код ФО , наданий Державною податковою інспекцією за місцем проживання;

ЇЇфп ппг - К°Д категорії ФО пільговиків; ПРМ - примітка.

Якщо юридична особа віднесена до категорії, яка звільняється від сплати земельного податку, то відповідна інформація зосереджується у відношенні

Л КЗП ЮО ш ...

— — (Категорії юридичних осіб-пільговиків), що має таку схему:

К_КЗП_ЮО(ІКюо,#юо ПЛГ,ПРМ\

 

де ІКюо - ідентифікаційний код юридичної особи; #ю0 ПЛГ - код категорії ЮО пільговиків; ПРМ -примітка.

Класифікатор категорій ФО, які звільняються від сплати земельного податку КК ФО ПЛГ (Категорії фізичних осіб-пільговиків) Ш_ФО_ПЛГ{#ФО Ш1Г,НЗВКФ0 ІІЛГ),

де #ф0 ПЛГ - код категорії ФО пільговиків;

НЗВКФ0 ПЛГ - назва категорії фізичних осіб які звільняються від сплати

земельного податку згідно із Законом України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про плату за землю" або згідно з іншими законодавчими актами та рішеннями органів місцевого самоврядування.

Класифікатор категорій ЮО, які звільняються від сплати земельного

податку КК_ЮО_ПЛГ (Категорії юридичних осіб-пільговиків)

КК_ЮО_ПЛГ(#юо ПЛГ ,НЗВКЮ0 ПЛГ),

де ^ юо плг - код категорії ЮО пільговиків;

НЗВКЮ0 ПЛГ - назва категорії юридичних осіб які звільняються від

сплати земельного податку згідно із Законом України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про плату за землю" або згідно з іншими законодавчими актами та рішеннями органів місцевого самоврядування.

Кодифікатор ДЕРЖ (Держави )

ДЕРЖ(#ДРЖ, НЗВДРЖ),

де #ДРЖ -код держави;

НЗВдрж - назва держави.

Класифікатор ОПФГ ( Організаційно-правові форми господарювання

юридичних осіб )

ОПФГ(#ОПФГ,НЗВ

ОПФГ )'

де #опфг ~~ код організаційно-правової форми господарювання ЮО ; НЗВ0ПФГ - назва організаційно-правової форми господарювання.

Глава 3. Інформаційна база грошової оцінки

Класифікатор ФВ ( Форми власності юридичних осіб )

ФВ(#ФВ,НЗВФВ),

де #ФВ - код форми власності ЮО ; НЗВФВ - назва форми власності.

Реєстри правових документів

До складу Реєстру правових документів входять відношення, в яких зосереджена інформація про державні акти на право власності та постійного користування, договори оренди, договори іпотеки і застави, договори купівлі-продажу, міни, дарування, успадкування, договори про встановлення сервітуту та інші правові документи, що встановлюють обмеження, обтяження і заборони щодо використання та розпорядження земельними ділянками. Суть підходу при формуванні відношень щодо правових документів полягає в тому, що у Реєстрі правових документів підлягають обліку не самі права на земельну ділянку, тобто не зміст правового документа, а тільки його основні реквізити і місце зберігання копії документа на паперових чи електронних носіях.

Відношення з інформацією про державні акти на право власності та на право постійного користування земельною ділянкою ДА (Державні акти на право власності та права постійного користування ЗД) має наступну схему:

ДА(#дА ,#ту//7_ДОК >

СЕРДА,НМРДА,ДАТАДА,ДАТАРСТР_ДА, ОРГДА,#

ЗБР_ДОК '

СТАНДА,ПРМДА),

де # ДА - системний код державного акта;

$ тип док ~ К°Д ТИПУ правового документа; СЕРДА - серія державного акта; НМРДА - номер державного акта; ДАТАДА - дата видачі державного акта;

ДА ТАРСТР ДА - дата реєстрації державного акта місцевою радою; ОРГДА - назва органу, на основі рішення якого видано ДА ; #ЗБР док -код місця зберігання копії правового документа; СТАНДА - актуальний стан документа ( 1- чинний, 0 - такий, що втратив чинність);

ПРМда - додаткові дані щодо ДА .

Глава 3. Інформаційна база грошової оцінки

Відношення з інформацією про договори оренди ДОГОР (Договір оренди ЗД) має таку схему:

ДОГ_ОР(#ДОГ_ ор ,# ТИП _ док і ДА ТАДОГ _ ОР, ДА ТАРСТР _ Д0Г _ , НМР Д0Г ор,ОРГДОГ ,#ЗБР док -,СТАН ДОГОР,11РМ дОГОр),

де #д0г ор ~ системний код договору оренди; ЇЇ тип док ~ код ТИПУ пРавового документа; ДАТАДОГ - дата укладення договору оренди; ДАТАРСТР ДОг_ор - Дата реєстрації договору оренди місцевою радою; НМР дог 0р - номер договору оренди; ОРГДОГ ОР - назва та адреса органу, де укладено та посвідчено договір

оренди;

їїзвр док ~ код МЮЦЯ зберігання копії правового документа;

СТАНДОГ ор - актуальний стан документа ( 1- чинний, 0 - такий, що

втратив чинність);

ПРМДОГ ор - додаткові дані щодо договору оренди.

Відношення з інформацією про договори іпотеки ДОГІПТ (Договір іпотеки ЗД) має наступну схему: тип док ~~код ТИПУ правового документа; АТАД0Г ІПТ - дата укладення договору іпотеки; ДАТАРСТР дог //77-- дата реєстрації договору іпотеки місцевою радою;

ДОГ_ІПТ(#дог

іпт >їїГИП_док ^ ДАТАд шт, ДАТАРСТР д ІПТ,

НМРДОГ_ІПТ,ОРГД0Г_тт,#ЗБР_док ,СТАНДОГ_ІПТ,ПРМД0Г_щУ,

де # дог іпт ~~ системний код договору іпотеки; #т„п ппіг - код типу правового документа;

НМРДОГ ІПТ - номер договору іпотеки;

ОРГ дог іпт ~ назва та адреса органу, де укладено та посвідчено договір

її3бр док -код місця зберігання копії правового документа; СТАН дог ют ~ актуальний стан документа ( 1- чинний, 0 - такий, що втратив чинність);

ПРМдог_

шт додаткові дані щодо договору іпотеки.

Відношення з інформацією про договори на встановлення земельного сервітуту ДОГСРВ (Договір на встановлення земельного сервітуту) має таку схему :

ДОГ__СРВ{#ДОГСРВ ,#ТИП_Д0К ,ДАТАДОГ_срв,ДАТА_РСТРДОГСРВ, НМРДОГСРВ,ОР1 ДОГ_СРВ,#ЗБРОК ,СТАНДОГСРВ,ПРМД0ГСРВ),

де $дог_срв ~ системний код договору на встановлення земельного сервітуту;

її тип док - код типу правового документа;

ДАТАД0Г_СРВ - дата укладення договору на встановлення земельного сервітуту ;

ДАТА_РСТРД0Г

срв дата реєстрації договору на встановлення

земельного сервітуту місцевою радою;

НМРД0Г СРВ - номер договору на встановлення земельного сервітуту;

ОРГДОГ срв - назва та адреса органу, де укладено і посвідчено договір на встановлення земельного сервітуту;

ЇЇЗБР док -код місця зберігання копії правового документа;

СТАНдог срв - актуальний стан документа ( 1- чинний, 0 - такий, що втратив чинність);

ПРМдог_

срв додаткові дані щодо договору .

Відношення з інформацією про рішення на встановлення земельного сервітуту РШНСРВ (Рішення на встановлення земельного сервітуту) має наступну схему:

"ШН _ СРВ{#РШН_СРВ ,#ТИП_док , ДА ТАРШН^СРВ,НМРРШН_срв, V"* ршн_срв^збр_док ,С1АНРШН СРВ,ПРМРШН СРВ),

де $ ршн срв ~ системний код рішення щодо встановлення земельного сервітуту;

ЇЇ тип док *~ К°Д ТИПУ правового документа;

ДА ТАрц]Н срв - дата прийняття рішення щодо встановлення земельного сервітуту ;

НМРРШН

срв номер рішення щодо встановлення земельного

сервітуту;

ОРГРШН СРВ - назва та адреса органу, де прийнято рішення щодо

встановлення земельного сервітуту;

# ЗБР док - код місця зберігання копії правового документа;

СТАНРшн СРВ - актуальний стан документа ( 1- чинний, 0 - такий, що

втратив чинність);

ПРМРШН срв - додаткові дані щодо рішення .

Відношення з інформацією про договори обмеженого використання земельних ділянок ДОГ_ОБМ (Договір обмеженого використання земельних ділянок) має таку схему:

ДОГ_ОБМ{#Д0Г_0БМ ,#тип_док >ДАТАДОГ_ОБМ,ДАТА_РСТРДОГ_ОБМ, НМРдОГОШ,ОРГдОГОБМ,#збр^дог_обм ,СТАНД0Г ОБМ,ПРМдог 0БМ), де #Д0Г ОБМ - системний код договору обмеженого використання земельних ділянок;

її тип док ~ код ТИПУ правового документа;

ДА ТАД0Г ОБМ - дата укладення договору обмеженого використання

земельних ділянок;

ДАТА РСТРД0Г ОБМ - дата реєстрації договору обмеженого

використання земельних ділянок місцевою радою;

НМРДОГ 0БМ - номер договору обмеженого використання земельних

ділянок;

ОРГДОГ 0БМ - назва та адреса органу, де укладено і посвідчено договір

обмеженого використання земельних ділянок;

ЇЇ збр дог обм ~ код місПя зберігання копії правового документа; СТАНДОГ 0БМ - актуальний стан документа ( 1- чинний, 0 - такий, що

втратив чинність);

обм ~ додаткові дані щодо договору .

Відношення з інформацією щодо рішення обмеженого використання земельних ділянок РШНОБМ (Рішення щодо обмеженого використання земельних ділянок) має наступну схему :

РШН_ОБМ(#РШНч0БМ ,#тип_док ' ДЛТАРШН 0БМ,НМРРШН 0БМ, ОРГРШН ОБМ, # ЗБР Р!Ш 0БМ , СТАНРШН ОБМ, ПРм РШН _ ОБМ),

де #РШН ОБМ - системний код рішення щодо обмеженого використання земельних ділянок;

$ тип док - код типу правового документа;

ДАТАРШН 0БМ - дата прийняття рішення щодо обмеженого використання земельних ділянок;

НМРршн 0БМ - номер рішення щодо обмеженого використання земельних ділянок;

ОРГршн 0БМ - назва та адреса органу, де прийнято рішення щодо обмеженого використання земельних ділянок;

ЇЇзбр ріпі обм ~ код місця зберігання копії правового документа;

СТАНршн 0БМ - актуальний стан документа ( 1- чинний, 0 - такий, що втратив чинність);

ПРМ' ршн_ОБМ - додаткові дані щодо рішення.

Відношення з інформацією про договори купівлі-продажу земельної ділянки ДОГКПВПРОД (Договір купівлі-продажу ЗД) має наступну схему:

ДО* _К-ІШ _11РиД{#дог КПВПР0Д ,#ТИп док >ДА1Адог_кпв_прод>

ДА1Ад0гкпвпрод,НМгдогкпвпрод,ОР1 дог КПВ ПРОД ^ ЗБР ДОК ,

С1АН дог кпв ПР0Д ,11РМдог кпв ПР0Д ),

де ЇЇд кпв ПР0Д - системний код договору купівлі-продажу земельної ділянки ;

її тип док - код типу правового документа;

ДАТАдог кпв прод - дата укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки;

ДАТАД0Г кпв прод - дата реєстрації договору купівлі-продажу земельної ділянки місцевою радою;

НМРД0Г кпв прод - номер договору купівлі-продажу земельної ділянки;

ОРГдог кпв ПРОД - назва та адреса органу, де укладено і посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки;

#ЗБР док - код місця зберігання копії правового документа;

СТАНдог кпв прод - актуальний стан документа ( 1—

чинний, 0 - такий, що втратив чинність);

 

Глава 3.

Інформаційна база грошової оцінки

ПРМД0Г кпв прод - додаткові дані щодо договору купівлі продажу

земельної ділянки.

Відношення з інформацією про договори міни земельної ділянки

ДОГМІН (Договір міни ЗД) має таку схему:

ДОГ__МІН(#ДОГ

мін >їїТИПДОк і ДА ТАДор мін' ДА ТА ДОГ _ мш,

и\лт> ПРГ # СТАН ПРМ

ДОГ_М1Н'^УГ1 ДОГ_МШ'пЗБР_ДОК ,<-ІЛ11 дог МІН'111 "1 ДОГ_МІН

де # дог мін - системний код договору міни земельної ділянки; її тип _ док - К°Д ТИПУ правового документу; ДАТАД0Г шн - дата укладення договору міни земельної ділянки; ДАТАдог мн - дата реєстрації договору міни земельної ділян ки, М]Н - номер договору міни земельної ділянки; ОРГдог шн - назва та адреса органу, де укладено і посвідчено договір міни земельної ділянки; Ї-ібр лок -код місця зберігання копії правового дог _ мін

місцевою радою; НМР

втратив чинність); ПРМ

- актуальний стан документа ( 1- чинний, 0 - такий, що

дог мін ~ Додаткові дані щодо договору міни земельної ділянки.

Відношення з інформацією про договори дарування земельної ділянки ДОГ_ДАР(Договір дарування ЗД) мас наступну схему:

ДОГ_ДАР(#дог

ДАР іЇЇТИи ДОк , ДАТА

дог дар'ДАТАД0Г ддр,

НМРппг пло^ГІ дОГ дАр,ттЗБр ДОК і^іАГІ дог ДАр,ПгМ Д0Г ДАР

де ЇЇ дог ДАР - системний код договору дарування земельної ділянки; її тип док ~ код ТИПУ правового документа;

ДА ТАдог ДАР - дата укладення договору дарування земельної ділянки; ДАТАД0Г ДАР - дата реєстрації договору дарування земельної ділянки

місцевою радою;

НМРД0Г ДАР - номер договору дарування земельної ділянки;

ОРГдог ДАР - назва та адреса органу, де укладено і посвідчено договір дарування земельної ділянки;

ПО

#ЗБР док -код місця зберігання копії правового документа;

СТАНДОГ ДАР - актуальний стан документа ( 1- чинний, 0 - такий, що втратив чинність);

ПРМД0Г ДАР - додаткові дані щодо договору дарування земельної

ділянки.

Реєстри прав та обмежень на земельні ділянки

Відношення Реєстру прав на земельні ділянки являють собою відношення-зв'язки між реєстрами кадастрових баз даних і містять інформацію про права власності та інші права на земельні ділянки, включаючи право оренди, забудови, іпотеки, а також сервітути, заборони, обмеження й обтяження щодо розпорядження земельною ділянкою та її використанням. Виходячи із сучасного трактування терміна "земельна ділянка", а саме "земельна ділянка як об'єкт права", відношення, які визначають правовий режим земельної ділянки, набувають досить вагомого значення. Потенційного покупця земельної ділянки чи кредитора цікавить не тільки питання власності, але й інші права третіх осіб, різного роду обмеження та обтяження на земельну ділянку, тобто її актуальний правовий стан на певний момент. Тому в Реєстрі прав на земельну ділянку передбач.ені відношення, які містять інформацію про всі права на земельну ділянку. При цьому інформація про кожний вид права ґрунтується на інформації про відповідний правовий документ у Реєстрі правових документів. Відношення Реєстру прав установлюють інформаційні зв'язки між об'єктами та суб'єктами прав на земельну ділянку та відповідними правовими документами.

Відношення з інформацією щодо права власності фізичних осіб ПРВЛФО (Права власності фізичних осіб ) має таку схему:

ПР_ВЛ_ФО(КНзд,ІКФО,#дА,#ФВ3д,ЧСТ

ПР ВЛ '

д_внПР вл,

Д_ПРНПР ВЛ,Д_РСТРПР ВЛ,ПРМ),

де КНЗД — кадастровий номер ЗД ;;

ІКф0 — ІК ФО — власника земельної ділянки;

#ДА - системний код державного акта;

#ФВЗД - код форми власності на ЗД ;

ЧСТПР вл — частка права власності в частках, %;

Д_ВНпр вл — дата виникнення права власності;

Д_ПРНПР

вл ~ дата припинення права власності;

Д_РСТРПР

вл ~ дата реєстрації права власності у Реєстрі прав;

ПРМ - примітка.

Глава 3. Інформаційна база грошової оцінки

Відношення з інформацією щодо права власності юридичних осіб ПРВЛЮО (Права власності юридичних осіб) має наступну схему:

ПР_ВЛ_ЮО(КН3д,ІКюо,#ДА,#ФВзд,ЧСТпр вл,Д_ВНПР вл, Д_ПРНПР вл,Д_РСТРПР ВЛ,ПРМ),

де КНзд - кадастровий номер ЗД ;;

ІКюо - ІК ЮО- власника земельної ділянки;

А — системний код державного акта;

#ФВЗД - код форми власності на ЗД ;

ЧСТпр вл - частка права власності в частках, %;

Д _ВНпр вл - дата виникнення права власності;

Д _ ПРНпр вл - дата припинення права власності;

Д _ РСТРПР вл - дата реєстрації права власності у Реєстрі прав;

ПРМ - примітка.

Відношення з інформацією щодо права оренди фізичними особами ПРОРФО ( Права оренди фізичними особами) мас таку схему:

ПР _ОР _ФО(КН зд ,ІКФ0,#д ОР ,#ТИП ОР ,ЧС1 ПРОр>Д —"" пр_орі Д_ПРНПР ,ВРТПР ,Д_РСТРПР ОР,ПРМ\

де КН зд - кадастровий номер ЗД ;;

Шф0 - ІК ФО - орендаря земельної ділянки;

#Д0Г ОР - системний код договору оренди;

#тип_ор - код типу оренди;

ЧСТпр - частка земельної ділянки, що орендується в частках, %;

Д _ ВНПР ОР - дата виникнення права оренди;

Д _ ПРНПР ор - дата припинення права оренди;


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.