Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Автоматизована система державного земельного кадастру

Створення і запровадження в нашій державі єдиної автоматизованої системи державного земельного кадастру України (АС ДЗКУ), реалізованої у середовищі сучасних інформаційних та ГІС-технологій, забезпечить ефективніше управління земельними ресурсами, створить передумови для вдосконалення системи оподаткування і введення системи реєстрації прав власності на землю та іншу нерухомість, забезпечить формування інформаційної інфраструктури ринку земель.

У системі Держкомзему України АС ДЗКУ запроваджується відповідно до Програми створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, затвердженої Постановою Кабінету Міністів України від 2 грудня 1997 року № 1355. Ця Програма передбачає комплекс заходів, спрямованих на автоматизацію інформаційно-технологічних процесів, пов'язаних з оперативним веденням і використанням даних державного земельного кадастру.

Головна мета Програми - створення АС ДЗКУ на базі широкого використання комп'ютерної техніки - єдиної державної інформаційної системи для забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадян, підприємств, установ і організацій достовірною інформацією про землю.

Метою запровадження АС ДЗКУ є створення на основі застосування сучасних інформаційних та ПС-технологій єдиного інформаційного середовища для:

ефективного управління земельними ресурсами;

інформаційного забезпечення ринку земель;

оподаткування;

реєстрації прав власності;

інформаційної взаємодії з іншими автоматизо-ваними системами.

Функціональне призначення АС ДЗКУ полягає у реалізації таких функцій:створення кадастрових баз даних (семантичних і просторових) шляхом первинного обліку земельних ділянок на базі єдиної системи кадастрових номерів та стандартів структури кадастрових баз даних;

реєстрація земельних ділянок, іншої нерухомості й прав на них;

ведення в автоматизованому режимі Державного реєстру земель та Поземельної книги;

надання інформаційно-аналітичних послуг користувачам системи;

адміністрування баз даних, їхнього захисту і забезпечення санкціонованого доступу до них для різних категорій користувачів;

підвищення оперативності та якості організаційно-управлінських рішень у сфері реформування земельних відносин на основі застосування сучасних інформаційних технологій і методів прийняття рішень;

створення інформаційної бази для об'єктивного та ефективного оподаткування власників і користувачів земельних ділянок;

забезпечення обміну кадастровою інформацією з іншими галузевими кадастрами та автоматизованими інформаційними системами;

створення муніципальних ГІС, територіальних кадастрів, багатоцільових кадастрів для комплексного управління регіоном, включаючи можливість аналізу просторових даних, використання математичних і статистичних моделей всебічного аналізу соціально-економічної ситуації в регіоні, її моделювання та прогнозування.

Інформацію, яка зосереджена у кадастрових базах даних АС ДЗКУ, використовують підрозділи центрального апарату і місцеві органи Держкомзему, а також органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування для: поточного управління земельними ресурсами;

державного моніторингу і контролю за використанням та охороною земель;

розробки проектів землеустрою й оптимізації землекористувань;

здійснення заходів щодо раціонального використання та охорони земель;

інвентаризації земель і ґрунтових обстежень;

реєстрації прав власників та користувачів (у тому числі орендарів) земельних ділянок й іншої нерухомості;

нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок;

встановлення розміру податків і орендної плати за землю та ін.

Користувачами інформації баз даних АС ДЗКУ є:

підрозділи центрального апарату і місцеві органи Держкомзему;

власники та користувачі земельних ділянок;

органи державної влади й органи місцевого самоврядування;

органи Податкової адміністрації; суди та правоохоронні органи, які мають у провадженні справи, пов'язані з конкретними земельними ділянками;

нотаріальні контори при посвідченні угод щодо трансакцій із земельними ділянками;

формування, актуалізація, ведення та адміністрування централізованої БД АС ДЗК регіонального рівня, ведення індексної карти регіону; реалізація загальносист ємних функцій регіонального рівня,

формування даних статзвітності регіонального рівня, інформаційно-аналітичне обслуговування регіональних Рад, органів виконавчої влади, установ та інших юридичних оа бФонд державного майна України;

Міністерство аграрної політики; Державне комунальне бюро технічної інвентаризації й експертної оцінки; наповнення, ведення та адміністрування БД АС ДЗК базового рівня, ведення індексних карт та кадастрових планів; реєстрація прав та ведення Поземельної книги;

формування даних статзвітності базового рівня; міжвідомча інформаційна взаємодія; інформаційно-аналітичне обслуговування юридичних осіб та громадян

особи, що мають право на спадщину на земельну ділянку;

суб'єкти ринку земель; інші фізичні та юридичні особи, якщо це передбачено відповідними законодавчими і нормативними актами.

Створення, запровадження та функціонування АС ДЗКУ повинні грунтуватися, з одного боку, на принципах ведення державного земельного кадастру, а з другого - на загальносистемних принципах побудови сучасних автоматизованих інформаційних систем. При створенні системи мають бути реалізовані також принципи, які відображають специфіку системи, що полягає в її функціональному призначенні, а також в інтеграції семантичної та просторової інформації про об'єкти автоматизації. Крім того, повинні бути враховані принципи побудови корпоративних автоматизованих систем із розподіленими базами даних і мережевими, у тому числі Іпіегпеї, технологіями забезпечення

клієнт-серверної взаємодії віддалених користувачів системи з локальними (базовими), регіональними та централізованими базами даних державного земельного кадастру.

АС ДОК національного рівня

АС ДОК регіонального рівня

актуалізація, ведення та адміністрування БД АС ДЗК

національного рівня; ведення індексної карти України, реалізація загальноси ст ємних функцій

національного рівня; підтримка класифікаторів, довідників, обмінних форматів; формування даних статзвітності національного рівня; інформаційно-аналітичне обслуговування підрозділів Держкомзему, органів законодавчої та виконавчої влади, ві домств та установ.

Структура та функції програмю-інфорьвційного забезпечення АС ДЗКУ

АС ДЗКУ належить до класу відомчих автоматизованих інформаційних систем і її архітектура відображає організаційну структуру Держкомзему України. АС ДЗКУ має ієрархічну трирівневу територіально розподілену структуру, до складу якої входять:

АС ДЗК базового рівня (міст Києва і Севастополя, міст обласного значення, адміністративних районів, крім районів у містах);

АС ДЗК регіонального рівня (Автономної Республіки Крим, областей);

АС ДЗК національного рівня (Держкомзему України).

На базовому рівні передбачається створення АС ДЗК міст Києва та Севастополя, АС ДЗК адміністративних районів (усього 494 системи) й АС ДЗК міст обласного значення (170 систем). На регіональному рівні передбачається створення АС ДЗК Автономної Республіки Крим та АС ДЗК областей (усього 25 систем). Створюється також одна АС ДЗК національного рівня, яка функціонує при Держкомземі України. Сукупність усіх зазначених систем і являє собою АС ДЗК України. Структуру й функції програмно-інформаційного забезпечення АС ДЗКУ базового, регіонального та національного рівнів показано на рис. 3.1.

Залежно від функціонального призначення у структурі АС ДЗКУ виділяють три види підсистем: основні, допоміжні та сервісні. Основні підсистеми реалізують функції формування баз даних земельного кадастру, ведення індексних карт і кадастрових планів, Поземельної книги. До функцій допоміжних підсистем належать інформаційно-аналітичне обслуговування користувачів системи та формування даних статистичної звітності. Основне призначення сервісних підсистем - адміністрування кадастрових баз даних, забезпечення захисту баз даних і санкціонованого доступу до них, управління інформаційною взаємодією АС ДЗКУ з іншими відомчими автоматизованими інформаційними системами і забезпечення корпоративних та загальносистемних функцій АС ДЗКУ.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.