Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Земельно-кадастрова діяльність

Усі роботи, пов'язані з веденням і забезпеченням державного земельного кадастру належать до земельно-кадастрової діяльності, яка є науковою, технічною, виробничою й управлінською діяльністю в галузі ведення державного земельного

Глава 3. Інформаційна база грошової оцінки

кадастру, організації та здійсненні земельно-кадастрових робіт. До складу земельно-кадастрових робіт відносять роботи з кадастрового зонування території, кадастрового знімання, бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, грошової оцінки земельних ділянок, державного кадастрового обліку земельних ділянок й іншого нерухомого майна, реєстрації речових прав та їх обмежень, обліку кількості й якості земель.

Кадастрове зонування - це встановлення меж кадастрових округів, територіальних зон, кадастрових зон і кварталів та присвоєння їм кадастрових номерів. Кадастрове зонування території України здійснюють із метою визначення в межах кадастрових округів меж кадастрових зон, кадастрових кварталів і територіальних зон, розробки індексних карт та присвоєння земельним ділянкам й іншим об'єктам нерухомого майна кадастрових номерів.

Кадастрове знімання - комплекс робіт із встановлення або відновлення меж земельних ділянок, погодження їх із суміжними власниками землі та землекористувачами, встановлення меж угідь, інших об'єктів нерухомого майна, обмежень та обтяжень і виготовлення кадастрових планів.

Бонітування ґрунтів - це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їхніми основними природними властивостями, які мають сталий характер і сутгсво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах.Економічна оцінка земель - оцінка землі як природного ресурсу й засобу виробництва у сільському та лісовому господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання і дохідність з одиниці площі.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок - це капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими та затвердженими нормативами.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок - результат визначення вартості земельної ділянки і пов'язаних із нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, які забезпечують збирання й аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту.

Державний кадастровий облік земельних ділянок — збирання даних про територіальні зони, земельні ділянки й розташовані на них будинки, споруди та їхні частини (включаючи квартири), внесення даних до Реєстру територіальних зон, Реєстру земельних ділянок й іншого нерухомого майна в складі Кадастру та їх узагальнення.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обмежень із внесенням відповідних записів до Державного реєстру прав на нерухоме майно у складі державного земельного кадастру.

Державний реєстр прав на нерухоме майно - це єдина державна інформаційна система в складі державного земельного кадастру, яка містить відомості про речові права на нерухоме майно, їхні обмеження, а також технічні

дані про об'єкти нерухомого майна, суб'єктів речових прав, правочини, вчинені щодо таких об'єктів нерухомого майна.

Згідно із Земельним кодексом України державна реєстрація земельних ділянок, державних актів на право власності на землю та на право користування нею і договорів оренди землі зводиться до ведення державного реєстру земель.

У державному реєстрі земель здійснюється державна реєстрація земельних ділянок, наданих у власність або користування, в тому числі й в оренду громадянам і юридичним особам, та документів, що посвідчують право власності на землю та право користування нею, обмеження й обтяження на земельну ділянку.

Державний реєстр земель складається з двох частин:

першої - книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право користування нею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок;

другої - Поземельної книги, яка містить відомості про:

кадастровий номер земельної ділянки;

юридичну або фізичну особу, що одержала земельну ділянку у власність чи користування;

місце розташування, межі, цільове призначення і площу земельної ділянки та інші її характеристики;

адресу юридичної або фізичної особи, яка одержала земельну ділянку у власність або користування;

грошову оцінку земельної ділянки;

кадастровий план земельної ділянки;

правовий режим, обмеження та обтяження на земельну ділянку.

Підставою для державної реєстрації є заява власника чи користувача земельної ділянки і документи, що підтверджують право власності та право користування землею.

Державну реєстрацію земельних ділянок і прав на них проводять протягом десяти днів із часу подання заяви й усіх необхідних документів про земельну ділянку і права на неї до місцевого органу з питань земельних ресурсів.

Державний реєстр земель ведуть місцеві органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів на базовому рівні, які несуть відповідальність за достовірність та об'єктивність внесених до Державного реєстру земель записів.

Будь-яка заінтересована особа в порядку, встановленому чинним законодавством України, може ознайомитися із записами у Державному реєстрі земель і одержати за плату виписку з нього.

Визначені законодавством органи державної влади й органи місцевого самоврядування безплатно одержують в установленому законодавством порядку необхідні відомості із Державного реєстру земель.

Облік кількості земель - відображення у спеціальних кадастрових документах відомостей, що характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь.

Облік якості земель - відображення в спеціальних кадастрових документах відомостей, які характеризують земельні ділянки за природними і набутими властивостями, що впливають на їхню родючість, а також за ступенем забруднення грунтів, функціональним призначенням, інженерно-геологічними умовами, рівнем забезпеченості соціальною, інженерно-транспортною та природоохоронною інфраструктурою.

Усі різновиди земельно-кадастрових робіт умовно можна поділити на три групи. Перша група - це роботи, результати яких вносять у базу даних державного земельного кадастру. Ці роботи пов'язані збиранням і формуванням кадастрової інформації. До них належать: кадастрове зонування, кадастрове знімання, бонітування, економічна й грошова оцінка. Друга група - роботи, пов'язані з безпосереднім внесенням інформації у бази даних державного земельного кадастру відповідно до стандарту бази даних. Тобто це роботи з державного кадастрового обліку земельних ділянок та іншого нерухомого майна. Результатом їх є сформовані бази даних і картографічне забезпечення в середовищі 1Т та ГІС-технологій. До цієї групи відносять також роботи з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, що передбачають як використання вже сформованих кадастрових баз даних, так і внесення нових даних у Державний реєстр прав. Третій вид - це роботи, пов'язані з використанням кадастрових баз даних. До них входять роботи з обліку кількості та якості земель, які зводяться до формування спеціальних кадастрових документів установленої форми (як правило, документів статистичної звітності) шляхом вибірок (ЗС^Ь-запитів) із кадастрових баз даних.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.