Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Оплата послуг і порядок їх приймання

3.1. За надання передбачених Договором послуг Замовник виплачує Виконавцю ______ грн. протягом _____________ шляхом ________.

3.2. Здавання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом приймання-передачі наданих послуг, який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного надання послуг.

3.3. Підписання Акта приймання-передачі наданих послуг представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

Відповідальність Сторін за порушення Договору

 

Продовження додатка 15

4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. У випадку порушення строку надання послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі _______ грн.

4.3. У разі прострочення оплати послуг, наданих Виконавцем, Замовник сплачує пеню у розмірі ____________ за кожний день прострочення.

Вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.Дія Договору

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ______________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені

 

Продовження додатка 15

тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

Прикінцеві положення

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі

 

Закінчення додатка 15

неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

7.8. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

 

Місцезнаходження і реквізити Сторін

 

Замовник _____________________________ _____________________________ _____________________________   Підписи Замовник __________/__________/ М.П. Виконавець ______________________________ ______________________________ ______________________________   сторін Виконавець ____________/___________/ М.П.

Додаток 16

Договір про спільну діяльність

м.___________ «___» ___________ 20__ р.

 

Сторони:

Сторона-1 _____________________ (повне найменування юридичної або ПІБ фізичної особи) у особі _______________, діючого на підставі ___________________, з одного боку, і

Сторона-2 ___________________________________________________________ (повне найменування юридичної або ПІБ фізичної особи) у особі ______________, діючого на підставі __________________, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

Предмет Договору

1.1. Сторони домовилися про організацію спільної діяльності в сфері ___________ для досягнення наступних господарських і комерційних цілей:

1.1.1. ______________________________;

1.1.2. ______________________________;

1.1.3. ______________________________.

1.2. Сторони зобов’язуються діяти спільно шляхом об’єднання майна, грошових коштів і зусиль і (або) шляхом користування в спільній продукції раніше створених Сторонами програмних засобів, баз даних і технологій, що являються інтелектуальною і майновою власністю Сторін.

1.3. Сторони можуть надавати одна одній будь-яку фінансову, технологічну або організаційну допомогу.

Взаємні зобов’язання Сторін

2.1. Для досягнення цілей за даним Договором Сторони зобов’язуються:

2.1.1. Обмінюватися інформацією, що знаходиться в їх розпорядженні, з тематики спільної діяльності;

 

Продовження додатка 16

2.1.2. Спільно в строк _______ проводити консультації для обговорення питань спільної діяльності;

2.1.3. У разі потреби здійснювати взаємне кредитування і фінансування на безвідсотковій і безвідплатній основі на умовах, які обмовляються в окремих угодах;

2.1.4. Виконувати спільні замовлення і замовлення один одного по спільній діяльності на пріоритетній і пільговій основі.

2.2. Спільна діяльність Сторін здійснюватиметься відповідно до Програми робіт (додаток 1), прикладеної до цього Договору, в якій Сторони визначають строки, етапи і умови проведення спільної діяльності.

2.3. Сторони мають право здійснювати взаємний контроль над діяльністю один одного у рамках даного Договору шляхом перевірки бухгалтерських і інших документів.

2.4. Кожна із Сторін має право залучати для виконання своїх зобов’язань за даним Договором третіх осіб, беручи на себе відповідальність перед другою Стороною за їх дії.

Зобов’язання Сторони-1

3.1. Сторона-1 за даною угодою зобов’язується:

3.1.1. У строк протягом __________ із моменту підписання цього Договору перерахувати Стороні-2 грошовий внесок в розмірі _______грн.;

3.1.2. Здійснювати у разі потреби додаткові внески на спільну діяльність у розмірі _______ грн.. шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Сторони-2 або шляхом оплати витрат по сумісній діяльності відповідно до калькуляції робіт, наданої Стороні-2.

Зобов’язання Сторони-2

4.1. Сторона-2 за даною угодою зобов’язується:

4.1.1. Після підписання цього Договору невідкладно приступити до здійснення комерційних проектів відповідно до програми робіт за даною угодою;

4.1.2. Забезпечити підготовку (найм) відповідного персоналу для виконання робіт за даною угодою;

Продовження додатка 16

4.1.3. Надавати в строк _____ Стороні-1 інформацію про хід виконання спільних проектів;

4.1.4. Надавати фінансові звіти про використання грошових коштів в строк.

Ведення спільних речей

5.1. Ведення спільних речей за даною угодою здійснюється за взаємною угодою Сторонам, які приймаються на зібраннях представників Сторін або шляхом письмового опитування або факсом.

5.2. Керівництво спільною діяльністю за даною угодою, а також ведення спільних речей доручається Стороні-2.

5.3. Сторона-2 являється повноважним представником Сторони-1 і діє на підставі довіреності, яку Сторона-1 зобов’язується видати протягом ____________ із моменту підписання цього Договору.

5.4. Сторона-2 виконує всі необхідні юридичні дії і акти для досягнення поставленої за договором цілі, зокрема реєструє цей Договір в податковому органі; відкриває окремий поточний рахунок у банку, через який здійснює всі фінансові операції по спільній діяльності; веде окремий податковий і бухгалтерський облік спільної діяльності; представляє спільні інтереси Сторін по спільній діяльності перед третіми особами.

5.5. Сторона-1 має право здійснювати контроль над діяльністю Сторони-2 у рамках цього Договору шляхом перевірки бухгалтерських і інших документів.

Внески Сторін

6.1. Внесок Сторони-1:

6.1.1. Грошові кошти: _______________________________;

6.1.2. Майно: ______________________________________;

6.1.3. Трудова участь: _______________________________;

6.1.4. Доля Сторони-1 складає: _______________________;

6.1.5. Порядок і строки внесення внесків _______________;

6.2. Внесок Сторони-2:

6.2.1. Грошові кошти: _______________________________;

6.2.2. Майно: ______________________________________;

 

Продовження додатка 16

6.2.3. Трудова участь: _______________________________;

6.2.4. Доля Сторони-1 складає: _______________________;

6.2.5. Порядок і строки внесення внесків _______________;

6.3. При зміні обсягів виконуваних робіт Сторони вносять відповідні зміни і доповнення в цей Договір і уточнюють свою пайову участь у спільній діяльності.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.