Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ТЕМА 1. ВСТУП В ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРАВО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

       
 
 
   

 


ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра цивільного та господарського права

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дисципліни

«ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРАВО»

 

Дніпропетровськ

НГУ

 

 

Кострюков С.В. Навчально-методичне забезпечення дисципліни “Енергетичне право” /С.В. Кострюков. М-во освіти і науки України: Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 213 с.

 

Автор

С.В. Кострюков, д-р філос. наук, проф.

 

Затверджено до видання редакційною радою ДВНЗ “НГУ” (протокол № 2 від 27.11.2014) за поданням навчально методичної комісії з напряму підготовки 6.030401 Правознавство (протокол № 3 від 28.10.2014).

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри цивільного та господарського права В.І. Андрейцев, д-р юрид. наук, проф.

 

ЗМІСТ

 

 

1. Навчальна програма нормативної дисципліни “Енергетичне право” 4

Передмова 5

1.1. Вступ 6

1.2. Галузь використання 8

1.3. Нормативні посилання 8

1.4. Базові дисципліни 9

1.5. Обсяг дисципліни 9

1.6. Компетенції, що набуваються та зміст дисципліни 10

1.7. Зміст тем дисципліни 13

1.8. Індивідуальне завдання 16

1.9. Форма підсумкового контролю 20

1.10. Вимоги до навчально-методичного забезпечення дисципліни 21

1.11. Вимоги до засобів діагностики 21

1.12. Рекомендована література 22

1.13. Відповідальність за якість викладання та інформаційно

методичного забезпечення 22

2. Робоча навчальна програма з нормативної дисципліни

“Енергетичне право” 23

2.1. Опис навчальної дисципліни 252.2. Мета та завдання навчальної дисципліни 26

2.3. Програма навчальної дисципліни 27

2.4. Структура навчальної дисципліни 28

2.5. Теми практичних занять 29

2.6. Самостійна робота. Контрольні питання 32

2.7. Індивідуальні завдання 36

2.8. Методи навчання 40

2.9. Методи контролю 42

2.10. Розподіл балів, які отримують студенти 42

2.11. Методичне забезпечення 42

2.12. Рекомендована література 43

2.13. Інформаційні ресурси 45

3. Курс лекцій з дисципліни “Енергетичне право” 46

Додатки 103

Закон України “Про електроенергетику” 103

Закон України “Про енергозбереження” 150

Закон України “Про теплопостачання” 164

Закон України “Про альтернативні джерела енергії” 188

Закон України “Про альтернативні види палива” 195

Закон України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної

енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу” 206

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”

 

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРАВО”

освітньо-професійної програми підготовки магістрів

за спеціальністю 8.03040101 Правознавство

Чинний від 2013.01.01

 

Видання офіційне

Дніпропетровськ

НГУ


ПЕРЕДМОВА

 

І. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Кафедрою цивільного та господарського права

 

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

 

наказом ректора Національного гірничого університету

від ___ 20 р. № ___

 

 

3. ВВЕДЕНО

вперше

 

 

4. РОЗРОБНИК СТАНДАРТУ

Кострюков Сергій Володимирович, професор кафедри цивільного та господарського права, доктор філософських наук.

 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Державного вищого навчального закладу “Національний гірничий університет”.


ВСТУП

Кожен рік в світі збільшується споживання електроенергії і одночасно збільшується кількість шкідливих викидів, що приводе до екологічних проблем, але при цьому зменшуються і паливно-енергетичні ресурси (далі в тексті – ПЕР).

Головним джерелом енергії, покищо, залишаються невідновлювані викопні види органічного палива.

Україна відноситься до енергодефіцитних країн (задовольняє свої потреби в енергетичних ресурсах за рахунок власного виробництва менше ніж на 50 %). Поряд із цим, ефективність використання ПЕР в економіці країни низька, енергоємність внутрішнього валго продукту в три рази вища за енергоємність промислово розвинених країн світу.

У складі єдиного народногосподарського комплексу електроенергетика,як галузь економіки України, що забезпечує споживачів енергією, займає особливе місце і є однією з базових галузей виробництва, що формують інфраструктуру соціально-економічного розвитку держави.

Об’єднана енергетична система України– сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об’єктів електроенергетики, які об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом створює необхідні умови для постійного функціонування суспільного виробництва й комплексного розвитку всіх його галузей.

Забезпечення економіки і соціальної сфери країни основними видами енергоносіїв покладається на паливо-енергетичний комплекс України (далі в тексті – ПЕК). ПЕК об’єднує понад 500 підпиємств і організацій різних форм власності. Роль ПЕК в народному господарстві й надалі буде зростати.

За сучасних умов питання електроспоживання і енергозбереження стають одним з визначальних факторів успішного переходу до сталого розвитку.

Водночас важливого значення набуває проблема подальшого розвитку та вдосконалення правового регулювання електроенергетики, енергозбереження, визначення місця для норм енергетичного права в правовій системі держави, підготовки відповідних фахівців у енергетичній галузі. Звичайно, що в цьому напряму проводиться відповідна робота: приймаються нові закони, поповнюється нормативна база, але разом з тим, відсутні дослідження процесів правового забезпечення енергетичної діяльності на рівні юридичних праць.

Навчальна дисципліна „Енергетичне право”, передбачає вивчення системи енергетичного права України, енергетично-правових норм, організаційно-правових основ діяльності в електроенергетиці, державного управління, нагляду та правового регулювання діяльності в ПЕК, загальних положень законодавства про альтернативні види палива.

В умовах становлення та розвитку ринкової економіки, що характеризуються постійним розширенням господарських зв’язків, великого значення набувають відносини в електроенергетиці. Особливістю регулювання відносин в електроенергетиці є постійне і безперервне збалансування виробництва і споживання електричної енергії. Метою законодавства про енергозбереження є регулювання відносин між господарськими суб’єктами, а також між державою і юридичними та фізичними особами у сфері енергозбереження. Ефективне функціонування Об’єднаної енергетичної системи Українитакож залежить від правильності застосування норм відповідного національного законодавства. Цьому сприяє вивчення такої дисципліни, як „Енергетичне право”.

Метою навчально-методичного забезпечення дисципліни є надання допомоги студентам денної, вечірньої та заочної форм навчання у вивченні зазначеної дисципліни.

Завданням дисципліни – є набуття студентами таких знань та навичок: знати та вміти аналізувати загальні положення та сфери дії законодавства про електроенергетику, енергозбереження, альтернативні види палива; державного управління, нагляду і контролю та регулюванню діяльності в електроенергетиці; знати та вміти застосовувати порядок накладення на суб’єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, порядок застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику.

Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні студентами обсягу теоретичних знань, щодо вивчення системи енергетичного права України, особливостей правового регулювання в енергетиці; набутті практичних навичок, щодо кваліфікованого застосування норм енергетичного права у конкретних практичних ситуаціях, а також навичок самостійної роботи, необхідних для подальшого поглиблення й своєчасного оновлення професійних юридичних знань з енергетичного законодавства; формуванні правосвідомості і правової культури у майбутніх правників.

Вивчивши курс „Енергетичне право” студент повинен знати:

§ поняття енергетичного права як галузі права України та його місце в системі права України;

§ поняття, предмет та систему енергетичного права;

§ принципи державної політики в електроенергетиці, з енергозбереження, у ПЕК;

§ поняття і класифікація джерел енергетичного права;

§ роль і значення об’єднаної енергетичної системи України;

§ особливості регулювання правовідносин в енергетиці та законодавстві про енергозбереження;

§ порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії в Україні;

§ види правопорушень та види відповідальності за порушення законодавства про електроенергетику, про енергозбереження та про альтернативні види палива;

§ процес досудового врегулювання і судового розв’язання господарських спорів у сфері енергетики;

 

 

уміти:

§ тлумачити норми енергетичного права, застосовувати їх у розв’язанні конкретних практичних завдань;

§ вступати у відносини з юридичними і фізичними особами при укладанні, виконанні та розірванні договорів про енергопостачання;

§ застосовувати отримані знання при прийнятті рішення в конкретних ситуаціях з питань енергетичного права;

§ оперативно орієнтуватися і знаходити необхідні нормативно-правові акти з питань енергетичного права;

§ складати, подавати претензії і позови для задоволення вимог за невиконання зобов’язань.

 

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання нормативної дисципліни “Енергетичне право”.

Стандарт встановлює:

– компетенції, що має опанувати магістр, який навчається на базі ОПП бакалавра з права;

– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні компетенції;

– розподіл навчального матеріалу за видами занять;

– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної форми навчання;

– форму підсумкового контролю;

– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки;

– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни;

– вимоги до засобів діагностики.

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1.3.1. Закон України “Про вищу освіту”.

1.3.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки магістрів за напрямом 8.03040101 Правознавство.

1.3.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 № 642. “Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента”.

1.3.4. СВО НГУ ІМЗ-05. Організація видання інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009. – 60 с.

1.3.5. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 138 с.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ

  “Теорія держави і права”;  
  “Конституційне право України”;  
  “Адміністративне право”;  
  “Цивільне право”;  
  “Господарське право”.  

 

ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

Загальний обсяг – 2 кредита ECTS (72 академічні години).

Аудиторні заняття – 0.611 кредити ECTS (22 академічні години).

Самостійна робота – 1.389 кредити ECTS (50 академічних годин).


1.6. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО НАБУВАЮТЬСЯ, ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Модулі Компетенції (з використанням матеріалу модуля студент повинен уміти) Змістові модулі Розподіл часу
Аудиторний самостійна робота загальний
1 2 3 4 5 6
№ 1 Визначати поняття енергії, паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР); енергетики як основної галузі економіки України. Визначати ергетичне право як галузь права, як юридичну науку, як галузь законодавства та як навчальну дисципліну. Класифікувати джерела енергетичного права. Визначати стратегію енергозбереження. Характеризувати ПЕР, паливо-енергетичний комплекс (ПЕК), об’єднану енергетичну систему України. Класифікувати структуру власності в ПЕК. Аналізувати принципи державної політики в енергетиці Характеризувати органи, що здійснюють управління в ПЕК.     Лекції – 1І семестр, (1…12 тиждень) Аудиторні – 1 година на тиждень
1. Вступ вЕнергетичне право.
2. Поняття, предмет, метод та система Енергетичного права України.
3. Джерела Енергетичного права.
4. Економічний механізм енергозбереження.
5. Поняття та структура власності в ПЕК.
6. Державне управління, нагляд та регулювання діяльності в ПЕК.
Модульний контроль - лекційна контрольна робота: 13 тиждень.  
Разом:
№ 2 Зображувати принципові схеми та вирішувати практичні завдання. Оцінювати які відносини охоплює енергетичне право. Аналізувати структуру системи енергетичного права.   Практичні заняття – 1І семестр, (1...12 тиждень) Аудиторні – 1 година на тиждень.
1. Поняття, предмет та система Енергетичного права.
Характеризувати принципи державної політики в електроенергетиці. Формулювати загальні принципи встановлення тарифів на енергію. Доводити права, обов’язки та підстави відповідальності споживачів енергії. Характеризувати взаємну економічну відповідальність постачальників і споживачів ПЕК.   2. Загальні положення та сфера дії законодавства про електроенергетику.
Аналізувати основні принципи державної політики енергозбереження. Характеризувати об’єкти і суб’єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження. Застосовувати економічні заходи для забезпечення енергозбереження. Формулювати шляхи стимулювання енергозбереження. 3. Загальні положення законодавства про енергозбереження.
Формулювати основні завдання Державних органів управління, нагляду та регулюванню діяльності в ПЕК. Визначати порядок проведення державної експертизи з енергозбереження об’єктів, які підлягають експертизі. 4. Державне управління, нагляд та регулювання діяльності в ПЕК.
Складати Постанови про накладення штрафу на суб’єктів господарювання за порушення законодавства про електроенергетику. Характеризувати види правопорушень та органи, які накладають штрафи за порушення законодавства про електроенергетику. 5. Порядок накладення на суб’єктів господарювання штрафів за порушення законодавства про електроенергетику
  Модульний контроль - практичний за розкладом занять: 13 тиждень. -
Разом:
    Разом по дисципліні
    Частка навантаження 0,361 0,639 1,0
             

 

ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. ВСТУП В ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРАВО

1.1. Поняття енергії

Поняття енергії. Джерела енергії, поняття та види. Юридичне визначення енергії. Основні види енергоресурсів.

1.2. Енергетикаяк основна галузь економіки України

Поняття енергетики. Паливно-енергетичний комплекс України. Його структура і стисла характеристика.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.