Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 9. Економічний механізм енергозбереження

Завдання та заходи для забезпечення енергозбереження. Взаємна економічна відповідальність постачальників і споживачів паливно-енергетичних ресурсів. Характеристика енергетичних стандартів, норм та нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів. Стимулювання енергозбереження. Охарактеризуйте питання міжнародного співробітництва України у сфері електроенергетики та енергозбереження.

 

Тема 10. Поняття та структура власності в Електроенергетичній галузі

Сучасний стан та структура власності теплових електростанцій, гідроелектростанцій, атомних електростанцій, вітрових електростанцій, об’єднаної енергетичної системи України. Проблеми та перспективи розвитку електроенергетичної галузі.

 

Тема 11. Поняття та структура власності в Паливній промисловості

Сучасний стан та структура власності вугільної промисловісті, нафтогазового комплексу, атомної промисловості. Висновки, проблеми та перспективи розвитку паливної промисловості.

 

Тема 12. Принципи державної політики, управління, нагляду та регулювання діяльності в паливно-енергетичному комплексі України

В електроенергетиці. З енергозбереження. У сфері теплопостачання. В нафтогазовій галузі. У сфері альтернативних видів палива. У сфері альтернативних джерел енергії. У сфері використання когенераційних установок. Дати характеристику і аналіз цим принципам, а також пропозиції і доповнення до діючого законодавства.

 

Тема 13. Органи, що здійснюють управління паливно-енергетичним комплексом України

Роль Верховної Рада України, Кабінету Міністрів України, галузевих Міністерств, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в управлінні паливно-енергетичним комплексом України. Правовий статус відомств, служб, комітетів, Державних інспекцій та відповідних комісій, що здійснюють управління паливно-енергетичним комплексом України. 

Тема 14. Порядок здійснення державного регулювання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ)

Основні завдання та повноваження НКРЕ. Основні функції та особливості роботи НКРЕ. Повноваження Голови НКРЕ.

 

Тема 15. Загальні положення законодавства про альтернативні види палива

Ознаки альтернативних видів палива, його споживачів, порядок їх визначення. Економічний механізм стимулювання у сфері альтернативних видів палива. Дати пропозиції та доповнення до діючого законодавства щодо поширення використання альтернативнихі видів палива. Юридична відповідальність за порушення законодавства про альтернативні види палива.

 

Тема 16. Порядок накладення на суб’єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання

Уповноважені органи (особи), які мають право штрафувати та на яких підставах відбувається накладення штрафів. Акти перевірки дотримання законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання. Постанова або розпорядження про накладення штрафу за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання. Дати пропозиції та доповнення до діючого законодавства з метою зменшення кількості правопорушень в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання.

 

Тема 17. Порядок застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику

Підстави та порядок застосування санкцій. Призначення керуючого (тимчасової адміністрації) для управління енергопостачальником. Зупинення та анулювання дії ліцензії на провадження підприємницької діяльності з постачання електричної енергії на відповідній території.

 

Тема 18. Правове забезпечення енергетичної галузі

Історико-правовий аналіз становлення енергетичної галузі. Порівняльний аналіз сучасного стану вітчизняного та міжнародного законодавства в енергетиці. Дати пропозиції та доповнення до діючого законодавства в енергетичній галузі.

 

 

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Підсумковий контроль з навчальної дисципліни “Трудове право” проводиться з метою оцінки результатів навчання.

Семестровий контроль проводиться в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою на ІІ курсі ІІІ семестру.

Нормативна форма підсумкового контролю – залік.

Модульний контроль здійснюється через оцінювання рівня сформованості компетенцій, що визначені у даному стандарті.

Підсумковий контроль здійснюється без участі студента на підставі результатів усіх модульних контролів через визначення середньозваженого балу результатів усіх модульних контролів.

 

Приклад для заліку

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума  
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т1 Т2 Т3 Т4
 
                             

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 - 100 відмінно     зараховано
82 - 89 добре
74 - 81
64 - 73 задовільно
60 - 63
35 - 59 незадовільно з можливістю повторного складання незараховано з можливістю повторного складання
0 - 34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни незараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ.

2. Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення» від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» від 13 грудня 2006 р. № 1719.

4. Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 станом на 1 вересня 2012 року (із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 серпня 2012 року N 923).

3. Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010 (чинний від 01.01.2012 р.).

ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ

Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій лекційних модулів мають бути подані у вигляді теоретичних питань та/або закритих тестів чи ситуаційних вправ.

Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через коефіцієнт засвоєння:

КЗ = N/P,

де N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді),

P – загальна кількість визначених істотних операцій.

Критерії визначення оцінок:

“відмінно” - KЗ > 0,9;

“добре” - KЗ = 0,8...0,9;

“задовільно” - KЗ = 0,7...0,8;

“незадовільно” - KЗ < 0,7.

При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати здатність студента:

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;

- застосовувати правила, методи, принципи, аналогії, закони у конкретних ситуаціях;

- коментувати положення нормативно-правових актів, інтерпретувати дії та події;

- аналізувати і оцінювати факти, діяння та прогнозувати очікувані наслідки і результати від прийнятих рішень;

- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог чинного законодавства і стандартів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Вершинин А.П. Энергетическое право. Учебно-практический курс. СПб.: Изд. дом СПбГУ, 2007, 243 с.

2. Городов О.А. Введение в энергетическое право: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2012. – 224 с.

3. Енергетичне законодавство. Основні законодавчі акти. Ч І. Правове регулювання електроенергетики України /Упоряд.: Р.С. Кірін, С.В. Кострюков, А.Я. Рибалко. – Д. Національний гірничий університет, 2009 –- 123 с.

4. Енергетичне законодавство. Основні законодавчі акти /Упоряд. С.В. Кострюков. – Д. Національний гірничий університет, 2013 – Ч І - 82 с.

5. Зеркалов Д.В. Правова основа енергозбереження: Довідник. – К.: Дакор. 2008. – 480 с.

6. Навчально-методичний комплекс дисципліни “Енергетичне право” /Упоряд. С.В. Кострюков. – Д. Національний гірничий університет, 2012 – 82 с.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.