Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

2.1. Поняття енергетичного права України

Історичний розвиток і становлення енергетичного права. Місце енергетичного права в системі права України. Риси, завдяки яким можна доводити, що енергетичне право – це галузь права. Взаємозв’язок енергетичного права з іншими галузями права. Енергетичне право – як наука. Енергетичне право – як навчальна дисципліна.

2.2. Предмет, метод та система енергетичного права України

Суспільні відносини, що виступають предметом правового регулювання у Енергетичному праві. Методи правового регулювання у Енергетичному праві. Система Енергетичного права. Функції і принципи Енергетичного права.

ТЕМА 3. ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРАВА

3.1. Класифікація джерел енергетичного права

Поняття Енергетичного законодавства. Класифікація джерел енергетичного права.

3.2. Конституція України та Закони України “Про електроенергетику”,“Про енергозбереження”,“Про теплопостачання” – основні джерела енергетичного права

3.3. Енергетичне законодавство

Зміст, структура та склад енергетичного законодавства.

ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СФЕРА ДІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

4.1. Електроенергетичне законодавство

Зміст, структура та склад електроенергетичного законодавства.

4.2. Загальні положенняелектроенергетичного законодавства

Визначення термінів електроенергетичного законодавства. Поняття об’єднаної енергетичної системи України. Об’єкти та суб’єкти електроенергетики. Особливості регулювання відносин в електроенергетиці. Принципи державної політики в електроенергетиці. Особливості права власності в електроенергетиці.4.3. Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в електроенергетиці

Державне управління та нагляд (контроль) в електроенергетиці. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб’єктами електроенергетики.

4.4. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці

Загальні аспекти державного регулювання діяльності в електроенергетиці. Ліцензування діяльності в електроенергетиці.

4.5. Економічні та організаційні основи діяльності в електроенергетиці

Управління та розвиток об'єднаної енергетичної системи України. Оптовий ринок електричної енергії України та порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії. Загальні принципи встановлення тарифів на енергію та особливості антимонопольних обмежень в сфері електроенергетики. Поняття, величина та коефіцієнт “зеленого” тарифу. Охорона об'єктів електроенергетики та навколишнього природного середовища. Особливості умов праці та застосування страйків на підприємствах електроенергетики. Права, обов’язки та відповідальність енергопостачальників. Права, обов’язки та підстави відповідальності споживачів енергії. Види правопорушень та види відповідальності за порушення законодавства про електроенергетику.

ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

5.1. Законодавство про енергозбереження

Зміст, структура та склад законодавства про енергозбереження.

5.2. Загальні положеннязаконодавства про енергозбереження

Визначення термінів законодавства про енергозбереження. Завдання законодавства про енергозбереження та основні принципи державної політики енергозбереження. Об’єкти та суб’єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження. Види правопорушень та види відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження.

ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

6.1. Поняття енергозбереження

Поняття енергозбереження. Мета і завдання економічного механізму енергозбереження. Пріоритетні напрями енергозбереження.

6.2. Державне управління у сфері енергозбереження

Особливості управління у сфері енергозбереження. Державне управління у сфері енергозбереження. Державний контроль у сфері енергозбереження.

6.3. Заходи, завдяки яким можливе зниження енергоємності

Економічні заходи для забезпечення енергозбереження. Джерела формування Державного фонду енергозбереження. Шляхи стимулювання енергозбереження. Заходи, завдяки яким можливе зниження енергоємності. Взаємна економічна відповідальність постачальників і споживачів ПЕР. Охарактеризуйте питання міжнародного співробітництва України у сфері електроенергетики та енергозбереження.

ТЕМА 7. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ В ПЕК

7.1. Позиціонування України на міжнародних енергетичних ринках

Переваги, недоліки та структура ПЕК.

7.2. Електроенергетична галузь

Сучасний стан та структура власності теплових електростанцій, гідроелектростанцій, атомних електростанцій, вітрових електростанцій, об’єднаної енергетичної системи України. Проблеми та перспективи розвитку електроенергетичної галузі.

7.3. Паливна промисловість

Сучасний стан та структура власності вугільної промисловісті, нафтогазового комплексу, атомної промисловості. Висновки, проблеми та перспективи розвитку паливної промисловості.

ТЕМА 8. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, НАГЛЯД ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕК

8.1. Державне управління в ПЕК

Принципи державної політики в ПЕК. Державне управління, нагляд та регулювання діяльності в ПЕК.

8.2. Органи, що здійснюють управління ПЕК, їхня структура і повноваження.

Класифікація органів, що здійснюють управління ПЕК, їхня роль в управлінні енергетичною галуззю. Компетенція Верховної Ради України в управлінні ПЕК. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо державного управління та регулювання ПЕК. Основні повноваження Міненерговугілля України в ПЕК. Основні завдання та повноваження НКРЕ (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики) України. Повноваження Голови НКРЕ України. Основні завдання та права Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Повноваження Голови Державного агенства з енергоефективності та енергозбереження України. Правовий статус Державної інспекції ядерного регулювання України. Повноваження Голови Державної інспекції ядерного регулювання України. Завдання, склад та повноваження Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії (Держенергонагляд). Повноваження Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду. Основні завдання державного нагляду в електроенергетиці. Основні функції Державної інспекції з ЕЕСМ (експлуатації електричних станцій і мереж.). Права державних інспекторів з ЕЕСМ. Повноваження Державного підлриємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне0 управління об’єднаною енергетичною системою України. Визначення, мету, основні завдання Державної експертизи з енергозбереження. Наведіть порядок проведення державної експертизи з енергозбереження об’єктів, які підлягають експертизі.

8.3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб’єктами енергетики


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.