Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять

Практична робота 1.

Тема: Діагностика підприємницького середовища підприємства

Питання для обговорення:

Моделі стратегічного аналізу діяльності підприємств

Інструментарій стратегічного аналізу підприємства

3. Діагностика зовнішнього середовища підприємства:

Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу

Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу

Діагностика внутрішнього середовища підприємства

Ключові слова: стратегічний аналіз, макросередовище, мікросередовище, внутрішнє середовище, стратегічний інструментарій

Практичні завдання:

Задача 1.

Туристичний оператор «Світ-тур» здійснює діяльність у трьох напрямах: організація внутрішнього туризму, іноземного туризму та зарубіжного туризму. Отже, до складу його портфеля бізнесу входять три стратегічні одиниці бізнесу (СОБ) – внутрішній туризм (СОБ «А»), іноземний туризм (СОБ «Б»), зарубіжний туризм (СОБ «В»). За даними, які наведені в табл. 1 побудуйте матрицю Бостонської консультативної групи; охарактеризуйте ринкові позиції стратегічних одиниць бізнесу; сформулюйте стратегії розвитку туристичного оператора «Світ-тур».

Таблиця 1

Показники діяльності стратегічних одиниць бізнесу

  СОБ Обсяг продажу СОБ млн. грн. Кількість конкурентів на ринку Обсяги продажу трьох найсильніших конкурентів, млн. грн. Темп росту ринку, %
1-й 2-й 3-й
«А» -2
«Б»
«В»

Розв’язання:

1) Для побудови матриці БКГ, необхідно знати відносні ринкові частки (ВРЧ) кожного СОБ та темпи росту ринку., де

ВРЧ – відносна ринкова частка;

РЧ – ринкова частка (питома вага товарів/послуг підприємства в загальній місткості даного ринку);

РЧк – ринкова частка найсильнішого конкурента.

, де

ОЗ – обсяг збуту товарів/послуг підприємства на даному ринку;

МР – місткість даного ринку.

 

Розраховуємо відносні ринкові частки кожної СОБ:


СОБ «А»:

СОБ «Б»:

 

СОБ «В»:

 

2) Будуємо матрицю БКГ: лінії сітки визначаються як середнє між max і min значеннями показників ВРЧ та ТР (рис. 1).

Рис. 1. Матриця БКГ

 

 

3) СОБ «А» знаходиться у квадранті «дійні корови», проте темпи росту ринку, що свідчить про скорочення ринку, а отже про ймовірний перехід у квадрант «собаки», якщо підприємство не перегляне існуючу стратегію;

СОБ «Б» знаходиться у квадранті «знаки питання», має високі темпи розвитку ринку, може в майбутньому стати лідером продажу («зіркою»);

СОБ «В» знаходиться у квадранті «собаки», має незначні темпи росту ринку, потребує прийняття стратегічного рішення: або розвитку товару/послуги, або виходу з ринку.

4) На основі результатів проведеного портфельного аналізу можна рекомендувати такі стратегічні альтернативи:

СОБ «А» (внутрішній туризм) – «дійні корови» або «золоте теля» потребує жорсткого контролю за капітальними вкладеннями. Дає кошти для фінансування юних «зірок» та «диких кішок (собак)» з метою їх перетворення в «зірки». Ринок добре освоєний, проте скорочується, тому варто застосовувати стратегії підтримки конкурентних переваг та «збору урожаю»;

СОБ «Б» (іноземний туризм) – «знак питання», який треба переводити у стан зірки, тому варто застосовувати стратегії розвитку та інтенсифікації зусиль.

СОБ «В» (зарубіжний туризм) – «собаки» – сьогодні зайвий тягар, проте це швидше свідчить про недостатню увагу підприємства до нього, аніж про несприятливий ринок. Тому, варто застосовувати стратегію розвитку товару/послуги і/або ринку.

 

Задача для самостійного розв’язання

Задача 1.

Туристичний підприємство має у своєму портфелі бізнесу три стратегічні одиниці бізнесу (СОБ) – готельний комплекс (СОБ «А»), туристичне агентство (СОБ «Б»), транспортне підприємство (СОБ «В»). За даними, які наведені в табл. 1 побудуйте матрицю БКГ; охарактеризуйте ринкові позиції СОБ; сформулюйте стратегії розвитку підприємства.

Таблиця 1

Показники діяльності стратегічних одиниць бізнесу

  СОБ Обсяг продажу СОБ млн. грн. Кількість конкурентів на ринку Обсяги продажу трьох найсильніших конкурентів, млн. грн. Темп росту ринку, %
1-й 2-й 3-й
«А»
«Б»
«В»

Практична робота 2.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.