Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Модель Shell/DPM (матриця спрямованої політики) та модель Hofer/Schendel (матриця аналізу еволюції ринку)

Класичну модель Shell/DPM, названу матрицею спрямованої політики (Direct Policy Matrix), розробила в 1975 р. Британсько-Голландська фірма хімічної галузі Shell в умовах енергетичної кризи (рис. 1.8). На відміну від попередніх моделей, вона найменше опиралася на минуле і була спрямована, головним чином, на аналіз тенденцій розвитку поточної галузевої ситуації. Модель трохи схожа на матрицю GE/ McKinsey і в принципі є її логічним продовженням, бо теж стосується ідеї стратегічного позиціювання бізнесу. Проте вона двофакторна, базована на оцінці багатьох кількісних та якісних показників бізнесу, і є реалістичнішою. Модель Shell/DPM пропонує при прийнятті стратегічних рішень додатково спиратися на оцінку потоку грошових коштів (показник короткострокового планування) та оцінку окупності інвестицій (показник довгострокового планування) одночасно. Інша особливість моделі — можливість аналізу видів бізнесу на різних стадіях ЖЦТ. Спочатку модель використовували тільки для забезпечення раціонального потоку грошових коштів. Проте невдовзі стало зрозуміло, що модель прийнятна для аналізу не тільки бізнес-розвитку з точки зору перспективності інвестицій, а й фінансового балансу всього ділового портфеля підприємства з точки зору потоку грошових коштів.

 

Це дало змогу керівникам перерозподіляти фінансові потоки між різними бізнес-сферами. Важливо зауважити, що модель є особливо ефективною при спостереженні за змінами і розвитком стратегічних позицій протягом певного часу, оскільки вона не пов’язана з фінансовими показниками. Рішення, які ухвалюють на її основі, залежатимуть від того, що є в центрі уваги керівника – життєвий цикл бізнесу чи потік грошових коштів. У першому випадку оптимальною буде траєкторія 1, а в другому – траєкторія 2: від нижніх правих сегментів матриці до верхніх лівих. Наступною класичною моделлю є модель Hofer/Schendel, що описує цикл розвитку ринку товару і пропонує певні стратегічні висновки на основі аналізу еволюції ринку (рис. 1.9).Стратегії росту

Основна увага даної моделі акцентована на позиціюванні відповідних видів бізнесу на матриці розвитку ринку товарів, визначенні ідеального вибору цих видів та розробленні шляхів формування такого ідеального портфеля бізнесу. Модель призначена передусім для балансування корпоративного бізнес-портфеля, хоча автори і намагалися пристосувати її для розробки рекомендацій щодо окремих видів бізнесу, їхні спроби не мали успіху.

Модель є прикладом ітеративного підходу (зверху-вниз) і прийнятна здебільшого лише для багатогалузевих фірм. Базові теоретичні припущення даної моделі — думка про наявність типової кривої розвитку ринку товару, схожої на криву обсягів продажу. Хвилеподібні точки зміни обсягів продажу свідчать про початок найперспективніших стадій для швидкого розширення: розвитку, витіснення, скорочення. Автори також припускають, що всі види бізнесу пов’язані між собою і що їх життєві цикли дуже подібні. У протилежному випадку вони рекомендують використовувати матрицю GE/ McKinsey для визначення корпоративних стратегій. Основні стратегії, що запропонували автори, відповідають одразу кільком квадрантам матриці. Проте відмінності між сильними, середніми і слабкими видами бізнесу, що потребують нібито спільної загальної стратегії, не розглянуті. Отже, запропоновано, що робити, проте як це робити, не вказується. Дослідження авторів, безперечно, мали значне науково-практичне значення для розвитку стратегічного аналізу, але внаслідок складності та неуніверсальності моделі на практиці не набули широкого використання.

7.Модель ADL\LK (матриця життєвого циклу)

Елемент динамічності був внесений у стратегічний аналіз моделлю ADL\LK (розробила відома консалтингова фірма Артур Д. Літл). Першочергове її призначення полягало у створенні дієвого інструменту аналізу портфельних стратегій для визначення вдалої диверсифікації діяльності підприємства, придатної як для корпоративного рівня, так і рівня структурних підрозділів. Згідно з концепцією життєвого циклу галузь у своєму розвитку проходить чотири стадії: зародження, розвиток, зрілість, старіння. Теоретично допускали, що кожний вид бізнесу перебуває на одній із стадій розвитку, і тому аналізувати його необхідно, враховуючи особливості цієї стадії. Паралельно зі зміною стадії розвитку змінюється і конкурентний статус виду діяльності. Вид бізнесу може займати одну з п’яти позицій: домінуючу, сильну, сприятливу, стійку, слабку. Кожний бізнес аналізують окремо для визначення стадії розвитку галузі та його конкурентного статусу в ній (рис. 1.10). Залежно від положення виду бізнесу на карті матриці обирають певний алгоритм стратегічних рішень. Процес стратегічного управління складається з трьох етапів. На першому етапі («простий вибір») стратегію для певного виду діяльності визначають тільки відповідно до його позиції на матриці. Сфера «природного розвитку» охоплює кілька квадрантів. На другому етапі, в межах «природного розвитку» позиція виду бізнесу визначає характер «специфічного вибору розвитку», який також є у принципі загальним стратегічним керівництвом. На третьому етапі вибирають уточнюючу стратегію розвитку. Це можна розглядати як перехід до оперативного управління. Модель пропонує набір «уточнюючих стратегій», що відповідають кожному специфічному вибору і виражені в термінології господарських операцій. Така модель може бути використана для вивчення фактичного конкурентного статусу кожного виду бізнесу і стадії його життєвого циклу в галузі.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.