Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Функції оптових торговельних підприємств

Оптові торговельні підприємства, зміст основної роботи яких полягає в опосередкуванні комерційних зв'язків між сферою товарного виробництва і сферою споживання, покликані забезпечувати виконання низки основних і допоміжних, комерційних і виробничих функцій. Основніфункції оптових формувань полягають у безперебійному забезпеченні потреб товаровиробників у збуті і роздрібних торговців у постачанні товарами, а допоміжні — у наданні своїм партнерам комплексу організаційно-технологічних послуг.

Комерційними функціями оптових торговців є:

• вивчення кон'юнктури й окремих сегментів товарного ринку;

• планування, організація і проведення оптових закупівель товарів;

• організація товаропостачання і здійснення оптового продажу;

• оперативне управління товарними запасами;

• створення системи надання до- і після реалізаційних послуг;

• рекламно-інформаційне забезпечення гуртової торгівлі.

Виробничі функції оптових торговельних підприємств включають низку операцій, що є, no-суті, продовженням процесу виробництва— комплекс внутрішньо-складських технологічних операцій (приймання, зберігання тощо); операції доведення і фасування; операції транспортного забезпечення товарного руху.

У практиці оптової торгівлі на сьогодні немає уніфікованої структурної побудови апарату оптового торговельного підприємства. У ринкових умовах господарювання вона формується самостійно власниками такого підприємства виходячи з перспективних обсягів оптового обороту, функціональної зони діяльності, наявності складського господарства, товарної і функціональної спеціалізації та інших факторів.Організаційною структурою оптового підприємства є сукупність функціонально взаємозв'язаних структурних підрозділів, ділянок і служб, покликаних забезпечувати основні, допоміжні і обслуговуючі напрями його комерційно-господарської діяльності. Узагальнену організаційно-структурну побудову великого оптового підприємства подано на рис. 5.8.

Великі оптові торговці організовують свою діяльність способом організації комерційної, фінансово-економічної, кадрово-юридичної і господарської служб.

Організаційно-структурна побудова оптового торговельного підприємства завжди модифікується, змінюється залежно від його типорозміру, базується на реальних потребах і постійно коригується відповідно до змін у обсягах і напрямах діяльності. Вона також безпосередньо залежить від характеру перейняття ним права власності на товари, а отже, віднесення до числа незалежних оптовиків, оптовиків-брокерів чи агентських оптових посередників.

Ринкові реалії привнесли на оптовий ринок формування нового типу, що активно поєднують оптову і роздрібну торгівлю. Сьогодні у великих населених пунктах функціонують два основних види оптово-роздрібних торговельних підприємств:

• гуртовні — здебільшого невеликі оптово-роздрібні підприємства, які функціонують на засадах складу-магазину, реалізуючи одночасно і дрібнороздрібні партії, і одиничні товари;

• складські клуби — великі за розмірами оптові склади з розширеним асортиментом товарів, які обслуговують своїх постійних клієнтів (членів) за зниженими дисконтними цінами або обумовлюють суму знижки загальною вартістю покупки.

В таких оптово-роздрібних торговельних підприємствах організаційна -побудова апарату також модифікується через створення підрозділу, відповідального за організацію роздрібного продажу й обслуговування покупців (клієнтів).

Функції комерційних служб

Закупівельні:

- проведення переддоговірної роботи;

- укладення договорів з оптовими постачальниками;

- організація завезення товарів;

- контроль якості і кількості закуплених товарів;

- претензійна робота.

Реалізаційні:

- формування торговельного асортименту;

- укладення договорів на постачання;

- організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі;

- розробка схем доставки товарів у магазини.

Ринково-оргаиізаційні:

- вивчення попиту;

- аналіз кон'юнктури ринку;

- визначення потреби в оптових закупівлях;

- встановлення джерел постачання;

- встановлення контингенту оптових покупців;

- вилив на формування виробничого асортименту;

- практична допомога роздрібним торговцям.

Комерційні служби забезпечують також повноту і своєчасність виконання

тісно пов¢язаних із вище перерахованими, технологічних оптових операцій: приймання, складування, формування замовлень, відпуск і експедування товарів оптовому покупцеві.

ТЕМА : “Організація комерційної діяльності в оптовій торгівлі”.

План:

Література :

1. Апопій В.В., Бабенко С.Г «Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг», – с. 83-86, 89-94, Київ, 2002 р.

2. Апопій В.В. «Комерційна діяльність», с. 105-107, Київ, «Знання», 2008 р.

3. Панкратов Ф.Г. – с. 69-72

Після вивченої теми студенти повинні знати:

Яку роль відіграють господарські зв’язки в народному господарстві, які основні види господарських договорів, у чому полягає основний зміст договорів.

Питання для самоконтролю:

1.Яке значення відіграють господарські зв’язки торгівлі з промисловістю в економіці держави?

2.Які основні завдання стоять перед організаційно-правовим регулюванням?

3.Яку роль відіграють договори в комерційній діяльності підприємства?

Під господарськими зв'язками суб'єктів ринку розуміють систему економічних відносин розподілу, обміну і споживання, що виникають між учасниками просування товарів від виробництва до споживання.

Об'єктивною основою господарських зв'язків у ринковій економіці є суспільний розподіл праці і товарний характер виробництва. Оскільки товарне виробництво регулюється законом вартості, то господарські зв¢язки між учасниками ринкового товаропросування будуються на засадах пріорітетності економічних інтересів відшкодування.

Система комерційних зв¢язків – це упорядкована сукупність комерційних зв¢язків суб¢єктів ринку, притаманна певному рівневі розвитку виробничих і ринкових відносин, що склалися в суспільстві на певному етапійному розвитку.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.