Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Т Е М А: «Організація оптового продажу товарів та їх постачання в роздрібну торгівельну мережу».

План:

Література:

В.В. Апопій «Комерційна діяльність» – Київ, «Знання» , 2008 р., с. 213-222

В.В. Аполій «Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг»– Київ, 2002 р. с. 233-242

В.В. Аполій «Комерційна діяльність»– Київ, «Знання», 2008 р. с. 293-297

Після вивченої теми студенти повинні знати:

У чому полягає суть товаропостачання, які принципи організації товаропостачання, який порядок складання і обґрунтування замовлень на поточне завезення товарів.

Питання для самоконтролю:

1.Які вимоги ставлять до товаропостачання торговельної мережі?

2.Як складаються і обґрунтовуються замовлення на поточне завезення товарів у торговельну мережу?

3.Як здійснюється облік виконання договорів постачання товарів?

4.Який порядок розгляду переддоговірних господарських спорів і хто їх вирішує?

5.В яких випадках господарський спор передається на розгляд Арбітражного суду?

6.Які дані повинна містити позовна заява?


Однією з вирішальних умов забезпечення безперервності процесу товарного обігу і безперебійного задоволення попиту населення є регулярне забезпечення роздрібної торговельної мережі товарами народного споживання.

Товаропостачання роздрібної торговельної мережі — це комплекс комерційних і технологічних операцій, спрямованих на доведення товарів до роздрібної торговельної мережі в кількості та асортименті, що відповідають попиту населення.

Товаропостачання роздрібних торговельних підприємств є необхідною передумовою доведення товарів від виробництва до споживання, задоволення попиту населення та реалізації товарів. Тільки за умови, коли вся товарна маса, закуплена від постачальників торговельним підприємством з метою продажу населенню, буде доведена до пунктів роздрібного продажу товарів (роздрібних торговельних підприємств або їх структурних підрозділів — торговельних одиниць) в необхідному обсязі та асортименті, можна буде задовольнити попит населення згідно з його грошовими доходами. Завдяки раціонально організованому товаропостачанню торговельні підприємства мають можливість підтримувати повноту асортименту в магазинах, регулювати рівень і структуру товарних запасів, активно впливати на процеси реалізації товарів і рівень соціально-економічної ефективності власної торговельної діяльності загалом. Від організації товаропостачання залежить повнота і стабільність асортименту товарів на роздрібних торговельних підприємствах, розмір товарних запасів, швидкість обігу товарів, розмір витрат з доведення товарів до торговельної мережі, фінансово-економічні показники діяльності торговельних підприємств.Товаропостачання роздрібної торговельної мережі з погляду теорії систем потрібно розглядати як складну динамічну систему, яка має свою морфологічну та функціональну структуру, основною цільовою метою якої є безперебійне доведення до роздрібної торговельної мережі товарів, необхідних для задоволення попиту населення. При цьому морфологічна структура даної системи формується сукупністю взаємозв'язаних і взаємодіючих між собою суб'єктів даної системи, якими є джерела товаропостачання (і окремі постачальники товарів), транспортні підприємства й організації (перевізники товарів, які забезпечують просторове переміщування товарів у процесі товаропостачання) і роздрібні торговельні підприємства, які є кінцевими пунктами завезення товарної маси (яка виступає як основний об'єкт системи товаропостачання).

Функціональна структура системи товаропостачання є складним багатоетапним процесом взаємодії зазначених суб'єктів, який включає різноманітні заходи із задоволення потреби роздрібної торговельної мережі в товарах споживчого призначення, що послідовно виконуються учасниками системи товаропостачання. Зміст товаропостачання у найбільш стислому викладі зводиться до того, що підприємство-постачальник товарів за замовленням роздрібного торговельного підприємства повинне відібрати, скомплектувати партію товарів у кількості та асортименті, достатніх для безперебійної торгівлі ними в кожному магазині протягом певного обумовленого періоду, підготувати і доставити замовлені товари власним або найманим транспортом до відповідного пункту продажу або ж надати ці товари представникові роздрібного торговельного підприємства для самостійного їх вивезення. Процес товаропостачання завершується прийманням товарів у роздрібному торговельному підприємстві та документальним оформленням операції здавання-прийманні товарів.

У товаропостачанні роздрібної торговельної мережі виділяються такі основні заходи (стадії процесу товаропостачання): визначення потреби в товарах; вибір джерел товаропостачання і постачальників товарів; встановлення раціональних схем постачання; укладення угод на постачання товарів (договорів поставки, купівлі-продажу товарів); оперативний контроль за виконанням договорів поставки; вибір форм товаропостачання; визначення раціональної частоти доставки й оптимальних розмірів партій завезення товарів; організація доставки товарів у магазини: приймання товарів і його документальне оформлення.

Для раціональної організації процесу товаропостачання торговельним підприємствам доцільно здійснювати його на основі розроблених комерційною службою планів товарного забезпечення і завезення товарів у магазини.

Раціонально організоване товаропостачання забезпечує необхідну повноту і стабільність асортименту товарів на роздрібних торговельних підприємствах, а відповідно, і високий рівень задоволення попиту населення. Від організації товаропостачання залежить величина товарних запасів, швидкість обігу товарів, величина затрат на доведення товарів до торговельної мережі, а отже, і фінансово-економічні показники діяльності торговельних підприємств і організацій.

На організацію товаропостачання впливають об'єктивні та суб'єктивні фактори (рис. 9.1).

До об'єктивних факторів належать групи виробничих, транспортних і торговельно-організаційних..

До виробничих факторів відносяться розвиток і розміщення виробництва, його спеціалізація, сезонність, наявність сировинної бази тощо. Розвиток виробництва товарів, розширення його асортименту сприяють поліпшенню постачання магазинів товарами і, навпаки, зменшення виробництва товарів, звуження асортименту призводять до труднощів в організації раціонального товаропостачання. Разом з тим, в умовах достатніх товарних запасів в широкому асортименті також виникають певні труднощі з організацією раціонального товаропостачання: виникає необхідність врахування особливостей завезення товарів в окремі магазини для правильного розміщення товарної маси між магазинами, недопущення нагромадження в них зайвих товарних запасів.

Розміщення роздрібної торговельної мережі поблизу виробничих підприємств, що випускають товари простого асортименту (особливо вантажомістких), дозволяє значно здешевити процес їх товаропостачання, оскільки з ланцюга товаропросування випадають оптові бази, а товари в магазини надходять транзитом.

До транспортних факторів відносяться: стан доріг, наявність транспортних зв'язків між магазинами та джерелами постачання.

До найважливіших торговельно-організаційних факторів відносяться: чисельність і склад роздрібної торговельної мережі, її розміщення на території районів, обсяги товарообороту підприємств, площі торгових залів і складських приміщень, рівень організації торговельно-оперативних і технологічних процесів, структура і особливості асортименту товарів. Так, при наявності чисельної, територіально розосередженої торговельної мережі, що включає різноманітні типи невеликих магазинів (що особливо характерно для системи споживчої кооперації і приватної торгівлі) організація товаропостачання значно ускладнюється. В цих умовах виникає необхідність частого завезення товарів в магазини в розукрупненому, підсортованому вигляді, невеликими партіями, в результаті чого значно дорожчає процес товаропостачання. Крім того, суттєво збільшується обсяг робіт по документальному оформленню завезення товарів в магазини.

На організацію товаропостачання суттєво впливають і суб'єктивні фактори, основними з яких є:

- рівень управління процесом товаропостачання;

- кваліфікація робітників, що визначають потребу в товарах;

- достовірність комерційної інформації.

Раціонально організоване товаропостачання роздрібної торговельної мережі може бути організоване тільки з врахуванням дії перерахованих факторів та застосуванням наукових методів управління процесами товаропросування з використанням економіко-математичних моделей. Оскільки безперервна зміна процесів товарообігу має певний кількісний взасмозв'язок, створюються умови для організації високоефективної саморегулюючої автоматизованої системи товаропостачання роздрібної торговельної мережі. В основу такої системи повинен бути закладений принцип безперервного відновлення і регулювання товарних запасів у магазинах.

Впровадження логістики в організацію товаропостачання роздрібної торговельної мережі дозволяє найбільш повно задовольняти попит населення при скороченні рівня товарних запасів і сприяє різкому підвищенню ефективності торговельної діяльності.

В умовах економічної кризи питання раціональної організації товаропостачання магазинів значно ускладнилися. Спад промислового виробництва, нестача в торговельних підприємств обігових коштів на закупівлю товарів, значне погіршення роботи оптової ланки призводять до того, що в даний час не дотримуються основні принципи раціональної організації товаропостачання роздрібної торговельної мережі.

Раціональна організація товаропостачання ґрунтується на дотриманні таких основних вимог:

- завезення товарів у роздрібні торговельні підприємства повинно

здійснюватися відповідно до обсягу і структури попиту населення і встановлених змін кон’юнктури торгівлі;

- товари в роздрібну торговельну мережу повинні надходити ритмічно в

широкому асортименті і необхідній кількості;

- кількість товарів і частота їх завезення повинні визначатися типом і

потужністю підприємства, забезпеченням його відповідними площами для зберігання та технологічним обладнанням (особливо холодильним);

- джерела постачання і найбільш ефективні в конкретних умовах форми і

методи товаропостачання повинні визначатися з врахуванням складності асортименту, обсягами випуску товарів та територіальною віддаленістю від постачальників;

- величина партій завезення повинна визначатися залежно від наявних

товарних запасів, обсягів одноденної реалізації і встановленої періодичності завезення;

- система товаропостачання повинна забезпечувати мінімальні затрати

на завезення і зберігання товарів у роздрібній торговельній мережі.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.