Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Інженерно-технічні послуги оптового характеру умовно поділяються на технологічні; патентні або ліцензійні (послуги франшизи), інженерні (інжинірингові).

До технологічних послуг відносяться послуги щодо створення та надання знань і досвіду та послуги щодо створення та надання уміння здійснення операцій - послуги "ноу-хау".

Послуги щодо створення та надання знань і досвіду стосуються застосування і використання в практиці господарювання винаходів, корисних моделей, промислових зразків і товарних знаків. Послуги, пов'язані із винаходами, стосуються створення і використання найсучасніших досягнень науки і техніки, які дозволяють отримувати і зберігати вихідну конкурентну перевагу у певному сегменті товарного ринку, як у сфері виробництва, так і у сфері реалізації (збуту) знову виготовленого продукту. Послуги, що мають на меті використання корисних моделей - нових зразків матеріальних благ (товарів, послуг, технологій тощо), прирівняних до своєрідного мікро-вииаходу, обслуговують процес втілення таких моделей у виробництво і споживання. Послуги щодо промислових зразків дозволяють створити єдину концепцію естетичного оформлення знову створеного матеріального блага. Послуги щодо

створення та надання (реалізації) товарних знаків являють собою особливу сферу комерційної діяльності, в якій відбувається передача для використання не самих товарів або послуг, а власне символів (знаків), що асоціюються у свідомості споживачів із конкретними матеріальними благами.

До технологічних оптових послуг відносяться також послуги щодо створення та надання уміння здійснення конкретних операцій, які входять до поняття "ноу-хау". Під цим поняттям розуміють вміння виконати певні функції або операції найоптимальнішим і найефективнішим чином. Загальна сукупність послуг "ноу-хау" поділяється на вміння виконання конструкторських, технологічних, виробничих, управлінських, комерційних і фінансових операцій.До складу інженерно-технічних послуг входять також патентні послуги. Вони стосуються послуг щодо технічних патентів і послуг щодо ліцензій (франшизи) на використання винаходів. Послуги в галузі патентів на винаходиобслуговують монопольне право винахідника чи його правонаступника на використання цього винаходу. Ці послуги охоплюють як процес реєстрації патенту шляхом реєстрації товарного знаку і промислового зразка, так і патентний захист винаходу протягом усього терміну дії патенту всередині країни і за кордоном. Патентом на винахід вважається видане уповноваженими органами свідоцтво винахіднику або особам, що є правонаступниками винахідника, яке посвідчує монопольне право власника на використання цього винаходу з комерційною чи іншою метою.

Послуги в галузі обміну ліцензіями на використання винаходів невід'ємно пов'язані з патентуванням, випливають з його суті.Об'єктами послуг щодо ліцензій є послуги, супутні реалізації прав на використання технічних винаходів шляхом видачі патентної ліцензії або супутні передачі особливої, як правило, унікальної технології - франшизи. Патентною ліцензією є дозвіл, який видається власником патенту (ліцензіаром) іншій фізичній або юридичній особі (ліцензіату) на промислове або комерційне використання винаходу, захищеного патентом, протягом визначеного проміжку часу за обумовлену винагороду. За своїм змістом франшиза є такою ж ліцензією, за якою ліцензіар — власник особливої чи унікальної технології, товару або послуги надає зацікавленому ліцензіату право самостійно виходити з об'єктом франшизи на ринок в межах обумовленої квоти на умовах первинного внеску і щомісячної плати. Франшиза як організаційна форма сучасного бізнесу активно розвивається у світовій комерційній практиці. Вона практикується крупними фірмами з усталеними на ринку торговими марками і товарними знаками для розширення мережі збуту матеріальних благ без залучення додаткових інвестицій через низку дрібніших і знову створених господарських суб'єктів. Відомо три основних типи франшизи: на продаж готового товару; на виробництво товарів і на вид діяльності.

Послуги оренди на оптовому ринку – це комерційні дії, що передбачають передачу власником (орендонадавачем) матеріальних благ (будівель, обладнання, машин і механізмів, товарів або майнових прав) тимчасовому власнику (орендатору) у виключне користування протягом обумовленого договором оренди терміну на еквівалентних засадах.

Основними об'єктами послуг оренди є: товари широкого вжитку; офісне обладнання і засоби зв'язку; комп'ютери і програмне забезпечення до них; рухомий склад усіх видів транспорту; підйомно-транспортні і дорожно-будівельні машини і механізми; окремі види і комплектне обладнання у складі цілісних майнових комплексів; вживане обладнання і транспортні засоби, що були в експлуатації тощо. До складу предметів оренди за згодою сторін договору оренди можуть включатися як інші об'єкти, так і послуги.

Орендні оптові послуга класифікують за двома основними ознаками: залежно від строків тривалості і від сутності договору оренди.За першою ознакою розрізняють довго-, середньо-, і короткотермінові послуги оренди матеріальних благ, а за другою - послуги фінансованої або поточної оренди. Послуги довготермінової оренди передбачають передавання матеріальних цінностей в користування орендареві на строк від 3-х до 5-ти років, а у деяких випадках - більше 5-ти (до 20-ти років). Даний вид оренди у світовій комерційній практиці носить також назву лізингу.

Послуги щодо середньотермінової оренди, які стосуються здавання у наймання товарів, послуг і майна протягом 1-5 років, відомі також як хайринг.

Найкороткочаснішими є послуги рейтингу (чартеру), адже вони є послугами короткотермінової оренди і тривають від кількох годин до одного року.

Орендні послуги мають суттєві відмінності залежно від основного змісту договору оренди. Послуги фінансованої оренди полягають у наданні лізинговою фірмою орендатору в користування майна, вартість якого є попередньо оплаченою (профінансованою) цією фірмою орендонадавачем на тривалий термін, близький або рівний строку окупності цього високовартісного обладнання (споруд, машин, механізмів). Таким чином, лізингова фірма стає комерційно-фінансовим посередником між виробниками обладнання і його покупцями, купивши це обладнання у власність і поступово відшкодовуючи вартість здійснених інвестицій первинним (вступним) і черговими внесками орендатора.

Послуги поточної оренди стосуються надання у використання матеріальних цінностей, здатних задовольнити одномоментні, тимчасові потреби в них орендатора, що не означає, однак, короткочасного характеру цих послуг. За договором поточної оренди орендонадавач надав належне йому на правах власності рухоме або нерухоме майно орендатору для використання на власний розсуд, з комерційною метою. Після закінчення строку оренди, орендатор зобов'язаний повернути орендований об'єкт, який знову віддається власником в оренду.

Створення і надання туристично-рекреаційних послуг - це особливий вид комерційної діяльності, що має на меті організацію комплексу послуг, покликаних максимально повно задовольнити ділові, культурні, відпочинкові і духовні потреби значної частини населення, яка завдяки низці причин або мотивів регулярно займається туризмом, лікуванням або відпочинком.

У даний час туристично-рекреаційні послуги є надзвичайно перспективною і капіталомісткою сферою бізнесу. Вона включає в себе такі основні види туризму: курортно-рекреаційний; екскурсійний; науковий; діловий і етнічний.

Курортно-рекреаційний туризм охоплює курортно - відночинкову індустрію, розміщену в особливих природно-кліматичних зонах, пристосованих для відновлення працездатності протягом календарних щорічних відпусток або лікування (профілактики) окремих видів захворювань.

Екскурсійний туризм охоплює цю частину людей, які цікавляться природними, історичними і культурними особливостями та пам'ятками конкретних регіонів або місць.

Науковий туризм розвивається паралельно із розвитком науки і техніки і стосується заходів, що постійно відбуваються з науковому світі – симпозіумів, конгресів.

Діловий туризм- це невід’ємна частина будь- якого бізнесу, яка містить в собі постійні міграції комерсантів для участі в ділових зустрічах, проведення переговорів, укладення контрактів, тощо.

Етнічний туризм не носить на відміну від попередніх видів широкого, масового характеру. Він охоплює переміщення родичів, знайомих, об’єднаних за етнічною ознакою мешканців окремих регіонів.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.