Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Передумови формування ринку оптових послуг і їх класифікація.

Під послугою розуміють дію, вигоду або задоволення, що створюються і реалізуються для задоволення фізичних або духовних потреб як індивідуальних так і колективних споживачів. Специфічність послуги як товару полягає в її нематеріальному характері, коли має місце матеріальна діяльність виробника послуги щодо створення і надання вигоди або задоволення споживачеві, але споживач, який придбав послугу, не стає володарем матеріальної речі.

Специфічність послуги, її складність визначається такими внутрішніми характеристиками цього різновиду товару як: невідчутність і непомітність; невід’ємність від джерела створення; нестабільність якості; неможливість зберігання і нагромадження.

Невідчутність і непомітність полягає у зовнішній відносній простоті і непомітності виконання дій під час створення (виробництва) і надання (реалізації) послуги.

Під послугою слід розуміти специфічний різновид товару, який спільно з уречевленим товаром становлять суть суб’єкта, основного предмета господарських взаємозв’язків у сфері комерційної діяльності.

Товарний характер послуг дозволяє говорити про існування поряд із ринком матеріальних товарів ринку послуг, які разом взяті становлять матеріальну основу товарного ринку.

Ринок послуг можна умовно поділити на дві складові частини: ринок роздрібних послуг і ринок оптових послуг.

Ринок роздрібних послуг – це ринок одиночних послуг, що створюються для задоволення індивідуальних потреб окремих споживачів і реалізуються в більшості випадків сумісно з товарами у матеріально-речовій формі.

Ринок оптових послуг включає в себе цю частину товарних послуг, що створюються з метою задоволення масштабних або комплексних комерційних, виробничих, наукових або суспільних потреб колективних споживачів і реалізуються у вигляді самостійного товару.До оптових послуг відносять: посередницько-комерційні, науково-виробничі і суспільно-соціальні послуги.

Посередницько-комерційні послуги на оптовому ринку створюються підприємствами оптової торгівлі; різноманітними посередницькими формуваннями і суб’єктами інфраструктури товарного ринку. Джерелами створення і надання посередницько-комерційних послуг є: оптові підприємства всіх організаційно-правових форм і відомчої належності; комерційні посередники (елементи структури товарного ринку) і елементи інфраструктури, зайняті обслуговуванням суб’єктів товарного ринку.

Наданням науково-виробничих послуг на оптовому ринку займаються підприємства і фірми, спеціалізовані на розробці і впровадженні передових досягнень науки у виробництво, зайняті конструюванням сучасної техніки і прогресивних технологій в різних галузях матеріального виробництва. Сюди відносяться послуги виробничо-технічного і науково-технічного характеру, що створюються спеціалізованими на наданні послуг виробничим підприємствамі послуг у науково-технічній сфері фірмами і підприємствами усіх форм власності.

Суспільно-соціальні послуги оптового характеру – це послуги, що надаються суб’єктами усіх сфер і галузей господарства органам державного управління і соціального захисту і оплачуються за рахунок державного бюджету. Такі оптові послуги поділяються на дві основні групи: послуги органам державного управління і послуги органам соціального захисту.

Узагальнюючою ознакою класифікації послуг, що створюються і реалізуються на оптовому ринку, є характер залучення складових елементів товарного ринку. За цією ознакою виділяють посередницько-торговельні, інженерно-технічні (інжинірингові), орендні (лізингові) і туристично-рекреаційні групи послуг.

Посередницько-торговельні послуги в свою чергу можна класифікувати за низкою ознак, а саме: за ступенем зв'язку з процесом реалізації; за часом надання відносно моменту продажу; за місцем надання; за ступенем уречевлення; за характером затрат праці; за строками виконання.

За ступенем зв'язку з процесом реалізації товарів на гуртовому ринку послуги можуть бути тісно пов'язаними (основними); пов'язаними і не пов'язаними з гуртовою реалізацією товарів. До основних (тісно пов'язаних) відносять послуги, без яких проведення гуртової реалізації є неможливою (наявність матеріально-технічної бази оптових підприємств, посередницьких формувань тощо). Послуги, пов'язані з реалізацією створюються і обмінюються опосередковано під час реалізації товару і їх вартість включається у вартість основного товару. Відмовитися від придбання цієї послуги оптовий покупець може лише, відмовившись від придбання основного товару. Не пов'язані з реалізацією (допоміжні) послуги це послуги, слабо пов'язані з гуртовою купівлею-продажем і реалізуються за додаткову плату. Оптовий покупець потреби може скористатися цими послугами або відмовитися від них.

За часом надання стосовно моменту продажу послуги поділяються на дореалізаційні, супутні реалізації і після реалізаційні. Дореалізаційні послуги полягають в інформуванні контингенту потенційних оптових покупців шляхом попередніх консультацій про наявність товарів, порядок їх реалізації. Супутні реалізації послуги на оптовому ринку надаються під чає купівлі-продажу гуртових партій товарів.

За місцем надання гуртові послуги поділяють на такі, що надаються в оптовій торгівлі; у сфері комерційного посередництва; у сфері інфраструктурного забезпечення товарного ринку.

За ступенем уречевлення послуги ділять на матеріальні (тісно пов'язані із товарами і речами у матеріальній формі ) і нематеріальні (не пов'язані з матеріальними речами).

Залежно від затрат праці носередиицько-торговельні послуги поділяють натакі, що вимагають затрат висококваліфікованої праці (спеціальних навичок і професійної підготовки), і такі, що не вимагають для їх виконання висококваліфікованої праці.

За строками виконання (падання) послуги класифікуються на термінові (негайні, що виконуються у присутності замовника послуги) і відтерміновані (ті, що мають регламентований термін виконання і виконуються протягом взаємообумовленого терміну часу).

Сукупність посередницько-торговельних, інженерно-технічних, лізингових, туристичнорекраційних послуг разом з їх виконавцями, надавачами і набувачами та споживачами формують систему послуг на оптовому ринку.

Основу цієї системи становлять посередницько-торговельні послуги – дії суб’єктів оптового ринку, скеровані на задоволення потреби інституціональних споживачів в отриманні блага матеріального або нематеріального характеру, пов’язаного з гуртовою реалізацією товарів.

Система оптових послуг характеризується доволі широкою номенклатурою – переліком конкретних послуг, що можуть надаватися і реалізовуватися комерційно-посередницькими формуваннями усіх організаційно-правових форм і асортиментом– сукупністю груп, підгруп і окремих видів, об’єднаних відповідно до місця і часу їх надання відносно процесу гуртової реалізації.

Система торговельних послуг оптового ринку є складною і багатопрофільною сукупністю чисельних благ матеріального і нематеріального характеру, що носять допоміжний характер у процесі обміну товарів або набувають сутності специфічного товару. Вона характеризується низкою тісно переплетених взаємозв’язків великої кількості безпосередніх опосередкованих учасників цієї системи з приводу створення, реалізації і споживання оптових послуг. Ця система в цілому є важливою складовою підсистемою оптового ринку, покликаною забезпечити ефективне функціонування як інституціонального ринку, зокрема, так і сфери обміну в цілому.

Посередницько- торговельними оптовими послугами є дії структурних і інфраструктурних елементів товарного ринку, спрямовані на задоволення організаційно-технологічних потреб усіх суб'єктів товарного ринку, що беруть участь у товаропросуванні від виробництва до сфери споживання.

До складу посередницько-торговельних гуртових послуг включаються: послуги оптових підприємств; послуги комерційних посередників і послуги суб'єктів інфраструктури товарного ринку.

Послуги оптових підприємств залежно від місця і джерела їх створення поділяються на послуги оптових структурних підрозділів виробничих підприємств (вихідних баз промисловості, збутово-реалізаційних баз виробничих підприємств і об'єднань, гуртових центрів виробничої фірмової торгівлі тощо) і послуги підприємств оптової торгівлі - складів і баз торговельних асоціацій, об'єднань, споживчих спілок і товариств; колективних і приватних гуртівень.

Якщо послуги оптових підрозділів виробничих підприємств орієнтовані насамперед на крупних покупців - оптові підприємства, великі магазини або торговельні асоціації і лише потім на комерційних посередників і дрібні крамниці, то послуги оптових торговельгіих підприємств орієнтовані саме на широке коло покупців - від незначних за масштабами комерційної діяльності роздрібних підприємств і одиниць до тих же гуртових торговельних посередників.

Комерційні посередники на товарному ринку створюють і надають послуги: агентів; комісіонерів і брокерів; дилерів і дистриб'юторів. Послуги комерційних посередників однаковою мірою розраховані на задоволення комерційних, організаційних і технологічних потреб виробничих і торговельних підприємств, інших посередників.

Послуги суб'єктів інфраструктури товарного ринку включають в себе: послуги установ бірж; послуги комерційних торгів (тендерів): послуги аукціонів і послуги рекламно-виставкової індустрії. Такі виробники оптових послуг традиційно обслуговують всіх структурних і інфраструктурних суб'єктів товарного ринку незалежно від їх місця і ролі у процесі товаропросування.

Оптові торговельно-посередницькі послуги за своїм змістом можуть бути комерційними, організаційними, технологічними, інформаційними тощо. Певна частина їх тісно пов'язана із реалізацією товарних партій, створюється до або під час моменту реалізації і опосередковано включається у вартість товару, що реалізується. Допоміжні, післяреалізаційні послуги, як правило, мають окрему (додаткову) вартість і є більш характерними для діяльності комерційних посередників і елементів інфраструктури.

Інженерно-технічні (інжинірингові) оптові послуги мають місце в такій особливій галузі комерційної діяльності як обмін досягненнями науково-технічного прогресу з метою отримання комерційного ефекту.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.