Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Значення біржової торгівлі в розвитку оптового ринку

Багатоплановість ролей і широта функцій біржової торгівлі підкреслюють важливість цієї форми оптового продажу товарів для широкого кола суб'єктів господарювання у різних секторах економіки.

Значення біржової торгівлі проявляється у її помітному впливі на сферу виробництва., сферу обміну та сферу споживання.

Біржова торгівля є одним із основних каналів закупівлі сировини і матеріалів для промислових підприємств, оскількисаме в ній зосереджуються основні обсяги реалізації стратегічних видів ресурсів - енергоносіїв, металів, аграрної сировини.

Система бірж має також ключове значення для сфери обміну товарів і послуг. Вона є місцем праці або об'єктом зацікавленості значного числа комерційних посередників - агентів, брокерів, дистриб'юторів, що діють як на інституціональному, так і на споживчому ринках. Для переважної більшості суб'єктів посередницької діяльності біржова діяльність має не лише вагоме практичне, але і інформативне значення:створювана на біржах інформація формує великий масив різнопланової комерційної інформації, що широко застосовується в аналітично-плановій роботі посередницьких фірм. Біржова торгівля помітно впливає па сферу споживання, забезпечуючи потреби виробничих споживачів і визначаючи основні параметри системи цін на споживчому (роздрібному) товарному ринку.

Товарна біржа - це ринкова установа некомерційиого типу, що функціонує як елемент інфраструктури інституціонального ринку для обслуговування його потреб в забезпеченні обороту крупними партіями товарів (сировини) шляхом регулярного проведення особливим чином організованого торгу.Загальна сукупність товарних бірж утворює матеріально-технічну базу біржової торгівлі - мережу товарних бірж. Ця мережа є місцем ведення біржового торгу, місцем створення і надання широкого кола організаційних, комерційних і інформаційних послуг учасникам оптового ринку.

Товарна біржа, як активний елемент комерційних зносин на оптовому товарному ринку, не є повноцінним суб'єктом комерційної діяльності, оскільки не має на меті першочергового створення прибутку. Доходи біржі утворюютьсяне внаслідок операцій купівлі - продажу, а внаслідок створення комплексупослуг з організації, проведення та забезпечення біржового торгу.

До основних внутрішніх ознак, притаманних суто біржам, слід віднести:

- регулярність відновлення біржового торгу у чітко встановленому місці протягом відомого періоду часу;

- проведення біржової комерційної діяльності відповідно до заздалегідь встановлених єдиних правил і біржових звичаїв, що незначно відрізняються на окремих біржах;

- стандартизація основних параметрів біржових контрактів на товари (сировину) та основних якісних характеристик біржового товару;

- організація операцій кунівлі-продажу на основі реального співвідношення попиту і пропозиції;

- здійснення регулярних котувань біржової кон'юнктури на реальному, ф'ючерсному та опційному товарних ринках;

- проведення фіктивних, безтоварних (спекулятивних) біржових оборудок;

- забезпечення страхування (хеджування) цінового ризику на біржах за допомогою різноманітних методів;

- проведення клірингу між учасниками біржових оборудок і контрактів - контролю за своєчасністю та повнотою здійснення розрахунків між сторонами біржових угод;

- створення потужного масиву інформації, яка широко застосовується усіма суб'єктами товарного ринку.

Таким чином,товарна біржа - це напрацьований світовим бізнесовим досвідом механізм ефективного втілення власних економічних інтересів для широкого кола суб'єктів ринку на засадах рівноправної конкурентної боротьби.

Суттєве ускладнення контингенту біржових установ потребує упорядкування окремих їх видів за допомогою детальної класифікації.

Первинною ознакою поділу і систематизації сукупності біржових установ є основний вид об'єкта біржового торгу, на якому спеціалізується біржа. Беручи до уваги цю ознаку, розрізняють чотири основних типи біржових установ: товарні, фондові, валютні та змішані.

За формою власності розрізняють два основних види товарних бірж: державні (публічно-правового характеру) і приватні.

Відповідно до регіону діяльності основного контингенту учасників (суб'єктів), що діють на даній біржі, загальну сукупність бірж поділяють на: світові, міжрегіональні і національні.Товарні біржі світового значення відкриті для виробників сировини та товарів стратегічного призначення, комерційних посередників та провідних оптових покупців, обсяги діяльності яких носять трансконтинентальний, світовий характер.

Масштаб впливу біржі дозволяє класифікувати їх на: центральні, регіональні і локальні. Товарні біржі, що розташовані у загальновизнаних центрах торгівлі на перетині транспортних шляхів, є центральними. Локальні або місцеві біржі впливають на господарські процеси всередині невеликого за масштабами місцевого ринку із незначним числом учасників і, як правило, вузьким

колом товарів.

За характером основного асортименту товарів, що реалізуються на біржі, розрізняють: вузькоспеціалізовані, спеціалізовані і універсальні товарні біржі.

За характером основних біржових операцій, що проводяться на даній біржі, усі товарні біржі класифікуються на: біржі реального товару, ф'ючерсні, опційні і комплексні. На біржах реального товаруоб'єктом біржового обороту є наявний товар, або такий, що планується виготовити (виростити) в найближчий проміжок часу. Ф'ючерсні біржіоб'єктом операцій мають специфічний товар - контракти на поставку товарів у майбутніх (віддалених) періодах. Опційні біржі спеціалізуються на купівлі-продажу прав та зобов'язань щодо товарів та контрактів (реальних, ф'ючерсних і опційних) на біржові товари.

Ступінь відкритості біржового торгу визначається організаційно-правовим статусом біржі. За даною ознакою біржі поділяються на: відкриті (з публічним веденням біржового торгу) і закриті.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.