Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Спільне майно Сторін за даною угодою

7.1. Грошові і майнові внески Сторін крім (включаючи) інтелектуальної власності _________, а також майно створене або набуте Сторонами внаслідок спільної діяльності, складає їх спільну власність.

7.2. Урахування спільного майна Сторін ведеться Стороною-2 в порядку, погодженому із Стороною-1.

Розподіл результатів спільної діяльності

8.1. Продукція, що являється результатом спільної діяльності, буде реалізуватися в наступному порядку: _________________________.

8.2. Всі доходи, отримувані за даною угодою внаслідок спільної діяльності, використовуються в першу чергу на відшкодування матеріальних затрат.

8.3. Прибуток, що отримають Сторони від спільної діяльності, підлягає розподілу пропорційно часткам, визначеним в статті 6 цього Договору.

8.4. Підведення підсумків спільної діяльності, облік затрат на її ведення і розподіл прибутку між Сторонами здійснюється на основі окремого звіту, який складає Сторона-2 щокварталу. Звіт повинен бути переданий Стороні-1 не пізніше ____ днів потім закінчення звітного періоду.

8.5. Кожна із Сторін не має права розпоряджатися своєю часткою майна без згоди іншої Сторони, за винятком тієї частки продукції і доходів від спільної діяльності, яка поступає в розпорядження кожної Сторони після фактичного розподілу.

8.6. Фактичний розподіл прибутку здійснюється шляхом перерахування відповідної частки прибутку Стороні-1 і утримання відповідної частки прибутку Стороною-2 або розподілом спільної продукції в порядку, визначеному Сторонами.

 

Продовження додатка 16

8.7. Оподаткування прибутку від спільної діяльності здійснюється Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.Витрати і збитки Сторін за даною угодою

9.1. Спільні витрати і збитки Сторін покриваються за рахунок спільного майна і грошових коштів Сторін, набутих внаслідок спільної діяльності.

9.2. В разі недостатності спільного майна і грошових коштів для покриття витрат і збитків, що виникли внаслідок спільної діяльності, це покриття здійснюється Сторонами пропорційно їх пайовій участі в прибутках.

Відповідальність Сторін

10.1. Сторони за даною угодою несуть наступну відповідальність:

10.1.1. Сторона-1: ____________________________________________;

10.1.2. Сторона-2:_____________________________________________.

Припинення Договору і вирішення суперечок

11.1. Сторони усвідомлюють, що їх спільна діяльність здійснюється в складних умовах нестабільного ринку, що підвищує ступінь ризику їх бізнесу. У зв’язку з цим Сторони залишають за собою право на дострокове розірвання цього Договору у зв’язку зі зміною економічної ситуації в країні, безперспективністю і недоцільністю здійснення спільного господарювання, а також в разі неможливості здійснення своєї діяльності на принципах самоокуповування і самофінансування. В даному випадку Сторона-ініціатор зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за ______ місяці.

11.2. Взаємостосунки Сторін припиняються шляхом складання окремої угоди або акту про дострокове припинення дії цього Договору.

11.3. В разі припинення дії цього Договору, після відшкодування Сторонами в установленому порядку боргів, грошові кошти і майно,

 

Продовження додатка 16

що залишилися, розподіляються між Сторонами пропорційно їх внескам (часткам).

11.4. Дія цього Договору може бути припинена за заявою однієї із Сторін в разі невиконання другою Стороною своїх зобов’язань. В даному випадку всі невигідні наслідки розірвання полягають на винну Сторону.

11.5. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує спричинені збитки, зокрема втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.6. Всі суперечки між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства України в господарському суді.

11.7. Сторони визначають, що всі можливі претензії за даною угодою повинні бути розглянуті Сторонами протягом _______ днів із моменту отримання претензії.

Інші умови

12.1. Умови цього Договору можуть бути змінені по взаємній згоді з обов’язковим складанням письмового документа.

12.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даною угодою третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

12.3. Цей Договір укладений в двох оригінальних примірниках, поодинці для кожної із Сторін.

12.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

12.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори по ньому: листування, попередні угоди і протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

12.6. Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог за даним

Закінчення додатка 16

Договором, підтримувати ділові контакти і вживати всі необхідні заходи для забезпечення ефективності і розвитку їх комерційних зв’язків.

12.7. Додатки до даного Договору являються його невід’ємною частиною.

 

Місцезнаходження і реквізити Сторін

 

Продавець _____________________________ ____________________________ _____________________________   Підписи Продавець __________/__________/ М.П. Покупець ______________________________ ______________________________ ______________________________   сторін Покупець ____________/___________/ М.П.

 


Додаток 17

Договір оренди транспортних засобів

м.___________ «___» ___________ 20__ р.

 

___________________________________________________ (назва підприємства, організації, установи),

(надалі іменується «Орендодавець») в особі ____________________, (посада, прізвище, ім’я, по батькові), що діє на підставі ___________, з одного боку, та _____________________________ (назва підприємства, організації, установи), (надалі іменується «Орендар») в особі _____________________, (посада, прізвище, ім’я, по батькові), що діє на підставі ___________,з другого боку, уклали цей Договір оренди транспортних засобів (надалі іменується «Договір») про таке:

Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов’язується передати Орендареві в строкове платне користування ____ одиниць автомобілів марки ____________з державними реєстраційними номерами ______, а Орендар зобов’язується прийняти названі автомобілі та використовувати їх виключно з метою____________________, а також сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2. Технічний стан, ознаки, інші характеристики автомобілів, які передаються в оренду, їх комплектність відображені в Додатку N 1 до цього Договору.

Права та обов’язки Сторін

2.1. Орендодавець бере на себе наступні обов’язки:

– в строк ___ днів після набуття чинності цим Договором передати в орендне користування Орендарю визначені цим Договором автомобілі в належному технічному стані, який забезпечує їх нормальну експлуатацію. Передача транспортних засобів здійснюється за

 

Продовження додатка 17

приймально-передавальним актом, який підписується представниками Орендодавця і Орендаря (Додаток № 2 до цього Договору);

– за свій рахунок застрахувати автомобілі, що передаються в оренду.

2.2. Орендодавець має право:

– раз на ___ міс. здійснювати контроль за технічним станом та цільовим використанням переданих в оренду автомобілів і вимагати від Орендаря негайного усунення допущених порушень;

– вимагати збільшення орендної плати при умові зміни вартості послуг і тарифів;

– відчужувати передані в оренду автомобілі за умови збереження положень цього Договору (із відповідними корективами), чинних і для нового власника автомобілів.

2.3. Орендар бере на себе наступні обов’язки:

– використовувати автомобілі на умовах цього Договору та у відповідності до мети, визначеної у п. 1.1 цього Договору;

– своєчасно і в повному розмірі вносити орендну плату;

– підтримувати автомобілі в технічно справному стані, за свій рахунок проводити їх ремонт та нести затрати на їх експлуатацію;

– після закінчення строку дії цього Договору або після його дострокового розірвання не пізніше ___ днів повернути транспортні засоби Орендодавцю в технічно справному стані по приймально-переда-вальному акту, який підписується представниками Сторін.

2.4. Орендар має право:

– без згоди Орендодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відповідно до призначення транспортних засобів;

– ставити питання про зменшення орендної плати Орендодавцем при зменшенні тарифів і послуг, які відбулися після укладення цього Договору;

 

Продовження додатка 17

– переважної купівлі автомобілів, що орендуються за цим Договором, при їх відчуженні Орендодавцем третім особам.

– здавати автомобіль у суборенду лише за письмовою згодою Орендодавця.

Орендна плата

3.1. Розмір орендної плати за цим Договором становить _____________ грн. на ____________.

3.2. Орендар сплачує орендну плату шляхом перерахування відповідної суми коштів на поточний рахунок Орендодавця в такий строк:__________.

3.3. Розмір, форма, періодичність та спосіб внесення орендної плати за цим Договором можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою Сторін.

Відповідальність Сторін

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3. У разі виходу з ладу автомобілів, які орендуються за цим Договором, внаслідок порушення правил їх експлуатації чи інших навмисних дій Орендаря останній відшкодовує Орендодавцю заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі або ж за згодою Орендодавця проводить за свої кошти відновлювальний ремонт.

 

Продовження додатка 17

4.4. За прострочення у внесенні Орендодавцю орендної плати Орендар за кожний день прострочення відповідного платежу сплачує Орендодавцю пеню у розмірі ________________.

4.5. За прострочення передачі Орендарю автомобілів, які орендуються за цим Договором, Орендодавець сплачує Орендарю пеню у розмірі ___ % від річного розміру орендної плати за кожний день прострочення платежу.

4.6. За прострочення повернення Орендодавцеві автомобілів, які орендуються за цим Договором, Орендар сплачує Орендодавцеві пеню

у розмірі ___ % від річного розміру орендної плати за кожний день прострочення платежу.

4.7. Сплата або несплата штрафних санкцій за цим Договором не звільняє Сторони від виконання взятих на себе за цим Договором зобов’язань.

Вирішення спорів

5.1. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

6. Строк дії Договору та інші умови

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «___» ___________ 20 ___ року.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

Закінчення додатка 17

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.