Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ

Загальне керівництво роботою станції Сімферополь - Вантажний здійснює начальник станції, який несе повну відповідальність за виконання завдань, що покладені на начальника станції, згідно діючого положення про залізничну станцію та Положенням про залізничну станцію Сімферополь - Вантажний.

Керівництво виробничою і господарчою діяльністю станції, організація і контроль виконання технічних норм експлуатаційної роботи, добових планів і змінних завдань, організація обробки поїздів і вагонів відповідно технологічного процесу станції, діючого графіка руху поїздів і плану їх формування, здійснює начальник станції та його заступники згідно посадових інструкцій. Структура оперативного управління вантажною роботою станцією Сімферополь - Вантажний приведена на рисунку 8.1.

ДСЗ здійснює оперативне керівництво станцією, організацію й забезпечення експлуатаційної діяльності та її аналіз.

Організацію вантажної та комерційної роботи в цілому на станції покладено на начальника станції. Керівництво цими операціями на місцях загального користування здійснює начальник вантажного району (ДСМ); на контейнерних пунктах - завідуючий контейнерним майданчиком, на інших вантажних місцях керівництво вантажними операціями здійснює старший прийомоздавач вантажу та багажу.

ДС, або його заступник, забезпечує складання плану роботи станції на добу і зміну, у тому числі з приймання і відправлення поїздів, узгодження його з черговим по ДН, складання плану маневрової роботи, виконання змінного плану з приймання, формування і відправлення поїздів.

ДСМ забезпечує планування та контроль виконання змінного плану з вантажної (комерційної) роботи.Черговий по станції безпосередньо здійснює керівництво з приймання та відправлення поїздів, проведення маневрової роботи, узгоджує роботу з поїзним диспетчером дирекції та диспетчером під’їзної колії Сімферопольської філії ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту»

Черговий по станції забезпечує:

- виконання змінних завдань по прийому, відправленню, формуванню та розформуванню поїздів, своєчасну подачу, підготовку вагонів під вантажні операції, подавання та прибирання вагонів з (на) ремонтні колії ПТО;

- максимальне поєднання операцій з розформування та закінчення формування, з обробки поїздів та вагонів, подачі, розстановці та прибиранню вагонів з (на) ремонтні колії ПТО, під’їзні колії, місця загального користування;

- виконання технологічних норм на обробку поїздів та вагонів, виконання вантажних операцій, максимальне скорочення міжопераційних інтервалів та загального часу знаходження вагонів на станції, узгоджену роботу станції та під'їзної колії;

- застосування передових засобів та ефективне використання пристроїв нової техніки, автоматики та всього комплексу технічних засобів станції: маневрового локомотива, сортувальних пристроїв, засобів зв’язку та ін.;

- безпеки руху поїздів та особистої безпеки працюючих при виконанні маневрової роботи;

- керівництво змінними працівниками та спільно з диспетчером », організовує роботу по виконанню змінних завдань, обмінюється інформацією про попередню подачу та прибирання вагонів, виконання вантажних операцій, наявність та розміщення вагонів на коліях станції та коліях примикання.

Розпорядження чергового по станції, які спрямовані на забезпечення своєчасного і безпечного приймання, відправлення поїздів, на виконання маневрових пересувань є обов’язковими для працівників всіх служб, що пов’язані з підготовкою, прийманням і відправленням поїздів і виконанням маневрових пересувань.

Для виконання завдання з маневрової роботи, своєчасного формування поїздів, подачі та прибирання вагонів з (на) ремонтні колії ПТО - маневрова бригада, в склад якої входять: складач поїздів та помічник складача поїздів, машиніст маневрового локомотива.

Керівником маневрової бригади є складач поїздів.

Розрахунок потреби маневрових локомотивів наведено в Додатку Е.

Для забезпечення злагодженості в роботі по прийманню, відправленню поїздів, формуванню составів на станції створені зміни.

До складу зміни входять:

- 1 ДСП;

- 1 оператор при ДСП;

- 1 складач поїздів;

- 2 регулювальника швидкості руху вагонів (1 старший регулювальник швидкості руху вагонів, 1 регулювальник швидкості руху вагонів);

- 1 оператора поста централізації;

- 1 сигналіст;

- 2 прийомоздавальника вантажу та багажу;

- 1 касир товарний;

- 1 оператор бюро інформації про підхід та прибуття вантажів;

- 2 машиніст маневрового локомотива;

- 3 працівників ПТО (1 старший оглядач вагонів, 1 оглядача вагонів, 1 оператор ПТО).

 

 


ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВАНТАЖНОЇ СТАНЦІЇ СІМФЕРОПОЛЬ-ВАНТАЖНИЙ

Система оперативного та поточного планування роботи станції Сімферополь-Вантажний передбачає складання змінного і добового планів а також поточного планування роботи станції по 4 і 6-годинних періодах. Ці завдання і плани доводяться до відома бригад маневрових локомотивів, працівників оператор бюро інформації та ПТО, вантажного району та інших підрозділів станції.

План вантажної роботи станції на добу встановлюється ДН та передається не пізніше 17 год. 00 хв. напередодні планової доби. План роботи на добу включає: завдання з навантаження та вивантаження, перевалку, сортування вантажів з виділенням найважливіших вантажів та вантажовідправників, подачу та забирання місцевих вагонів; загальну кількість вантажних поїздів, які повинні бути прийняті та відправлені, а також завдання з відправлення порожніх вагонів. Добовий план містить якісні показники роботи станції: простій місцевих вагонів на станції та під однією вантажною операцією.

Начальник станції або його заступник на підставі Добового плану –завдання ДН складає план вантажної роботи по кожному вантажовідправнику і вантажоодержувачу по вивантаженню вагонів, визначає обсяг роботи по підготовці вагонів під навантаження.

Основою оперативного планування є план роботи на зміну. Він складається на підставі добового та змінного завдань, які отримує станція від ДН; ситуації, яка склалася на станції до початку періоду, який планується, а також інформації про підхід поїздів та вантажів, затвердженого плану перевезень і норм технологічного процесу з обробки поїздів, вагонів, вантажів.

Змінне завдання із дирекції залізничних перевезень передається на станцію не пізніше ніж за 1 год. до початку наступної зміни. План роботи на зміну складає ДС (ДСЗ) із урахуванням ситуації на станції до початку планового періоду та завдань, які містять план роботи на добу. План роботи зміни, що заступає на чергування у другій половині доби, складається з урахуванням підсумків роботи першої зміни і забезпечення виконання добового плану роботи станції, що отримано з ДН.

У змінному плані вказуються завдання із переробки вантажів на під`їзних коліях, кількість поїздів, які підлягають розформуванню і формуванню ; вагони, які повинні бути здані на під`їзні колії і прийняті від них, тощо.

Контроль за ходом виконання плану покладається на керівників зміни. Після чергування зміни підсумки виконання змінного плану розглядаються ДС або ДСЗ і оголошуються працівникам зміни з аналізом причин недоліків та збоїв у роботі станції.

На рисунку 9.1 приведена організаційна структура управління вантажною станцією. В цій структурі визначено організаційне відокремлення МЧД, що знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні МЧ, ПТО вагонів і контейнерів, що знаходиться в підпорядкуванні ВЧД.

Поточний план роботи станції повинен бути оптимальним. Реалізація завдань поточного планування повинна забезпечуватися із дотриманням вимог з охорони праці , підвищення продуктивності праці працівників станції.


 

 
 

 

 


Рисунок 9.1 - Структурна схема організації управління

вантажною роботою станції Сімферополь - Вантажний

 

Вантажний район
Диспетчери під’їзних колій при обслуговуванні локомотивами залізниці
 
Реалізація завдань поточного планування повинна забезпечуватися з дотриманням вимог з охорони праці, підвищення продуктивності праці працівників станції.

До основних задач оптимального поточного планування роботистанції з використанням інформації із автоматизованих систем керування відноситься:

– планування роботи маневрових локомотивів з подачі та забирання вагонів на вантажні пункти, їх забирання, і, в першу чергу, визначення черговості обслуговування вантажних фронтів;

– розподіл порожніх та завантажених вагонів на вантажних пунктах у залежності від їх спеціалізації, типу вагонів і технічного оснащення вантажних фронтів;

– складання плану роботи з МЧ-3;

– вибір найкращої послідовності виконання операцій розформування поїздів, формування, подачі, забирання вагонів, при забезпеченні охорони праці та безпеки руху;

– поїздоутворення.

Планування роботи маневрових локомотивів при подачі та забиранні вагонів ставить за мету вибрати такий варіант черговості обслуговування вантажних фронтів, що входять у маневровий район, за умови реалізації якого час перебування вагонів від моменту розформування до відправлення був би мінімальним. Постановка такого завдання виправдовується тим, що для скорочення простою вагонів важливо, на який вантажний фронт у першу чергу будуть подані вагони, так як в залежності від тривалості подачі (забирання) та кількості поданих вагонів, продуктивності вантажопідйомних машин, час простою вагонів при навантаженні-вивантаженні буде істотно змінюватися.

ДСП забезпечує планування роботи маневрових локомотивів при подачі та забиранні вагонів. Також визначає таку кількість подач та прибирань на вантажному фронті, що мінімізує експлуатаційні витрати.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.