Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Приймання вантажів до перевезення на місцях загального користування

Приймання до перевезення вантажів у прямому міжнародному залізничному сполученні, а також через морські порти та прикордонні станції не в прямому міжнародному сполученні здійснюється на підставі правил і угод про міжнародні залізничні сполучення. Вивезення таких вантажів за межі митної території України провадиться тільки після завершення їх митного оформлення. Порядок митного оформлення встановлюється Митним кодексом України.

Перед прийманням вантажу до перевезення прийомоздавальник вантажу та багажу перевіряє у відправника вантажу наявність дозволу на навантаження вагона і завіз вантажу на місця загального користування. Одночасно товарним касиром за допомогою системи АРМ ТВК перевіряється наявність заповненої відправником накладної в електронному вигляді, правильність заповнення всіх граф накладної, платоспроможність відправника.

Перед подачею вагону прийомоздавальник вантажу та багажу оглядає вагон у комерційному відношенні і пред'являє вагон для огляду у технічному відношенні оглядачу вагонів. Записує номер вагона у Книгу пред'явлення вагонів до технічного огляду форми ВУ-14. Навантаження вагона прийомоздавальник вантажу та багажу дозволяє тільки після розпису оглядача вагонів у книзі форми ВУ-14 про придатність вагона у технічному відношенні під навантаження пред'явленого до перевезення вантажу.

При подачі вагона під навантаження прийомоздавальник вантажу та багажу за допомогою системи АРМ ПЗ складає пам'ятку про подавання вагонів форми ГУ-45. Пам'ятка про подавання вагонів форми ГУ-45 підписується прийомоздавальником вантажу та багажу і представником відправника вантажу. Після одержання повідомлення відправника про закінчення вантажної операцій прийомоздавальник вантажу та багажу за допомогою системи АРМ ПЗ складає пам'ятку про забирання вагонів форми ГУ-45. Пам'ятки про подавання/забирання вагонів форми ГУ-45 підписуються прийомоздавальником вантажу та багажу і представником відправника вантажу.Відправник зобов’язаний підготувати вантаж до навантаження відповідно до вимог, які забезпечували б збереження його на всьому шляху перевезення та екологічну безпеку і захист навколишнього природного середовища згідно з законодавством.

Приймаючи до перевезення вантаж у вагоні, прийомоздавальник вантажу та багажу зобов'язаний:

а) перевірити, чи проведено технічне обслуговування вагона;

б) оглянути вагон перед навантаженням і переконатися в його придатності в комерційному відношенні для перевезення вантажів (контейнерів);

в) для легкогорючих вантажів перевірити виконання вантажовідправником робіт з усунення щілин у вагоні;

г) контролювати рівномірність розміщення вантажу, дотримання правил навантаження на відкритому рухомому складі та здійснювати контроль маси вантажу, вказаної відправником у накладній, відносно трафаретної вантажопідйомності вагона для виключення приймання до перевезення з навантаженням понад вантажопідйомність;

д) перевірити стан кузова вагона, закриття дверей, кришок, люків, стан та відповідність кількості та номерів запірно-пломбувальних пристроїв, вказаних відправником у накладній, стан маркування вантажів на відкритому рухомому складі;

е) очистку зовнішньої поверхні вагона від залишків вантажів, попередніх реквізитів кріплення.

Відомості про час подачі та забирання вагонів, що завантажуються відправниками, вносяться комерційним агентом на підставі пам’яток про подавання/забирання вагонів за допомогою системи АРМ ПЗ у "Відомість плати за користування вагонами форми ГУ–46". У "Відомості плати за користування вагонами форми ГУ–46" зазначається також час виконання маневрової роботи з вагонами.

Виконання технологічних операцій при прийманні вантажу до перевезення на місцях загального користування наведено у Додатку Д .1.

У випадках виявлення порушень навантаження, накладення ЗПП та інших, допущених відправником, та які загрожують безпеці руху, збереженості вантажу, прийомоздавальником вантажу та багажу вагон до перевезення не приймається, про що складається акт загальної форми ГУ-23 та на його підставі продовжується час знаходження вагона на відповідальності одержувача до усунення порушень.

Організація роботи контейнерного пункту наведена у додатку П.

 

Приймання вантажів до перевезення на місцях незагального користування

Приймаючи до перевезення вантаж, завантажений у вагон відправником на місці незагального користування, прийомоздавальник вантажу та багажу зобов'язаний перевірити:

а) чи є дозвіл на навантаження;

б) чи проведено технічне обслуговування та комерційний огляд вагона перед навантаженням;

в) справність кузова вагона, закриття дверей, кришок, люків;

г) справність пломб (ЗПП) і відповідність відбитків на них зазначених у накладній;

д) відповідність номера на вагоні, вказаному у накладній;

е) чи не завантажено вагон понад його вантажопідйомність;

є) правильність навантаження, закріплення вантажу на відкритому рухомому складі та наявність відповідного маркування вантажу;

ж) очистку зовнішньої поверхні вагона від залишків реквізитів і вантажів;

Відомості про час подачі та забирання вагонів, що завантажуються відправниками, вносяться комерційним агентом на підставі пам’яток про подавання/забирання вагонів за допомогою системи АРМ ПЗ у "Відомість плати за користування вагонами форми ГУ–46". У "Відомостях плати за користування вагонами форми ГУ–46" зазначається також час виконання маневрової роботи з вагонами.

Видача вантажів

З вантажами, які прибули, виконуються такі операції:

а) звіряються номери вагонів (контейнерів) з документами;

б) зовнішнім оглядом перевіряється стан кузовів, дверей, люків вагонів (контейнерів), їх справність, відсутність слідів втрати або незбереженості вантажу;

в) перевіряється наявність на вагонах (контейнерах) пломб (ЗПП), відповідність відтисків на них вказаним у документах;

г) на відкритому рухомому складі перевіряється цілісність кріплення вантажу, стан поверхні навалочних вантажів, наявність та цілісність маркування вантажу, стан пакування (тари) вантажу і кількість місць (якщо їх можна порахувати без вивантаження);

д) згідно п.14.7 перевіряються і приймаються вагони (контейнери), що прибули у супроводі воєнізованої охорони залізниці;

е) контролюється дотримання схеми розміщення контейнерів на контейнерній площадці;

є) контролюється дотримання габаритів вивантаження та складування вантажів.

Про майбутню подачу вагона під вивантаження станція завчасно повідомляє вантажоодержувача з зазначенням часу і місця подачі. Повідомлення робить товарний касир з записом у Книзі повідомлень про час подачі вагонів під навантаження (вивантаження) форми ГУ-2.

Розміщення вагонів на фронтах вивантаження здійснює складач поїздів за вказівкою прийомоздавальника вантажу та багажу. З моменту фактичної подачі вагонів на вантажний фронт, прийомоздавальник вантажу та багажу за допомогою системи АРМ ПЗ оформляє пам’ятку про подавання вагонів форми ГУ-45.

На місцях загального користування завантаження та вивантаження вантажив здійснюється засобами відокремленого структурного підрозділу «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт» (МЧ-3) за договорами з відправниками або одержувачами вантажів. Про прибуття вагонів договірним клієнтам МЧ-3 старший прийомоздавальник вантажу та багажу повідомляє начальника дільниці або майстра дільниці.

Видача вантажів, які вивантажуються із вагонів (контейнерів) одержувачами на місцях загального і незагального користування, здійснюється у такому порядку:

а) справні вагони (контейнери) зі справними ЗПП (пломбами) відправника, вантажі, що прибули без ознак нестачі, псування, пошкодження на відкритому рухомому складі або у критих та інших вагонах без пломб (якщо такі перевезення без пломб передбачено Правилами), видаються без перевірки кількості і стану вантажу під розпис одержувача у пам’ятці про подавання/забирання вагонів форми ГУ-45, пам’ятці про видачу/приймання контейнерів ГУ-45к. Перевірка маси навалочних і насипних вантажів, що прибули без ознак втрати, нестачі чи псування, здійснюється на вагах відповідно до умов окремого договору про таку перевірку між залізницею та одержувачем;

б) вантажі, що прибули у пошкоджених вагонах (контейнерах), із пошкодженими пломбами (ЗПП) чи пломбами (ЗПП) попутних станцій, із ознаками втрати, нестачі, псування, пошкодження на відкритому рухомому складі або в критих вагонах без ЗПП (пломб), якщо таке перевезення передбачене Правилами, вантажі, що швидко псуються, і які прибули з порушенням граничного терміну перевезення або з порушенням температурного режиму у рефрижераторних вагонах; вантажі, що завантажувались і вивантажувались залізницею (окрім тих, що завантажувались, вивантажувались залізницею за договором згідно із статтею 30 Статуту), видаються з перевіркою їх кількості і стану. Результати перевірки оформляються згідно з Правилами видачі вантажів, Правилами складання актів.

У разі видачі вантажів з перевіркою їхньої кількості і стану, зняття ЗПП (пломб) і відкриття вагонів (контейнерів) здійснюється одержувачем у присутності прийомоздавальника вантажу та багажу. Якщо одержувач зняв ЗПП (пломби), відкрив вагон, розпочав вивантаження без прийомоздавальника вантажу та багажу, то вантаж видається залізницею без перевірки. прийомоздавальник вантажу та багажу може одночасно видавати вантаж тільки з одного вагона (контейнера). Пломбувальний трос при зніманні пломб (ЗПП) із вагона (контейнера) має бути розрізаний приблизно посередині. ЗПП (пломби), що будуть додаватися до комерційних актів, з’єднуються із паперовими або картонними бирками, на яких зазначається номер вагона (контейнера).

Вантаж з вагонів вивантажується на спеціалізовані ділянки вантажного району з урахуванням найбільш повного використання його ємності, можливості підрахунку місць, забезпечення техніки безпеки і виконання вимог пожежної безпеки.

Видача вантажу з місць загального користування провадиться за накладною, в якій прийомоздавальник вантажу та багажу зазначає у графі 49 накладної дату вивозу вантажу, номер автомобіля або іншого транспортного засобу та кількість вантажу. Якщо вантаж видається частинами, такий запис здійснюється для кожної частини і засвідчується прийомоздавальником вантажу та багажу у накладній.

Видача вантажу після закінчення терміну безкоштовного зберігання провадиться за умови сплати одержувачем збору за зберігання вантажу.

Видача небезпечних вантажів, що прибули у справних вагонах з непошкодженими пломбами (ЗПП) відправника, провадиться без перевірки кількості, маси й стану вантажу. У разі порушення вказаних умов кількість місць, масу та стан вантажу перевіряє одержувач на своєму складі в присутності представника залізниці.

Вантаж видається одержувачу, зазначеному в накладній, після внесення ним усіх належних залізниці платежів. Видача імпортних вантажів провадиться після митного оформлення.

Після закінчення вивантаження одержувач надає прийомоздавальнику вантажу та багажу повідомлення про закінчення вантажної операції. Прийомоздавальник вантажу та багажу робить огляд вивантажених вагонів, перевіряє їх зачищення, зняття реквізитів кріплення, закриття бортів платформ, розвантажувальних люків, торцевих дверей напіввагонів. На всі прийняті прийомоздавальником вантажу та багажу після вивантаження вагони (контейнери) за допомогою системи АРМ ПЗ оформляються повідомлення про закінчення вантажної операції з вагонами та пам'ятка про забирання вагонів форми ГУ-45.

У випадках виявлення неочищених вагонів, не знятих реквізитів кріплення прийомоздавальником вантажу та багажу складається акт загальної форми ГУ-23 та на його підставі продовжується час знаходження вагонів на відповідальності одержувача до усунення порушень. При виявленні пошкодження вагону, прийомоздавальник вантажу та багажу негайно інформує начальника вантажного району, начальника станції, оглядача вагонів та бере участь у складанні акта про пошкодження вагона форми ВУ-25М.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.