Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Визначення поняття «стратегія»

Визначення Автор
Стратегія – це генеральна комплексна програма дій, що визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для їх досягнення. Т. Примак, [87, с. 5].
Стратегія – це комплекс програм, реалізуючи який компанія розраховує на значне поліпшення своїх позицій на ринках. З. Шершньова, [130, с. 12].
Стратегія – сукупність 5 P: plan (план) – свідомо вибрана послідовність дій; ploy (хитрість) – «маневр» з метою обійти конкурента; position (позиція) – місцезнаходження в середовищі; perspective (світогляд) – особистий спосіб світосприйняття; preference (перевага) – створення конкурентної переваги. Такий підхід схиляє до переконання, що будь-яке підприємство в принципі має стратегію, навіть якщо цього не усвідомлює і не задумується над цим, бо діяльність будь-якого підприємства мимоволі передбачає такі аспекти дій по підприємства своєї роботи. Г. Мінцберг, [84, с. 34].
Стратегія – як інструмент менеджера для виконання стратегічних та фінансових завдань. М. Моисеева, [86, с. 23].
Стратегія – набір цілеспрямованих дій та реакцій на непередбачений розвиток подій і наростаючу конкурентну боротьбу. Н. Кабушкин, [52, с. 17].
Стратегія – процес визначення довгострокових цілей і завдань підприємства, затвердження курсу дій та розподіл ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей. В. Пономаренко, [92, с. 29].
Стратегія – це принцип поведінки чи наслідування якоїсь моделі поведінки. Г. Мінцберг, Б. Альстренд та Дж. Лемпел, [84, с. 66, 149, с. 58].
Поняття «стратегія» невід’ємно асоціюється з такими поняттями, як: розвиток (стратегія є сукупністю змін, що визначають життєспроможність фірми та збільшують імовірність її виживання в умовах середовища, яке змінюється); ціль, що є головним орієнтиром розвитку, відображає тенденції змін інтересів, котрі визначають діяльну активність компанії, і фокусує проблеми, дозволяючи цим виділити з них головні та будувати при цьому стратегію і тактику управління; прогнозування (стратегія – як результат обдуманого та аналітичного, передбачення майбутнього, реалій його досягнення); місія, яка визначає причину «існування» фірми та її роль у загальних тенденціях розвитку людини і суспільства; методологія управління, що потребує насамперед усвідомлення необхідності стратегічного підходу до управління. М. Портер, [97, с. 143 –156].

 Загалом можна виокремити три підходи до розуміння стратегії:

1) стратегія – це конкретний довгостроковий план досягнення довгострокової цілі, алгоритм певних дій, в основі якого твердження про те, що всі зміни в середовищі можна передбачити, тому їх можна контролювати й управляти ними (А. Чандлер, І. Ансофф, Д. Сейнер, П. Лоранж, Г. Мінцберг, П. Доль, А. Томпсон, Т. Примак, В. Пономаренко);

2) стратегія відповідає на питання, яким чином і за допомогою яких дій (процесів) підприємство може досягти своїх цілей в умовах динаміки зовнішнього конкурентного середовища (М. Портер, Г. Хемел, К. Омає, З. Шершньова, К. Прахалад);

3) стратегія – ні план, ні алгоритм певних дій і не залежить від статики чи динаміки зовнішнього оточення (бо підприємство перебуває постійно в стані так званої ситуаційної «динамічної рівноваги», що означає черговість змін стабільністю умов), а особливий тип поведінки підприємства (спонтанний чи запланований), який забезпечує їй конкурентні переваги на ринку (Г. Хемел, Р. Стейсі, Г. Мінцберг, Б. Альстренд, Дж. Лемпел).

Варто зауважити, що виокремлення даних підходів до визначення стратегії не свідчить про їх протилежність, оскільки всі вони мають в основі спільний знаменник – своєрідний план кроків чи дій, які необхідно виконати для досягнення цілей підприємства. Проте – доводить, що процес стратегічного управління можна розглядати з різних сторін як креативний спосіб безперервного пошуку шляхів його удосконалення та уточнення в контексті ускладнення умов підприємницького середовища під впливом зовнішніх суспільно-економічних некерованих факторів (тенденцій розвитку у світових, регіональних та національних політико-правових, валютних, фінансово-кредитних, соціально-демографічних системах). Таким чином, третій підхід до розкриття поняття стратегії відображає процес еволюції даного поняття в часі. Тому стратегію необхідно розглядати як комплексне поняття, в основі якого покладений певний загальний план дій щодо визначення стратегічної поведінки підприємства та можливість швидко змінювати його у разі настання змін зовнішнього середовища.

Різноманітність видів та визначень стратегії, що використовують у стратегічному управлінні, також ускладнюють і їх класифікацію.

Можна виділити наступні групи стратегій:

1. Із точки зору рівнів управління розрізняють корпоративну стратегію, ділову, функціональну та операційну стратегії відповідно до трьох основних рівнів стратегічних рішень (рис.1.3, табл.1.6).

2. Із точки зору напрямку розвитку підприємства – стратегія росту, стратегія глобалізації, стратегія скорочення (виходу з ринку).

3. Із точки зору управління різними сферами діяльності і визначення стратегічного становища підрозділів бізнесу виділяють різноманітні портфельні стратегії, повну класифікацію яких детальніше розглянемо в третьому розділі.

4. Із точки зору забезпечення конкурентних переваг на ринку (за М.Портером) розрізняють стратегії лідерства на основі низьких витрат, диференціації, фокусування тощо.

Стратегії підприємств – унікальні. На нашу думку, нема універсальних способів вирішення стратегічних завдань, придатних для всіх випадків, і, як наслідок, нема наперед визначених варіантів дій. Оскільки формування портфеля альтернативних стратегій є процесом творчим, залежним від рівня знань, вмінь і досвіду керівника, його цінностей та пріоритетів, корпоративної культури, такі варіанти необхідно шукати самостійно.

Наведемо основні підходи до визначення поняття «стратегія».

 

 

 

Таблиця 1.6


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.