Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Картка обліку виконання договору.

Договір № __ від «___» ____________ 20__ р.

Постачальник ____________________________________________

Назви товару _____________________________________________

№ з/п Обов’язок за договором Фактичне виконання Відхилення
Кількість Сума Дата Рахунок Кількість Сума Кількість Сума
                 

Підсумки надходження товарів підраховуються за конкретними строками постачання, визначається відхилення і до порушників договірних зобов’язань виставляються претензії.

У комерційній роботі важливе значення має вибір найбільш надійних постачальників. Його можна здійснювати за допомогою розрахунку коефіцієнтів виконання договірних зобов’язань та коефіцієнта рекламацій щодо якості.

Коефіцієнт виконання договірних зобов’язань розраховують за формулою:

С1

КД = -------- ,

ƩС

де С1сума або кількість претензій, пред’явлених і-му постачальнику;

ƩСсума або кількість претензій, пред’явлених всім постачальникам.

Коефіцієнт рекламацій щодо якості товарів визначається за формулою:

С З

КЯ = ---------- ,

СП

де СЗвартість забракованого товару або товару неналежної якості поставленого і-тим постачальником;

СПвся сума постачання даного товару і-тим постачальником.

Перевага повинна надаватися тим постачальникам, в яких розраховані коефіцієнти будуть найменшими.

У практиці комерційної діяльності між суб’єктами ринку часто виникають

спори, які поділяються на спори, пов’язані з укладанням господарських договорів, та спор, пов’язані з їх виконанням.

Розбіжності, які виникають між суб’єктами під час укладання господарських договорів. Розглядаються керівниками підприємств або за їх уповноваженням іншими особами. Порядок розгляду таких спорів викладено в попередніх розділах.Більшість спорів між підприємствами виникає з приводу порушення майнових прав і законних інтересів інших підприємств, викликаних невиконанням або неналежним виконанням укладених договорів.

Підприємства та організації, що порушили майнові права і законні інтереси інших підприємств, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії. Якщо це не відбувається, то підприємства, чиї законні інтереси порушено, для безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією. У ній зазначається:

- повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та

підприємства, якому претензія пред’являється, а також дата пред’явлення і номер претензії;

- обставини, на підставі яких пред’явлено претензію; доказати, що

підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;

- вимоги заявника;

- сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці:

платіжні реквізити заявника претензії;

- перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, подаються в оригіналах,

чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є в другої сторони, можуть не подаватися до претензії із зазначенням про це у претензії.

Претензії підписуються керівником підприємства та надсилаються адресатові рекомендованим або цінним листом, чи вручаються під розписку.

Підприємства та організації, що одержали претензію, зобов’язані розглянути її в місячний строк і задовільнити обґрунтовані вимоги заявника. Даний строк може бути продовжений до двох місяців, якщо правилами або договором передбачено право перевірки забракованої продукції.

Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у письмовій формі. У відповіді на претензію зазначається:

- повне найменування і поштові реквізити підприємства, що дає відповідь,

та підприємства, яким вона надсилається; дата і номер відповіді; дата і номер претензії, на яку відповідь;

- коли претензію визнано повністю або частково – визнана сума, номер і

дата платіжного доручення на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;

- коли претензію відхилено повністю або частково – мотиви відхилення з

посиланням на відповідні нормативні документи, що обґрунтовують відхилення претензії;

- перелік доданих до відпові документів та інших доказів.

Відповідь на претензію підписується керівником підприємства та

надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Якщо винна сторона у місячний строк не задовольнила претензію, заявник

звертається до Арбітражного суду.

Позовна заява подається до Арбітражного суду в письмовій формі і підписується керівником підприємства. Вона повинна містити:

- назву Арбітражного суду, до якого подається заява;

- найменування сторін, їх поштові адреси;

- зазначення ціни позову, якщо він підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів);

- зміст позовних вимог, якщо позов подається до кількох відповідачів - зміст позовних вимог до кожного з них;

- виклад обставин, яким обґрунтовуються позовні вимоги; зазначення доказів, що стверджують позов; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов;

- відомості про вжиття заходів до арбітражного врегулювання спору;

- перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

- вжиття заходів до арбітражного врегулювання господарського спору;

- відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;

- сплату арбітражного збору у встановленому порядку і розмірі;

- обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги.

Спір має бути вирішено арбітражним судом у строк не більше одного місяця від дня одержання позовної заяви.

При вирішенні господарського спору по суті (задоволення позову, відмова в позові повністю або частково) арбітражний суд приймає рішення. Рішення приймається на засіданні арбітром і представниками сторін за результатами обговорення всіх обставин справи. У випадках, коли між представниками сторін не досягнуто угоди, або спір розглядається без участі представників обох або однієї сторони, рішення приймається арбітром. Воно викладається у письмовій формі і підписується арбітром і набирає законної сили негайно. Виконання рішень арбітражного суду проводиться на підставі виданого ним наказу, який надсилається одночасно з рішенням. Для пред'явлення наказу про виконання рішення суду відводиться 3 місяці.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.